Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Ερντογάν είπε το «ναι» στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ του δίνουν F‑16

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν τα παζά­ρια της Τουρ­κί­ας με το ΝΑΤΟ, για την έντα­ξη της Σου­η­δί­ας στη λυκο­συμ­μα­χία, με αντα­νά­κλα­ση και στις διερ­γα­σί­ες γύρω από τα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, το Κυπρια­κό, συνο­λι­κά τη Νοτιο­α­να­το­λι­κή Μεσόγειο.

Λίγες ώρες μετά την συμ­φω­νία του Ρ. Τ. Ερντο­γάν στην έντα­ξη της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ, ο Λευ­κός Οίκος, ανα­κοί­νω­σε ότι πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν θα προ­χω­ρή­σει την δια­δι­κα­σία μετα­φο­ράς μαχη­τι­κών F‑16 στην Τουρ­κία. Σύμ­φω­να με τα όσα ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο σύμ­βου­λος Εθνι­κής Ασφά­λειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλι­βαν, οι ενέρ­γειες του Αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου θα γίνουν «σε συνεν­νό­η­ση με το Κογκρέσο».

Οι τελι­κές λεπτο­μέ­ρειες θα διευ­θε­τη­θούν σήμε­ρα κατά την κατ’ ιδί­αν συνά­ντη­ση του Τζο Μπάι­ντεν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας Λόιντ Όστιν μίλη­σε τηλε­φω­νι­κά, το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας, με τον Τούρ­κο ομό­λο­γό του Για­σάρ Γκιου­λέρ για «κοι­νούς διμε­ρείς και πολυ­με­ρείς αμυ­ντι­κούς στό­χους», σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας των ΗΠΑ.

«Ο υπουρ­γός Όστιν και ο υπουρ­γός Γκιου­λέρ εξή­ραν τη μακρά ιστο­ρία στρα­τιω­τι­κής συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών και της Τουρ­κί­ας και επι­κρό­τη­σαν τη συνε­χι­ζό­με­νη στε­νή μας συνερ­γα­σία», ανα­φέ­ρε­ται στην ανακοίνωση.

«Συζή­τη­σαν επί­σης τις θετι­κές συνο­μι­λί­ες μετα­ξύ της Τουρ­κί­ας, της Σου­η­δί­ας και του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα του ΝΑΤΟ (Γενς) Στόλ­τεν­μπεργκ, καθώς και την υπο­στή­ρι­ξη του Υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας στον στρα­τιω­τι­κό εκσυγ­χρο­νι­σμό της Τουρ­κί­ας», προστίθεται.

Ακό­μη και ο απο­κα­λού­με­νος «φιλέλληνας»γερουσιαστής Ρ. Μενέ­ντεζ με σημε­ρι­νή του δήλω­ση παρου­σιά­στη δια­λα­κτι­κό­τε­ρος ‑σχε­δον θετι­κός- στην προ­ο­πτι­κή παρα­χώ­ρη­σης των F‑16 στην Τουρκία.

Ο Ερντογάν συμφώνησε στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ δηλώνει ο Στόλτενμπεργκ

Μετά από πολύ­μη­να σκλη­ρά παζά­ρια και προ­φα­νώς αντί­στοι­χα ανταλ­λάγ­μα­τα, ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, έδω­σε το «πρά­σι­νο φως» για την έντα­ξη της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ, όπως ανα­κοί­νω­σε ο γγ του ιμπε­ρια­λι­στι­κού οργα­νι­σμού, Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Χαί­ρο­μαι που ανα­κοι­νώ­νω ότι μετά τη συνά­ντη­ση που φιλο­ξέ­νη­σα με τον Ρ.Τ. Ερντο­γάν και τον Σου­η­δό πρω­θυ­πουρ­γό, ο πρό­ε­δρος Ερντο­γάν συμ­φώ­νη­σε να προ­ω­θή­σει το πρω­τό­κολ­λο προ­σχώ­ρη­σης της Σου­η­δί­ας στη Μεγά­λη Εθνο­συ­νέ­λευ­ση το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό και να εξα­σφα­λί­σει την επι­κύ­ρω­σή του. Αυτό είναι ένα ιστο­ρι­κό βήμα που κάνει όλους τους Συμ­μά­χους του ΝΑΤΟ ισχυ­ρό­τε­ρους και ασφα­λέ­στε­ρους», έγρα­ψε ο Στόλτενμπεργκ.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι τα πολύ­μη­να παζά­ρια για την άρση των εμπο­δί­ων της Άγκυ­ρας στην έντα­ξη της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ, συνε­χί­ζο­νταν μέχρι και την τελευ­ταία στιγ­μή, με τον Στόλ­τεν­μπεργκ να οργα­νώ­νει τη συνά­ντη­ση του Ερντο­γάν με τον πρω­θυ­πουρ­γό της Σου­η­δί­ας, Ουλφ Κρί­στερ­σον, αργά το από­γευ­μα, στον από­η­χο των δηλώ­σε­ων του Τούρ­κου προ­έ­δρου, με τις οποί­ες συνέ­δεε την άρση των τουρ­κι­κών αντιρ­ρή­σε­ων και με την έναρ­ξη των εντα­ξια­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων της Τουρ­κί­ας με την ΕΕ.

Νωρί­τε­ρα, ο ίδιος ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, είχε δηλώ­σει πως προ­τί­θε­ται να εγκρί­νει το τουρ­κι­κό αίτη­μα για εκσυγ­χρο­νι­σμό των F‑16, ώστε να εξα­σφα­λί­σει τη συμ­φω­νία της Άγκυ­ρας για την έντα­ξη της Σου­η­δί­ας. Ενώ ο Μπάι­ντεν είχε μιλή­σει και για τα ελλη­νο­τουρ­κι­κά, λέγο­ντας πως επι­διώ­κει τη «συνερ­γα­σία Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας για την ενί­σχυ­ση της νοτιο­α­να­το­λι­κή πτέ­ρυ­γας του ΝΑΤΟ».

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο