Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μίλτος Τεντόγλου κορυφαίος αθλητής των Βαλκανίων για το 2023

Ο Μίλ­τος Τεντό­γλου ανα­δεί­χθη­κε κορυ­φαί­ος αθλη­τής στα Βαλ­κά­νια για τρί­τη δια­δο­χι­κή χρο­νιά. Ο κορυ­φαί­ος άλτης του κόσμου, νικη­τής το 2023 στο Ευρω­παϊ­κό κλει­στού και το Παγκό­σμιο ανοι­χτού έδω­σε συνέ­χεια σε μια λαμπρή καριέ­ρα, στο διά­βα της οποί­ας έχει κατα­κτή­σει όλους τους δια­θέ­σι­μους τίτλους των κορυ­φαί­ων διορ­γα­νώ­σε­ων του πλα­νή­τη. Ο άλτης του Γιώρ­γου Πομά­σκι στη διάρ­κεια του έτους “ προ­σγειώ­θη­κε” στα 8,52 μ., που ήταν και το άλμα που του χάρι­σε το χρυ­σό μετάλ­λιο σε έναν από τους συναρ­πα­στι­κό­τε­ρους τελι­κούς του Παγκο­σμί­ου Πρωταθλήματος.

Το γκα­λά της Βαλ­κα­νι­κής Ένω­σης έγι­νε το βρά­δυ της Τρί­της (28/11) στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη και το παρών έδω­σε o αντι­πρό­ε­δρος της ABAF, Λάμπρος Παπα­κώ­στας, καθώς και το μέλος του συμ­βου­λί­ου του ΣΕΓΑΣ, Πανα­γιώ­της Δημά­κος. Στη διάρ­κεια του Gala η Βαλ­κα­νι­κή Ένω­ση βρά­βευ­σε τον ΣΕΓΑΣ για την προ­σφο­ρά του στην Ένω­ση και στην ανά­πτυ­ξη του στί­βου στα Βαλκάνια.

Στην κατη­γο­ρία των γυναι­κών, κορυ­φαία αθλή­τρια ανα­δεί­χθη­κε η Τουρ­κά­λα Τούγκ­μπα Ντα­νι­σμάζ, η οποία στο Ευρω­παϊ­κό κλει­στού κατέ­κτη­σε το χρυ­σό μετάλ­λιο στο τρι­πλούν. H πρω­τα­θλή­τρια του ακο­ντι­σμού από τη Σερ­βία, Αντριά­να Βιλά­γκος απέ­σπα­σε τον τίτλο της ανερ­χό­με­νης Γυναί­κας και ο Βούλ­γα­ρος άλτης του μήκους και του τρι­πλούν, Μπο­ζι­ντάρ Σαρα­μπο­γιού­κοφ τον αντί­στοι­χο τίτλο στους Άνδρες.

Το πρωί της Τρί­της τα μέλη της ABAF συνε­δρί­α­σαν σε πολύ καλό κλί­μα και συμ­φώ­νη­σαν να προ­χω­ρή­σουν ενω­μέ­νοι με στό­χο να συμ­βά­λουν στην ανα­βάθ­μι­ση του στί­βου στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή των Βαλ­κα­νί­ων. Παράλ­λη­λα έγι­νε τρο­πο­ποί­η­ση του κατα­στα­τι­κού της ABAF, και ανα­κοι­νώ­θη­κε το νέο Logo της Βαλ­κα­νι­κής Ένω­σης καθώς και το νέο site.

Σε εκκρε­μό­τη­τα παρα­μέ­νουν οι πόλεις που θα φιλο­ξε­νή­σουν το Βαλ­κα­νι­κό πρω­τά­θλη­μα κλει­στού Α/Γ, καθώς και το Βαλ­κα­νι­κό Α/Γ Κ20 του ανοιχτού.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο