Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο «νέος σερίφης» πέρασε από την Αλεξανδρούπολη

«Παι­διά, έχε­τε ακού­σει τα νέα; Υπάρ­χει νέος σερί­φης στην πόλη». Με αυτή την ανάρ­τη­ση στην πλατ­φόρ­μα «Χ» ενη­μέ­ρω­σε ο λογα­ρια­σμός της Διοί­κη­σης των στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων των ΗΠΑ σε Ευρώ­πη και Αφρι­κή για την τελευ­ταία επι­χεί­ρη­ση των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη. Και πρό­σθε­σε: «Η μονά­δα έφτα­σε για μια τακτι­κά προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη εναλ­λα­γή δυνά­με­ων για να παρέ­χει στους συμ­μά­χους μας στο ΝΑΤΟ και στους εταί­ρους μας στην περιο­χή μια καλά προ­ε­τοι­μα­σμέ­νη, παγκο­σμί­ως έτοι­μη δύνα­μη, που προ­στα­τεύ­ει τα αμε­ρι­κα­νι­κά συμ­φέ­ρο­ντα στο εσω­τε­ρι­κό και στο εξωτερικό».

Επι­χει­ρή­σεις σαν τις παρα­πά­νω επα­να­λαμ­βά­νο­νται ολο­έ­να και πιο συχνά στο λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, ειδι­κά μετά το ξέσπα­σμα του πολέ­μου στην Ουκρα­νία. Ωστό­σο η τελευ­ταία απο­τε­λεί ακό­μα ένα ορό­ση­μο στην κλί­μα­κα της εμπλο­κής της Ελλά­δας στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών. Οπως ανα­φέ­ρε­ται στην επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα των Ενό­πλων Δυνά­με­ων των ΗΠΑ, «το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης στην Ελλά­δα έγρα­ψε ιστο­ρία στην υπο­στή­ρι­ξη, καθώς διευ­κό­λυ­νε την υπο­δο­χή, τη στάθ­μευ­ση και τη μετα­κί­νη­ση της πρώ­της “βαριάς” ταξιαρ­χί­ας στην Ελλά­δα στις 11 Μαρ­τί­ου 2024».

* * *

Πάνω από 3.000 «κομ­μά­τια» στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού μετα­φέρ­θη­καν από το φορ­τη­γό πλοίο «Leroy A. Mendoca» για την εκ περι­τρο­πής ανά­πτυ­ξη της 3ης Τεθω­ρα­κι­σμέ­νης Ταξιαρ­χί­ας Μάχης (3rd Armored Brigade Combat Team — ABCT) της 4ης Μεραρ­χί­ας Πεζι­κού στην Ευρώ­πη, από την 16η Ταξιαρ­χία Υπο­στή­ρι­ξης και την 598η Ταξιαρ­χία Μετα­φο­ρών του Αμε­ρι­κα­νι­κού Στρα­τού, με τη συμ­βο­λή των ελλη­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων. Στον εξο­πλι­σμό που ξεφορ­τώ­θη­κε και μετα­φέρ­θη­κε, περι­λαμ­βά­νο­νταν οχή­μα­τα μάχης «Bradley», ελα­φρά τακτι­κά οχή­μα­τα, οχή­μα­τα παντός εδά­φους με προ­στα­σία από ενέ­δρες και νάρ­κες όπως και άρμα­τα «M1 Abrams».

Οπως σημειώ­νει ο Αμε­ρι­κα­νι­κός Στρα­τός, «ο εξο­πλι­σμός θα μετα­φερ­θεί σε πολ­λα­πλές τοπο­θε­σί­ες για τη δημιουρ­γία ταχεί­ας μαχη­τι­κής ισχύ­ος για την απο­τρο­πή πιθα­νής επί­θε­σης και την καθη­σύ­χα­ση των συμ­μά­χων του ΝΑΤΟ». Η 3η ABCT της 4ης Μεραρ­χί­ας Πεζι­κού δια­θέ­τει επτά τάγ­μα­τα με περισ­σό­τε­ρους από 3.500 στρα­τιώ­τες που έχουν δια­σκορ­πι­στεί σε όλη την Ευρώ­πη, ενώ τα φορ­τία που ξεφορ­τώ­θη­καν στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη στάλ­θη­καν μέσω του οδι­κού και του σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύ­ου σε εννέα δια­φο­ρε­τι­κές τοπο­θε­σί­ες στην Πολω­νία και τη Βουλγαρία.

Ενας ακό­μα Αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τι­κός, υπεύ­θυ­νος της λιμε­νι­κής επι­χεί­ρη­σης της 3ης ABCT, δήλω­σε ότι η συνερ­γα­σία των αμε­ρι­κα­νι­κών και των ελλη­νι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων ήταν «απα­ραί­τη­τος όρος» για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση αυτής της απο­στο­λής, λόγω του μεγέ­θους της μονά­δας και του εξο­πλι­σμού της. «Για πρώ­τη φορά, μια ολό­κλη­ρη ομά­δα μάχης τεθω­ρα­κι­σμέ­νης ταξιαρ­χί­ας κινεί­ται μέσω του συγκε­κρι­μέ­νου λιμα­νιού», είπε και πρό­σθε­σε πως η ανά­πτυ­ξή της «είναι πολύ απαι­τη­τι­κή σε πόρους».

* * *

Σύμ­φω­να με τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό, η συγκε­κρι­μέ­νη επι­χεί­ρη­ση απέ­δει­ξε ότι το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης είναι μια «κορυ­φαία πύλη εισό­δου» στη Νότια Ευρώ­πη: «Από άπο­ψη υλι­κο­τε­χνι­κής υπο­δο­μής, η Ελλά­δα απο­τέ­λε­σε βασι­κό γεω­στρα­τη­γι­κό κόμ­βο για την ταχεία ανά­πτυ­ξη προ­σω­πι­κού και εξο­πλι­σμού στο σημείο ανά­γκης». Ακό­μα, τονί­ζε­ται πως πέρα από τις ΗΠΑ, το λιμά­νι έχουν χρη­σι­μο­ποι­ή­σει και άλλες ΝΑΤΟι­κές δυνά­μεις, όπως η Γαλ­λία, η Ιτα­λία, το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο, η Ισπα­νία και η Πορτογαλία.

Η διοι­κη­τής του λόχου «Δέλ­τα», του 588ου Τάγ­μα­τος Μηχα­νι­κού της 3ης ABCT, δήλω­σε ακό­μα πως η 3η ABCT είναι «μια πολύ ικα­νή και θανα­τη­φό­ρα ταξιαρ­χία, που είναι έτοι­μη να αντα­πο­κρι­θεί στο κάλε­σμα». Οντως, στο «παλ­μα­ρέ» της η Ταξιαρ­χία έχει ανα­πτυ­χθεί 4 φορές σε διά­στη­μα επτά ετών στο Ιράκ, ενώ το 2014 ανα­πτύ­χθη­κε στο Κου­βέιτ, πριν επι­στρέ­ψει το 2019 στο Ιράκ και στη Συρία. Στο μετα­ξύ, εγκα­τα­στά­θη­κε το 2016 στην Πολω­νία ως τμή­μα της Ενι­σχυ­μέ­νης Προ­ω­θη­μέ­νης Παρου­σί­ας του ΝΑΤΟ το 2016. Πρό­σφα­τα, η ταξιαρ­χία κλή­θη­κε και πάλι να ανα­λά­βει δρά­ση στην Ευρώ­πη για την υπο­στή­ρι­ξη της επι­χεί­ρη­σης «Assure, Deter and Reinforce» από τον Μάρ­τιο έως τον Νοέμ­βριο του 2022 και πάλι το 2024.

* * *

Η μετα­τρο­πή της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης σε «Σού­δα του Βορ­ρά» έχει παρα­δώ­σει στους Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς και τα πολε­μι­κά τους σχέ­δια το λιμά­νι, το αερο­δρό­μιο, το οδι­κό και σιδη­ρο­δρο­μι­κό δίκτυο, όπως και τις εγκα­τα­στά­σεις του ελλη­νι­κού στρα­τού, με την υπο­γρα­φή της κυβέρ­νη­σης, του ΣΥΡΙΖΑ που άνοι­ξε τον δρό­μο, αλλά και του ΠΑΣΟΚ και των άλλων που συναι­νούν για τα συμ­φέ­ρο­ντα της αστι­κής τάξης. Καθώς οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί οξύ­νο­νται, η εμπλο­κή της χώρας στα επι­κίν­δυ­να πολε­μι­κά σχέ­δια ανε­βαί­νει σε άλλο επί­πε­δο, καθι­στώ­ντας την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο στό­χο για τα αντί­πα­λα στο ΝΑΤΟ ιμπε­ρια­λι­στι­κά στρατόπεδα…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης — Δ. Μ.

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο