Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Παπαστεργίου «καρφώνει» Μαξίμου για το φιάσκο με τις μάσκες — Δεν υπάρχουν νέες προδιαγραφές

Συνε­χί­ζε­ται το φιά­σκο με τις μάσκες, μετά και τις νέες καταγ­γε­λί­ες του προ­έ­δρου της ΚΕΔΕ, Δημή­τρη Παπα­στερ­γί­ου, ο οποί­ος, μιλώ­ντας το πρωί στην τηλε­ό­ρα­ση του OPEN, είπε ότι οι αρμό­διοι του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας είχαν ενη­με­ρω­θεί από την ΚΕΔΕ για την ακα­ταλ­λη­λό­τη­τα των μασκών, χωρίς να δώσουν κάποια διευ­κρί­νι­ση. Την ευθύ­νη θα πρέ­πει να ανα­λά­βουν όλοι όσοι ενη­με­ρώ­θη­καν για αυτό.

Ο κ. Παπα­στερ­γί­ου δεν στά­θη­κε όμως μόνο εκεί, ερω­τη­θείς για τις νέες προ­δια­γρα­φές υπό τις οποί­ες οι προ­μη­θευ­τές θα φτιά­ξουν τις και­νούρ­γιες μάσκες, απά­ντη­σε ότι μέχρι τώρα, η ΚΕΔΕ δεν έχει καμία ενημέρωση.

«Έχω δώσει όλα τα στοι­χεία που χρειά­ζο­νται στο Μαξί­μου» είπε ο πρό­ε­δρος της ΚΕΔΕ, απο­φεύ­γο­ντας να κατο­νο­μά­σει πρό­σω­πα του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας που γνώ­ρι­ζαν το λάθος αλλά… αδια­φό­ρη­σαν, σύμ­φω­να με τα λεγο­με­νά του. “Δεν μπο­ρώ να δεχθώ, και θεώ­ρη­σα άδι­κο την αόρι­στη ανα­φο­ρά ότι φταί­ει η ΚΕΔΕ” σημείωσε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο