Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο «Ροζ Πάνθηρας» επιστρέφει με τον Έντι Μέρφι στο ρόλο του επιθεωρητή Κλουζώ

Φαί­νε­ται ότι ο Έντι Μέρ­φι πρό­κει­ται να επι­λε­γεί για τον ρόλο του επι­θε­ω­ρη­τή Κλου­ζώ σε επερ­χό­με­νη νέα εκδο­χή της ται­νί­ας «Pink Panther» (Ροζ Πάν­θη­ρας) από τη MGM.

Ο Έντι Μέρ­φι επί του παρό­ντος είναι σε συζη­τή­σεις με στε­λέ­χη του κινη­μα­το­γρα­φι­κού στούντιο.

Το reboot θα σκη­νο­θε­τη­θεί από τον Τζεφ Φόου­λερ με τον Κρις Μπέ­μνερ να γρά­φει το σενά­ριο και τους Νταν Λιν και Τζό­να­θαν Έιριτς να ανα­λαμ­βά­νουν την παρα­γω­γή μέσω της εται­ρεί­ας τους Rideback.

Η κωμι­κή κινη­μα­το­γρα­φι­κή σει­ρά έκα­νε πρε­μιέ­ρα αρχι­κά το 1963 με πρω­τα­γω­νι­στή τον Πίτερ Σέλερς ως τον εμβλη­μα­τι­κό επι­θε­ω­ρη­τή Ζακ Κλου­ζώ. Ο ηθο­ποιός επα­νέ­λα­βε τον ρόλο του στις ται­νί­ες «A Shot in the Dark» του 1964, «The Return of the Pink Panther» του 1975,  «The Pink Panther Strikes Again» του 1976 και «Revenge of the Pink Panther» του 1978.

Άλλοι θρυ­λι­κοί ηθο­ποιοί που έχουν υπο­δυ­θεί τον επι­θε­ω­ρη­τή Κλου­ζώ είναι οι Άλαν Άρκιν, Ρότζερ Μουρ και Στιβ Μάρτιν.

Βασι­σμέ­να στην κινη­μα­το­γρα­φι­κή σει­ρά «Pink Panther» είναι βιβλία, βιντε­ο­παι­χνί­δια καθώς και σει­ρές κινου­μέ­νων σχεδίων.

Η ιστο­ρία περι­στρέ­φε­ται γύρω από έναν επι­θε­ω­ρη­τή της γαλ­λι­κής ασφά­λειας στο Παρί­σι και την περι­πέ­τειά του να εντο­πί­σει ένα πολύ­τι­μο ροζ δια­μά­ντι που βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο μιας ληστείας.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο