Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καλαντζής

Πέθα­νε σε ηλι­κία 68 ετών ο δημο­σιο­γρά­φος Δημή­τρης Καλαντζής.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της ΕΣΗΕΑ, ο Δημή­τρης Καλαν­τζής (του Θεο­δώ­ρου) γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1955 και απο­φοί­τη­σε από το 2ο Γυμνά­σιο τον Ιού­νιο του 1974. Ήταν πτυ­χιού­χος του οικο­νο­μι­κού τμή­μα­τος της Ανω­τά­της Βιο­μη­χα­νι­κής Σχο­λής του Πανε­πι­στη­μί­ου της Θεσ­σα­λο­νί­κης και παράλ­λη­λα με τις σπου­δές του, εργά­στη­κε από το 1976 ως αντα­πο­κρι­τής στην εφη­με­ρί­δα «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ», στην ίδια πόλη. Παίρ­νο­ντας το πτυ­χίο, το 1981, γύρι­σε στην Αθή­να για να εργα­σθεί ως αντα­πο­κρι­τής των εφη­με­ρί­δων «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ».

Το 1984 προ­σε­λή­φθη στην εφη­με­ρί­δα «ΓΝΩΜΗ», ενώ από το 1985 ανή­κε στο οικο­νο­μι­κό επι­τε­λείο των εφη­με­ρί­δων «ΕΘΝΟΣ» και «ΕΘΝΟΣ της Κυρια­κής», ως υπεύ­θυ­νος του βιο­μη­χα­νι­κού και επι­χει­ρη­μα­τι­κού ρεπορ­τάζ. Τον Νοέμ­βριο του 1989 ανέ­λα­βε το οικο­νο­μι­κό ρεπορ­τάζ στο «MEGA Channel». Εργά­στη­κε, επί­σης, ως Διευ­θυ­ντής Ειδι­κών Εκδό­σε­ων το 1993 στην εφη­με­ρί­δα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και τρία χρό­νια αργό­τε­ρα στην αντί­στοι­χη θέση στην «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». Από το 1998 μέχρι το 2003 διε­τέ­λε­σε αρχι­συ­ντά­κτης στην τηλε­ό­ρα­ση του SKY — Alpha. Στην συνέ­χεια ανέ­λα­βε αρχι­συ­ντά­κτης στην ΕΡΤ Online και τέλος, μέχρι τη συντα­ξιο­δό­τη­ση του το 2012, εργά­στη­κε στον ραδιο­σταθ­μό «Αθή­να 9,84».

Μετά τη συντα­ξιο­δό­τη­σή του διε­τέ­λε­σε επί εννέα χρό­νια εκπρό­σω­πος των συντα­ξιού­χων δημο­σιο­γρά­φων — μελών της ΕΣΗΕΑ, ενώ μέχρι το τέλος του 2022 μετεί­χε στην Ελεγ­κτι­κή Επι­τρο­πή του ΕΔΟΕΑΠ.

Όπως σημειώ­νει η ΕΣΗΕΑ, «εκλεγ­μέ­νος και στις δύο θέσεις από μεγά­λη πλειο­ψη­φία συνα­δέλ­φων ο Δημή­τρης Καλαν­τζής παρέ­μει­νε ενερ­γός, μαχη­τι­κός και διεκ­δι­κη­τι­κός έως το τέλος του βίου του. Προ­σπα­θού­σε πάντο­τε να προ­σφέ­ρει ανι­διο­τε­λώς και να βοη­θά κάθε δημο­σιο­γρά­φο. Σεμνός, σοβα­ρός και απο­τε­λε­σμα­τι­κός θα μεί­νει στη μνή­μη όλων μας για τη συνα­δελ­φι­κό­τη­τα και την προ­σφο­ρά του. Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο συλ­λυ­πεί­ται θερ­μά τους οικεί­ους του και τον απο­χαι­ρε­τά με οδύνη».

Η εξό­διος ακο­λου­θία του Δημή­τρη Καλαν­τζή θα τελε­στεί στον Άγιο Γεώρ­γιο Κυψέ­λης, αύριο, στις 11.30 π.μ. και η ταφή την ίδια μέρα στην πατρί­δα του, τη Φιλο­θέη Φωκίδας.

Παρά­κλη­ση της οικο­γέ­νειας, αντί στε­φά­νων η κατά­θε­ση ποσών στο «Χαμό­γε­λο του Παιδιού».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο