Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης: Καταδικάζει την δημιουργία μουσείου για τον φασίστα Γεώργιο Γρίβα

«Το Παγκύ­πριο Συμ­βού­λιο Ειρή­νης (ΠΣΕ) κατα­δι­κά­ζει την από­δο­ση κάθε μορ­φής τιμών και προ­βο­λής των πρά­ξε­ων ανθρώ­πων, που συν­δέ­ο­νται με την προ­δο­σία και την διχο­τό­μη­ση της Κύπρου. Γι αυτό το λόγο, το ΠΣΕ κατα­δι­κά­ζει με τον πιο έντο­νο τρό­πο την έγκρι­ση των δρο­μο­λο­γού­με­νων κον­δυ­λιών για τη δημιουρ­γία «Μου­σεί­ου Γρί­βα», τονί­ζε­ται σε σχε­τι­κή ανακοίνωση.

Ανα­λυ­τι­κά:

«Ο Γεώρ­γιος Γρί­βας ταυ­τί­στη­κε με την πολι­τι­κή βία και ευθύ­νε­ται για τον θάνα­το δεκά­δων προ­ο­δευ­τι­κών αθώ­ων ανθρώ­πων, ελλη­νο­κυ­πρί­ων και τουρ­κο­κυ­πρί­ων. Στο όνο­μά του και στις ιδέ­ες του οργα­νώ­θη­κε και επι­βλή­θη­κε το προ­δο­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα του 1974, που άνοι­ξε διά­πλα­τα τις πόρ­τες στον Αττί­λα. Η δημιουρ­γία μου­σεί­ου στο όνο­μά του, συνι­στά παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας, πρό­κλη­ση στην μνή­μη του λαού μας και δεν μπο­ρεί να γίνει αποδεκτή.

Το ΠΣΕ καλεί το κυπρια­κό λαό να υπε­ρα­σπι­στεί την ιστο­ρι­κή αλή­θεια και να αντι­στα­θεί στις ανι­στό­ρη­τες απο­φά­σεις της κυβέρ­νη­σης που εξυ­πη­ρε­τούν την ακροδεξιά».

dialogos.com.cy

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο