Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Ανακοίνωση για την 46η επέτειο από τη λαϊκή εξέγερση του Πολυτεχνείου, το Νοέμβρη του 1973

Σε ανα­κοί­νω­σή του για το Πολυ­τε­χνείο, το ΠΑΜΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

🚩 Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, τα ταξικά συνδικάτα της Ελλάδας, χαιρετίζουμε και τιμούμε την 46η επέτειο από τη λαϊκή εξέγερση του Πολυτεχνείου, το Νοέμβρη του 1973 🎈

Καθη­με­ρι­νά στους κλά­δους και στους τόπους δου­λειάς, με στα­θε­ρή αγω­νι­στι­κή δρά­ση, δίνου­με συνέ­χεια και προ­ο­πτι­κή στις αγω­νι­στι­κές παρα­δό­σεις και παρα­κα­τα­θή­κες, του εργα­ζό­με­νου λαού και της νεο­λαί­ας. Ο ατα­λά­ντευ­τος και διαρ­κής αγώ­να ενά­ντια στη φασι­στι­κή, αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή δικτα­το­ρία, η αλύ­γι­στη στά­ση των αγω­νι­στών του αντι­δι­κτα­το­ρι­κού αγώ­να στις φυλα­κές, στα βασα­νι­στή­ρια και στις εξο­ρί­ες, απο­τε­λούν οδη­γό και εμπνέ­ουν τα σημε­ρι­νά αγω­νι­στι­κά βήμα­τα μας.

Τα αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κά συν­θή­μα­τα απο­τε­λούν σημα­ντι­κή παρα­κα­τα­θή­κη για την εργα­τι­κή τάξη της χώρας μας, και τη νεο­λαία που μετά την κρί­ση, βλέ­πει και στην περί­ο­δο της ανά­πτυ­ξης να συνε­χί­ζει η πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ων που συν­θλί­βει κατα­κτή­σεις και δικαιώματα.

Ταυ­τό­χρο­να κυβερ­νή­σεις και φιλο­ΝΑ­ΤΟι­κά κόμ­μα­τα προ­κα­λούν τον ελλη­νι­κό λαό, παρου­σιά­ζο­ντας τη λυκο­συμ­μα­χία του ΝΑΤΟ ως “παρά­γο­ντα ειρή­νης και στα­θε­ρό­τη­τας”. Τα ψέμα­τα τους απο­κα­λύ­πτο­νται όταν η νέα κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, προ­σπα­θώ­ντας να αντα­γω­νι­στεί την παρα­κα­τα­θή­κη του “δια­βο­λι­κά καλού” ΣΥΡΙΖΑ, έφτα­σε στο σημείο να μιλά με περη­φά­νια για το αίμα των ελλή­νων φαντά­ρων που θα χυθεί στις νέες ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις που σχε­διά­ζουν ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. Ενώ τον Οκτώ­βρη υπέ­γρα­ψε με τις ΗΠΑ Συμ­φω­νία για τις βάσεις, που κάνουν την Ελλά­δα πυρι­τι­δα­πο­θή­κη, ακό­μη και πυρηνικών!

Από τη μια δολο­φο­νούν τους λαούς της Συρί­ας, της Παλαι­στί­νης, του Αφγα­νι­στάν, από την άλλη καλ­λιερ­γούν το ρατσι­σμό και την ξενο­φο­βία, απέ­να­ντι στους πρό­σφυ­γες που οι ίδιοι ξερί­ζω­σαν από τα σπί­τια τους.

logo ΠΑΜΕ

Με μαζι­κή συμ­με­το­χή στα συλ­λα­λη­τή­ρια και στον ταξι­κό, αγω­νι­στι­κό, αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό εορ­τα­σμό της Εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου δίνου­με απά­ντη­ση στο δόγ­μα “Νόμος και Τάξη”, στον εντει­νό­με­νο αυταρ­χι­σμό και την κατα­στο­λή, καθώς και στην κατάρ­γη­ση του ασύ­λου. Δίνου­με απά­ντη­ση σε κυβερ­νή­σεις και βιο­μη­χά­νους που θέλουν τα συν­δι­κά­τα στο γύψο και τα Πανε­πι­στή­μια Ανώ­νυ­μες Εταιρείες.

Τιμού­με τους νεκρούς της τάξης μας.
Οργα­νώ­νου­με νέους αγώ­νες ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή του κεφα­λαί­ου και των κυβερ­νή­σε­ών του.
Ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και επεμ­βά­σεις των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ και ΕΕ. Απα­ντά­με στους υμνη­τές της χού­ντας, στους θρα­σύ­δει­λους φασί­στες-δολο­φό­νους της Χρυ­σής Αυγής.

Απέ­να­ντι στα αιμα­το­βα­μmέ­να σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών, απέ­να­ντι στην πολι­τι­κή που δολο­φο­νεί τα όνει­ρα και το μέλ­λον της νέας γενιάς, για τα κέρ­δη των λίγων διεκ­δι­κού­με και αγω­νι­ζό­μα­στε για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών των εργα­τών και της νεο­λαί­ας σε μόρ­φω­ση, δου­λειά, ζωή.

🚩Ανοίγουμε το δρόμο για να γίνουν πράξη τα συνθήματα και οι διεκδικήσεις των αγωνιστών της αντιδικτατορικής πάλης και του Πολυτεχνείου του ’73🎈

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο