Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ για το εργοδοτικό έγκλημα στην Ιταλία: Με το αίμα των εργατών τα κέρδη των αφεντικών

Ανα­τρι­χια­στι­κές είναι οι απο­κα­λύ­ψεις για το εργο­δο­τι­κό έγκλη­μα στο Brandizzo της Ιτα­λί­ας όπου 5 εργα­ζό­με­νοι έχα­σαν τη ζωή τους από διερ­χό­με­νο τρένο.

Σε βίντεο που δημο­σί­ευ­σε το Συν­δι­κά­το USB, το οποίο είχε ανε­βά­σει λίγες ώρες πριν το δυστύ­χη­μα ένας από τους 5 νεκρούς, ο 22 ετών Κέβιν, αφού δεί­χνει το συνερ­γείο να εργά­ζε­ται στις γραμ­μές, ακού­γε­ται η οδη­γία «spostatevi quando dico TRENO», δηλα­δή «κάντε άκρη όταν πω ΤΡΕΝΟ»!

Το βίντεο απο­δει­κνύ­ει ότι οι εργα­σί­ες γινό­ντου­σαν σε γραμ­μή με τρέ­να εν κινή­σει και η μόνη προ­στα­σία των εργα­ζο­μέ­νων ήταν τα αντα­να­κλα­στι­κά τους!

Όπως καταγ­γέλ­λει το συν­δι­κά­το, οι εργα­ζό­με­νοι έπαι­ζαν κορώ­να-γράμ­μα­τα την ζωή τους, υπο την απει­λή της μη-ανα­νέ­ω­σης της σύμ­βα­σης τους!

Στα Τέμπη, στο Μπρα­ντί­ζο, στον Βόλο, στον Έβρο, πάντου το ίδιο δίλημμα

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!

Στε­κό­μα­στε στο πλευ­ρό των εργα­τών της Ιτα­λί­ας για μέτρα προ­στα­σί­ας των εργατών!

Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να για την προ­στα­σία της ζωής και της υγεί­ας των εργα­τών στην χώρα μας!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο