Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Πανελλαδική σύσκεψη στις 18 και 19 Ιούνη στην Αθήνα

Πανελ­λα­δι­κή σύσκε­ψη το Σάβ­βα­το 18 και την Κυρια­κή 19 Ιού­νη διορ­γα­νώ­νει το ΠΑΜΕ στην Αθή­να με κεντρι­κό σύν­θη­μα «Στην οργά­νω­ση η δύνα­μη, στον αγώ­να η ελπί­δα, όπλο μας η αλλη­λεγ­γύη!».

Την Κυρια­κή 15 Μάη συνε­δρί­α­σε η Εκτε­λε­στι­κή Γραμ­μα­τεία του ΠΑΜΕ. Στη συνε­δρί­α­ση συζη­τή­θη­κε η δρά­ση των συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων, Σωμα­τεί­ων, Εργα­τι­κών Κέντρων και Ομο­σπον­διών, οι εξε­λί­ξεις γύρω από τις κινη­το­ποι­ή­σεις σε κλά­δους και χώρους δου­λειάς, συμπε­ρά­σμα­τα από τους απερ­για­κούς αγώ­νες. Ακό­μη απο­φα­σί­στη­κε η συνε­δρί­α­ση της Πανελ­λα­δι­κής Σύσκεψης.

Το ΠΑΜΕ καλεί «συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις και συν­δι­κα­λι­στές που συνα­ντη­θή­κα­με στις μεγά­λες απερ­γί­ες, στους κλα­δι­κούς αγώ­νες, στους αγώ­νες για τις συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις, κόντρα στις απο­λύ­σεις και για το δικαί­ω­μα στην εργα­σία, σε όσους δεν συμ­βι­βά­ζο­νται με το άδι­κο, να συμ­βά­λουν και να παρα­κο­λου­θή­σουν τις εργα­σί­ες της σύσκε­ψης. Να συζη­τή­σου­με πάνω στην ανά­γκη της αντε­πί­θε­σης του εργα­τι­κού — συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος, για την ανα­τρο­πή των αντερ­γα­τι­κών νόμων, για να δυνα­μώ­σουν οι διεκ­δι­κη­τι­κοί — ταξι­κοί αγώ­νες, για να βάλου­με μπρο­στά την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων — λαϊ­κών ανα­γκών».

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της Πανελ­λα­δι­κής Σύσκε­ψης θα δοθούν τις επό­με­νες μέρες.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο