Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ 🚩 Χιουμοριστική απάντηση απέναντι στην «κανονικότητα» και την «ανάπτυξη»

Με ένα χιου­μο­ρι­στι­κό ηχη­τι­κό σποτ απα­ντά το ΠΑΜΕ στην «κανο­νι­κό­τη­τα» και την «ανά­πτυ­ξη» της κυβέρ­νη­σης, ενώ στο σχε­τι­κό δελ­τίο Τύπου αναφέρει:

«Η κανονικότητα και η ανάπτυξη που αναφέρει η κυβέρνηση δεν είναι για όλους!

Για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και τη μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία είναι παρά­δει­σος, ενώ για τους εργα­ζό­με­νους και τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του λαού είναι ζωή-σκλα­βιά και δου­λειά χωρίς συμ­βά­σεις και δικαιώματα.

Θέλουν τους αγώ­νες και τα σωμα­τεία στο “γύψο”, για να μπο­ρούν ελεύ­θε­ρα και ανε­μπό­δι­στα να προ­χω­ρούν αντι­λαϊ­κά — αντερ­γα­τι­κά μέτρα.

Η συνέ­ντευ­ξη για εργα­σία που κυκλο­φο­ρεί στο δια­δί­κτυο (Συνέ­ντευ­ξη σε Super Market — My Market Parody) μπο­ρεί να είναι χιου­μο­ρι­στι­κή, αλλά δεν απέ­χει ούτε εκα­το­στό από την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, από το περιε­χό­με­νο που δίνε­ται στην κανο­νι­κό­τη­τα και στο επεν­δυ­τι­κό κλίμα.

Επί­σης δίνου­με και ένα χιου­μο­ρι­στι­κό ηχη­τι­κό σποτ για όλους όσοι έχουν κάτσει στο σβέρ­κο των εργα­ζό­με­νων και παί­ζουν με τις λέξεις ανά­πτυ­ξη, ζωή, δικαιώ­μα­τα, σωμα­τεία, απεργία.

🚩 Όλοι στο συλλαλητήριο στις 17/9, στις 7 μ.μ. στα Προπύλαια, ενάντια στο αντεργατικό πολυνομοσχέδιο- “σκούπα”!

ΠΑΜΕ 17-09-2019

Η ανάπτυξή τους τσακίζει ό,τι άφησε όρθιο η κρίση τους!»…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο