Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2019 — Βαθμολογίες: Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί των υποψηφίων

Πανελ­λή­νιες 2019 — Βαθ­μο­λο­γί­ες: Έχουν αναρ­τη­θεί οι βαθ­μο­λο­γί­ες σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας όπως επί­σης έχει ανοί­ξει η πλατ­φόρ­μα στο υπουρ­γείο Παιδείας

Μετά τις 13:00 θα έχουν αναρ­τη­θούν σε όλα τα σχο­λεία οι κατα­στά­σεις με τις βαθ­μο­λο­γί­ες, χωρίς ωστό­σο να ανα­γρά­φο­νται τα ονο­μα­στι­κά στοι­χεία κάθε υπο­ψη­φί­ου, αλλά μόνο ο κωδι­κός και τα βαθ­μο­λο­γι­κά του στοι­χεία ανά εξε­τα­ζό­με­νο μάθημα.

Ταυ­τό­χρο­να, όλοι οι υπο­ψή­φιοι μπο­ρούν να βρί­σκουν τη βαθ­μο­λο­γία τους στην ιστο­σε­λί­δα http://results.it.minedu.gov.gr πλη­κτρο­λο­γώ­ντας τον 8‑ψήφιο κωδι­κό τους και τους 4 αρχι­κούς χαρα­κτή­ρες από το επώ­νυ­μο, το όνο­μα, το πατρώ­νυ­μο και το μητρώ­νυ­μο σε κεφα­λαί­ους ελλη­νι­κούς χαρακτήρες.

Επί­σης, από την επό­με­νη Πέμ­πτη, 4 Ιου­λί­ου, οι υπο­ψή­φιοι θα μπο­ρούν να ορι­στι­κο­ποι­ή­σουν το μηχα­νο­γρα­φι­κό τους δελ­τίο (επι­λέ­γο­ντας «Ορι­στι­κο­ποί­η­ση»), στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση  http://exams.it.minedu.gov.gr. Όπως έχει ήδη γίνει γνω­στό, η προ­θε­σμία για την ορι­στι­κή υπο­βο­λή των μηχα­νο­γρα­φι­κών δελ­τί­ων λήγει τη Δευ­τέ­ρα, 15 Ιου­λί­ου 2019, και είναι αποκλειστική.

Μετά την παρέ­λευ­ση της προ­θε­σμί­ας κανέ­νας υπο­ψή­φιος δεν θα μπο­ρεί να ορι­στι­κο­ποι­ή­σει το μηχα­νο­γρα­φι­κό δελ­τίο. Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα λει­τουρ­γή­σουν επι­πλέ­ον την Τρί­τη, 9 Ιου­λί­ου, καθώς και τη Δευ­τέ­ρα 15 Ιου­λί­ου, για να υπο­στη­ρί­ξουν τους υπο­ψη­φί­ους στην ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή των μηχα­νο­γρα­φι­κών δελτίων.

Μάλι­στα, από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας προ­τεί­νε­ται οι υπο­ψή­φιοι να εκτυ­πώ­σουν η και να απο­θη­κεύ­σουν στον υπο­λο­γι­στή τους το ορι­στι­κο­ποι­η­μέ­νο μηχα­νο­γρα­φι­κό (που θα έχει απο­κτή­σει αυτό­μα­τα και αριθ­μό πρω­το­κόλ­λου), ώστε ανά πάσα στιγ­μή να μπο­ρούν να δουν τις τελι­κές προ­τι­μή­σεις τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο