Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ: Όλοι την Τετάρτη στην απεργία για Συμβάσεις, αυξήσεις και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς 🎥Φωτο

Κανένας για δουλειά Τετάρτη 17 Απρίλη,
όλοι στην απεργία και τις συγκεντρώσεις!

Σωμα­τεία, Ομο­σπον­δί­ες και Εργα­τι­κά Κέντρα δίνουν όλες τους τις δυνά­μεις, αξιο­ποιώ­ντας κάθε ώρα για να μετρη­θούν πολ­λές χιλιά­δες απερ­γοί σε όλους τους κλά­δους και τις συγκε­ντρώ­σεις που οργα­νώ­νο­νται σε όλη τη χώρα.

Εντεί­νο­νται οι μαζι­κές διερ­γα­σί­ες σε χώρους δου­λειάς, οι Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις και συσκέ­ψεις, καθώς τα συν­δι­κά­τα απευ­θύ­νουν πλα­τιά το απερ­για­κό κάλε­σμα, συζη­τούν με κάθε μορ­φή και τρό­πο με τους εργα­ζό­με­νους, οργα­νώ­νουν τη διεκ­δί­κη­ση κρί­σι­μων αιτη­μά­των για τους όρους δου­λειάς, αμοι­βής και ζωής. Στην προ­με­τω­πί­δα βρί­σκο­νται οι διεκ­δι­κή­σεις για Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας, αυξή­σεις στους μισθούς, προ­στα­σία του εισο­δή­μα­τος από την ακρί­βεια, αλλά και της υγεί­ας και της ζωής στους χώρους δου­λειάς.

Στην Αθή­να, η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγ­μα, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη την ίδια ώρα στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου, ενώ καθη­με­ρι­νά σωμα­τεία σε περισ­σό­τε­ρες πόλεις ανα­κοι­νώ­νουν τις απερ­για­κές τους συγκεντρώσεις.

24ωρη απεργία σε μετρό, σιδηρόδρομο και τραμ

Την  συμ­με­το­χή του στην 24ωρη απερ­γία την Τετάρ­τη 17 Απρί­λη απο­φά­σι­σε το ΔΣ του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Λει­τουρ­γί­ας Μετρό Αθη­νών (ΣΕΛΜΑ), γραμ­μές 2 και 3 του Μετρό.

Τη συμ­με­το­χή της στην απερ­γία απο­φά­σι­σε επί­σης η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Σιδη­ρο­δρο­μι­κών και Μέσων Στα­θε­ρής Τρο­χιάς. Αυτό σημαί­νει ότι τη μέρα της απερ­γί­ας δεν θα λει­τουρ­γή­σουν ο σιδη­ρό­δρο­μος, ο προ­α­στια­κός και το τραμ.

Επί­σης το Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων ΟΑΣΑ, απο­φά­σι­σε στά­ση εργα­σί­ας την Τετάρ­τη 17 Απρί­λη, από την έναρ­ξη της βάρ­διας έως τις 9 το πρωί και από τις 21.00 έως την λήξη της βάρ­διας.

Δεμένα τα πλοία

Δεμέ­να θα παρα­μεί­νουν την Τετάρ­τη 17 Απρί­λη τα πλοία στα λιμά­νια της χώρας, καθώς οι ναυ­τερ­γά­τες συμ­με­τέ­χουν στην απερ­για­κή κινητοποίηση.

Στην 24ωρη πανελ­λα­δι­κή απερ­γία σε όλες τις κατη­γο­ρί­ες πλοί­ων (από 00.01 έως 24.00) και στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στον Πει­ραιά (10.30 π.μ. Δημο­τι­κό Θέα­τρο) καλούν τα ναυ­τερ­γα­τι­κά σωμα­τεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΕΜΑΓΕΝ. Παράλ­λη­λα οργα­νώ­νουν απερ­για­κή προ­συ­γκέ­ντρω­ση στις 5.30 το πρωί στον ΗΣΑΠ του Πει­ραιά (πλοία «Blue Star»).

Διαδηλώνουν μαζί με τους εργαζόμενους οι επαγγελματίες

Σε συμ­με­το­χή στις κινη­το­ποι­ή­σεις στις 17 Απρί­λη, δίνο­ντας συνέ­χεια στον αγώ­να για τα αιτή­μα­τα των επαγ­γελ­μα­τιών, καλεί η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κής (ΟΒΣΑ). Πιά­νο­ντας το νήμα από τις απερ­για­κές δια­δη­λώ­σεις στις 28 Φλε­βά­ρη, μπρο­στά στη νέα κινη­το­ποί­η­ση καλεί τους επαγ­γελ­μα­τί­ες να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να ενά­ντια στην ακρί­βεια και τη φορο­λε­η­λα­σία. Ειδι­κά οι επαγ­γελ­μα­τί­ες πασχί­ζουν αυτήν την περί­ο­δο να βγά­λουν άκρη «με τα νέα POS και τα my DATA υπό την απει­λή τσου­χτε­ρών προ­στί­μων, βάζο­ντας βαθιά το χέρι στην τσέ­πη για να εκσυγ­χρο­νί­σου­με ή να απο­κτή­σου­με τον απα­ραί­τη­το εξο­πλι­σμό», ενώ χιλιά­δες αντι­με­τω­πί­ζουν τον κίν­δυ­νο «να μεί­νουν χωρίς ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή κάλυ­ψη αν δεν είναι ασφα­λι­στι­κά ενή­με­ροι».

Αντί­στοι­χο κάλε­σμα έχει απευ­θύ­νει η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Κατερ­γα­σί­ας Ξύλου. Επί­σης η Ένω­ση Βιο­τε­χνών Μετάλ­λου Αττι­κής, καθώς και μια σει­ρά από σωμα­τεία και Ενώσεις.

Στην απερ­γία έχουν επί­σης καλέ­σει η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ), η Κίνη­ση για την Εθνι­κή Άμυ­να (ΚΕΘΑ) και η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Αποστράτων,

Κάλεσμα από το ΜΑΣ

Στην απερ­γία και στη συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα καλεί το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών. «Με την ορμή των μεγά­λων φοι­τη­τι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων, οι δεκά­δες χιλιά­δες φοι­τη­τές που φώνα­ξαν “όχι στα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια — πτυ­χία με αξία — δωρε­άν σπου­δές”, θα συνα­ντη­θού­με ξανά με τους εργα­ζό­με­νους, τους εκπαι­δευ­τι­κούς, τους μαθη­τές και όλο τον λαό! Στη μεγά­λη πανελ­λα­δι­κή απερ­γία στις 17 Απρί­λη οι φοι­τη­τές θα είμα­στε εκεί με τους φοι­τη­τι­κούς μας συλ­λό­γους, τα συν­θή­μα­τα και τις διεκ­δι­κή­σεις μας!», ανα­φέ­ρει στην ανα­κοί­νω­σή του.

Απεργία και στο Δημόσιο 
κόντρα στην πλειοψηφία της ΑΔΕΔΥ

Απερ­για­κό μέτω­πο υψώ­νουν δεκά­δες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις εργα­ζο­μέ­νων στο Δημό­σιο, ακυ­ρώ­νο­ντας στην πρά­ξη τις απερ­γο­σπα­στι­κές μεθο­δεύ­σεις της πλειο­ψη­φί­ας της ΑΔΕΔΥ. Στο πλαί­σιο αυτό, όλο και περισ­σό­τε­ρα σωμα­τεία λαμ­βά­νουν απο­φά­σεις συμ­με­το­χής στην πανερ­γα­τι­κή απερ­γία στις 17 Απρί­λη και οργα­νώ­νουν την επι­τυ­χία της.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στη συνε­δρί­α­ση του Γενι­κού Συμ­βου­λί­ου ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ / «Νέα Αρι­στε­ρά» είχαν κατα­ψη­φί­σει την πρό­τα­ση για απερ­γία στις 17 Απρί­λη, καλώ­ντας ουσια­στι­κά σε απερ­γο­σπα­σία. Ο λόγος λοι­πόν έχει περά­σει στα σωμα­τεία, στους συλ­λό­γους, στους εργα­ζό­με­νους, που απο­φα­σί­ζουν «από τα κάτω» τη συμ­με­το­χή τους στην απεργία.

Εξάλ­λου, η απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση βρί­σκει σε αγω­νι­στι­κό ανα­βρα­σμό μια σει­ρά από χώρους. Στην Υγεία, συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις και εργα­ζό­με­νοι παλεύ­ουν ενά­ντια στην παρα­πέ­ρα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση, όπως αυτή απο­τυ­πώ­νε­ται στο κυβερ­νη­τι­κό μέτρο για τα απο­γευ­μα­τι­νά επί πλη­ρω­μή χει­ρουρ­γεία. Αντί­στοι­χα στην Εκπαί­δευ­ση βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη οι κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στην κατη­γο­ριο­ποί­η­ση των σχο­λεί­ων, με την απερ­γία — απο­χή από τη δια­δι­κα­σία της ατο­μι­κής «αξιο­λό­γη­σης» να συνε­χί­ζε­ται, κόντρα στην προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να ποι­νι­κο­ποι­ή­σει αυτόν τον αγώνα.

Δεκά­δες είναι οι Σύλ­λο­γοι και οι Ενώ­σεις που έχουν πάρει απο­φά­σεις συμ­με­το­χής στην απεργία.

Λεωφορεία για την απεργία 
και την συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Λεω­φο­ρεία δρο­μο­λο­γού­νται από διά­φο­ρες περιο­χές της Αττικής:

 • Γαλά­τσι, στις 8.30 π.μ. από Βεΐ­κου και Γαλατσίου
 • Ηρά­κλειο, στις 8.30 π.μ. από 3 Αστέρια
 • Κόκ­κι­νος Μύλος, στις 8.45 π.μ. από Τρι­γω­νι­κή Πλατεία
 • Μενί­δι, στις 8.30 π.μ. από πλα­τεία Καράβου
 • Μετα­μόρ­φω­ση, στις 8.15 π.μ. από Αγ. Κωνσταντίνος
 • Νέα Ιωνία, στις 8.30 π.μ. από ΟΤΕ στη Λ. Ηρακλείου
 • Νέα Φιλα­δέλ­φεια, στις 8.30 π.μ. από Δημαρχείο
 • Ολυ­μπια­κό Χωριό, στις 8.15, από Κακλα­μα­νά­κη 21
 • Πεύ­κη, στις 8.15 π.μ. από 13η στά­ση — εμπο­ρι­κό κέντρο ΕΛΚΩ

Οι προσυγκεντρώσεις για την απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Στις 9:30 π.μ. έχουν ορι­στεί οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις για την απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα, την Τετάρ­τη 17 Απρί­λη. Συγκε­κρι­μέ­να, έχουν ορι­στεί στα εξής σημεία:

 • Πλα­τεία Κάνιγ­γος: Ομο­σπον­δί­ες, Σωμα­τεία και Επι­τρο­πές Αγώ­να εργα­ζο­μέ­νων στον ιδιω­τι­κό τομέα.
 • Ομό­νοια: Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κής, Σωμα­τεία και Ενώ­σεις Επαγ­γελ­μα­τιών, Βιο­τε­χνών και Εμπό­ρων, Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, Σύλ­λο­γοι και Ομά­δες Γυναι­κών, Μαζι­κοί φορείς των δήμων της Αττικής.
 • Προ­πύ­λαια: Ομο­σπον­δί­ες και Σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων στον δημό­σιο τομέα, Σύλ­λο­γοι Φοι­τη­τών, Σύλ­λο­γοι στην επαγ­γελ­μα­τι­κή κατάρτιση

Οι ομο­σπον­δί­ες και τα σωμα­τεία των συντα­ξιού­χων έχουν συγκέ­ντρω­ση στις 9 το πρωί έξω από το κτί­ριο του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας (Πανε­πι­στη­μί­ου 47 – 49) με θέμα τη διεκ­δί­κη­ση των δώρων Πάσχα και Χρι­στου­γέν­νων και από εκεί θα έρθουν με πορεία στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγμα.

Οι προσυγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις Σωμα­τεί­ων και φορέ­ων έχουν ορι­στεί στις 9.45 π.μ. στα εξής σημεία:

 • Συμ­βο­λή Τσι­μι­σκή — Αρι­στο­τέ­λους: Σωμα­τεία στους κλά­δους του Εμπο­ρί­ου, του Επι­σι­τι­σμού, του Του­ρι­σμού και των Υπη­ρε­σιών, Σύλ­λο­γοι Αυτοαπασχολούμενων.
 • Συμ­βο­λή Βενι­ζέ­λου — Ερμού: Σωμα­τεία στους κλά­δους των Κατα­σκευών, των Μετα­φο­ρών, των Τρο­φί­μων, της Χημι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας, της Ενέρ­γειας και λοι­πά σωμα­τεία του ιδιω­τι­κού τομέα.
 • Καρό­λου Ντηλ και Ερμού: Σωμα­τεία στον κλά­δο της Πλη­ρο­φο­ρι­κής και των Τηλε­πι­κοι­νω­νιών, Σύλ­λο­γοι Γυναι­κών, ΟΓΕ.
 • Πλα­τεία Αγί­ας Σοφί­ας: Σωμα­τεία στους κλά­δους της Υγεί­ας, των Εκπαι­δευ­τι­κών, του Δημο­σί­ου, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, Σύλ­λο­γοι γονέων.

Σε όλη τη χώρα απλώνεται το απεργιακό κάλεσμα

 • Αθή­να, 10.30 π.μ., Σύνταγμα
 • Θεσ­σα­λο­νί­κη, 10.30 π.μ., Άγαλ­μα Βενιζέλου
 • Πει­ραιάς, 10.30 π.μ., Δημο­τι­κό Θέατρο
 • Πάτρα, 10.30 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Αγρί­νιο, 10.30 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Αίγιο, 10.30 π.μ., Τρί­γω­νη πλα­τεία — Κλ. Οικονόμου
 • Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, 11.30 π.μ., δημαρχείο
 • Αλι­βέ­ρι, 9.30 π.μ., Άγαλ­μα του Λιγνιτωρύχου
 • Αμα­λιά­δα, 9.30 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Άμφισ­σα, 10.30 π.μ., πλα­τεία Λαού
 • Άργος, 10:30 π.μ., πλα­τεία Αγί­ου Πέτρου
 • Αργο­στό­λι, 10.30 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Άρτα, 10.30 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Βέροια, 10.30 π.μ., πλα­τεία Δημαρχείου
 • Βόλος, 10.30 π.μ., πλα­τεία Ελευθερίας
 • Γιάν­νε­να, 10.30 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Δρά­μα, 11 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Ελασ­σό­να, 11 π.μ., στην πλα­τεία απέ­να­ντι από το Ταχυδρομείο
 • Ελευ­σί­να, 10.30 π.μ., πλα­τεία Ευμολπιδών
 • Ζάκυν­θος, 10 π.μ., πλα­τεία Αγί­ου Μάρκου
 • Ικα­ρία, 12 μ., πλα­τεία Αγί­ου Κηρύκου
 • Ηγου­με­νί­τσα, 10.30 π.μ., πλα­τεία Δημαρχείου
 • Ηρά­κλειο, 10 π.μ., πλα­τεία Ελευθερίας
 • Καβά­λα, 11.30 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Καλα­μά­τα, 10:30 π.μ., στο παλιό Δημαρ­χείο στον πεζό­δρο­μο της Αριστομένους
 • Καλα­μπά­κα, 11 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Καλ­λο­νή Λέσβου, 11 π.μ., Δημο­τι­κό Σχολείο
 • Καρ­δί­τσα, 11 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Κατε­ρί­νη, 10.30 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Κοζά­νη, 11 π.μ., πεζόδρομος
 • Κομο­τη­νή, 11 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Κόριν­θος, 11 π.μ. πεζό­δρο­μος Πυλα­ρι­νού στην Εθνι­κή Τράπεζα
 • Λάρι­σα, 10.30 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Λευ­κά­δα, 11 π.μ., πλα­τεία Αγ. Μηνά
 • Λήμνος, 12μ., πλα­τεία ΟΤΑ
 • Λιβα­δειά, 10 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Μεσο­λόγ­γι, 10.30 π.μ. κεντρι­κή πλατεία
 • Μυτι­λή­νη, 11 π.μ., πλα­τεία Σαπφούς
 • Νάου­σα, 10.30 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Ναύ­πα­κτος, 10.30 π.μ. πλα­τεία Κεφαλόβρυσου
 • Πρέ­βε­ζα, 10.30 π.μ., παλιά ΚΤΕΛ
 • Πτο­λε­μα­ΐ­δα, 11 π.μ., παλιό Πάρκο
 • Πύρ­γος, 11 π.μ., πλα­τεία Σάκη Καράγιωργα
 • Ρέθυ­μνο, 11 π.μ. στο Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Ρόδος, 11 π.μ. στο Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Σάμος, 12 μ., Εργα­τι­κό Κέντρο στο Βαθύ
 • Σέρ­ρες, 10.30 π.μ., πλα­τεία Ελευθερίας
 • Σπάρ­τη, 12:30 μ.μ., πάρ­κο ΟΣΕ
 • Τρί­κα­λα, 10 π.μ στο Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Τρί­πο­λη, 10.30 π.μ., πλα­τεία Πετρινού
 • Τύρ­να­βος, 11 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Χαλ­κί­δα, 10.30 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Χανιά, 10.30 π.μ., Παλιά Αγορά
 • Χίος, 11 π.μ. πλα­τεία Βουνακίου 

  Όλοι στην απεργία της Τετάρτης και στην απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα (SPOT)

  Αποφάσεις συμμετοχής συνδικαλιστικών οργανώσεων του Δημοσίου για την απεργία 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο