Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρέμβαση ΚΚΕ στη Βουλή: Κάτω τα χέρια από την λαϊκή κατοικία — Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη

Τη μάχη για την προ­στα­σία της πρώ­της κατοι­κί­ας του λαού δίνει το ΚΚΕ, με όλες τις δυνά­μεις που δια­θέ­τει. Σε αυτό το πλαί­σιο, η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, κατέ­θε­σε τρο­πο­λο­γία στη Βου­λή για την «Παύ­ση πλει­στη­ρια­σμών, πρά­ξε­ων ανα­γκα­στι­κής εκτέ­λε­σης σε βάρος της πρώ­της — κύριας κατοι­κί­ας και άλλων περιου­σια­κών στοι­χεί­ων των λαϊ­κών στρωμάτων».

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στην αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση της τρο­πο­λο­γί­ας, «με πλει­στη­ρια­σμούς της πρώ­της-κύριας κατοι­κί­ας και άλλων περιου­σια­κών στοι­χεί­ων απει­λού­νται χιλιά­δες λαϊ­κές οικο­γέ­νειες για χρέη προς τις τρά­πε­ζες, και τα “κορά­κια” τα funds που έχουν αγο­ρά­σει τα κόκ­κι­να δάνεια, αλλά και για χρέη προς το Ελλη­νι­κό Δημό­σιο και τους ΟΤΑ.

Η εξέ­λι­ξη αυτή δεν προ­έ­κυ­ψε τυχαία. Είναι το απο­τέ­λε­σμα των πολι­τι­κών που ακο­λού­θη­σαν όλες οι μέχρι σήμε­ρα κυβερ­νή­σεις που είναι πολι­τι­κές στή­ρι­ξης της κερ­δο­φο­ρί­ας του κεφα­λαί­ου που έχει σαν απο­τέ­λε­σμα να βυθί­ζο­νται τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα στην φτώ­χεια και την εξα­θλί­ω­ση. Ενώ ταυ­τό­χρο­να με μια σει­ρά μέτρα που ψήφι­σαν οι κυβερ­νή­σεις αυτές, ενί­σχυαν το αντι­λαϊ­κό οπλο­στά­σιο, με ηλε­κτρο­νι­κούς πλει­στη­ρια­σμούς, ενί­σχυ­ση της κατα­στο­λής κλπ. για να υλο­ποι­ή­σουν αυτούς τους σχεδιασμούς».

Ανα­λυ­τι­κά η τρο­πο­λο­γία αναφέρει:

«Από την ψήφι­ση του παρό­ντος παύ­ει αυτο­δί­καια οποια­δή­πο­τε πρά­ξη ανα­γκα­στι­κής εκτέ­λε­σης, πλει­στη­ρια­σμού ή άλλου ανα­γκα­στι­κού μέτρου εκ μέρους των πιστω­τι­κών ιδρυ­μά­των, εται­ρειών που συν­δέ­ο­νται με τρα­πε­ζι­κά χαρ­το­φυ­λά­κια — funds, του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου και των ΟΤΑ, σε βάρος της πρώ­της — κύριας κατοι­κί­ας και άλλων περιου­σια­κών στοι­χεί­ων των λαϊ­κών οικο­γε­νειών, των ανέρ­γων, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, των μικρών ΕΒΕ, των αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και των ψαρά­δων για οφει­λές τους προς αυτούς.

Τα μέτρα αυτά αφο­ρούν οικο­γέ­νειες με ετή­σιο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα μέχρι 40.000 ευρώ προ­σαυ­ξα­νό­με­νο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί».

Στη Βουλή τα ερωτήματα για την εταιρεία — φάντασμα

Ακό­μα, με αφορ­μή την επι­δρο­μή αστυ­νο­μι­κών και δικα­στι­κού επι­με­λη­τή στο σπί­τι της χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χου Ι. Κολο­βού, τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας στου Ζωγρά­φου, βου­λευ­τές του ΚΚΕ κατέ­θε­σαν Ερώ­τη­ση προς τον υπουρ­γό Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων, ζητώ­ντας να δια­λευ­καν­θούν τα στοι­χεία και η υπό­στα­ση της εται­ρεί­ας «LOTUS 4A IKE» για λογα­ρια­σμό της οποί­ας έγι­νε η απα­ρά­δε­κτη προ­σπά­θεια έξω­σης από την πρώ­τη κατοικία.

Κι αυτό για­τί, όπως ανα­φέ­ρει η Ερώ­τη­ση, «από μια ανα­ζή­τη­ση στο δια­δί­κτυο προ­κύ­πτει επί­σης ότι η ιστο­σε­λί­δα της εται­ρεί­ας δια­χεί­ρι­σης ακι­νή­των με την επω­νυ­μία “LOTUS PROJECT”, που παρα­πέ­μπει σε άλλη διεύ­θυν­ση, αυτή τη φορά στο Ν. Ψυχι­κό (Ερν. Εμπράρ 27), έχει τον ίδιο τηλε­φω­νι­κό αριθ­μό με το προ­α­να­φε­ρό­με­νο κτί­ριο στην Νέα Φιλα­δέλ­φεια. Και στη συγκε­κρι­μέ­νη διεύ­θυν­ση δεν υπάρ­χει η οποια­δή­πο­τε ανα­γρα­φή στοι­χεί­ων για επι­κοι­νω­νία με εκπρό­σω­πο της εταιρείας.

Υπάρ­χει λοι­πόν ο ίδιος τηλε­φω­νι­κός αριθ­μός για δυο δια­φο­ρε­τι­κές διευ­θύν­σεις για μια εται­ρεία που πρα­κτι­κά είναι άφα­ντη και αυτο­πα­ρου­σιά­ζε­ται ότι δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στον τομέα της “δια­χεί­ρι­σης ακινήτων”».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο