Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρίσι: Τρεις οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο κουρδικό πολιτιστικό κέντρο Ahmet Kaya

Τρεις άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν κατά την ένο­πλη επί­θε­ση σε κουρ­δι­κό πολι­τι­στι­κό κέντρο, στο 10ο δια­μέ­ρι­σμα του Παρι­σιού, ανα­κοί­νω­σε η εισαγ­γε­λέ­ας της γαλ­λι­κής πρω­τεύ­ου­σας Λορ Μπε­κυό προ­σθέ­το­ντας ότι ο δρά­στης είναι γνω­στός στις αρχές.

Ο 69χρονος ύπο­πτος ως δρά­στης της ένο­πλης επί­θε­σης στο Παρί­σι κοντά στο κουρ­δι­κό πολι­τι­στι­κό κέντρο Ahmet Kaya είναι γαλ­λι­κής υπη­κο­ό­τη­τας και είναι γνω­στός για δύο από­πει­ρες ανθρω­πο­κτο­νί­ας το 2016 και τον Δεκέμ­βριο 2021, έγι­νε γνω­στό από αστυ­νο­μι­κή πηγή. Η περυ­σι­νή επί­θε­ση έγι­νε κατά καταυ­λι­σμού μετα­να­στών, μετέ­δω­σε το BFM TV.

Ο συλ­λη­φθείς δεν είναι γνω­στός στις γαλ­λι­κές υπη­ρε­σί­ες εσω­τε­ρι­κής ασφα­λεί­ας, διευ­κρί­νι­σε η ίδια πηγή.

Η εισαγ­γε­λία του Παρι­σιού ανα­κοί­νω­σε ότι θα εξε­τά­σει ενδε­χό­με­να ρατσι­στι­κά κίνη­τρα πίσω από την επίθεση.

«Διε­ξά­γε­ται έρευ­να για φόνο, ανθρω­πο­κτο­νία εκ προ­θέ­σε­ως και δια­κε­κρι­μέ­νη βία» και οι έρευ­νες έχουν προς το παρόν ανα­τε­θεί στην 2η διεύ­θυν­ση της δικα­στι­κής αστυ­νο­μί­ας, διευ­κρί­νι­σε η εισαγγελία.

«Η επί­θε­ση σημειώ­θη­κε στο κέντρο της κουρ­δι­κής κοι­νό­τη­τας της οδού Ανγκιέν, καθώς και στο απέ­να­ντι εστια­τό­ριο και σε κομ­μω­τή­ριο», δήλω­σε στο σημείο της επί­θε­σης η δήμαρ­χος του 10ου δια­με­ρί­σμα­τος της γαλ­λι­κής πρω­τεύ­ου­σας Αλε­ξά­ντρα Κορ­ντε­μπάρ. «Ο δρά­στης έχει τραυ­μα­τι­σθεί, όχι πολύ σοβα­ρά, και έχει μετα­φερ­θεί στο νοσο­κο­μείο», πρόσθεσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο