Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πασαλιμάνι: Παρά λίγο να δικάσουν τους οικοδόμους που θρηνούν έναν νεκρό συνάδελφο τους

Ελεύ­θε­ροι χωρίς να τους ασκη­θεί δίω­ξη αφέ­θη­καν οι οικο­δό­μοι που εργά­ζο­νταν στο κτί­ριο που κατέρ­ρευ­σε την Τρί­τη 16 Απρί­λη στον Πει­ραιά με έναν νεκρό.

Έτσι δεν δόθη­κε συνέ­χεια στο απα­ρά­δε­κτο γεγο­νός που ήθε­λε, για αυτό το εργο­δο­τι­κό έγκλη­μα, μαζί με τον εργο­λά­βο να δικά­ζο­νται και οι οικο­δό­μοι, που ήταν αντι­μέ­τω­ποι με τη δου­λεία χωρίς μέτρα ασφα­λεί­ας και με το τρα­γι­κό αυτό αποτέλεσμα.

Νωρί­τε­ρα από τα δικα­στή­ρια του Πει­ραιά είχε περά­σει η απερ­για­κή πορεία του Εργα­τι­κού Κέντρου και των σωμα­τεί­ων της πόλης. Εκεί, ο πρό­ε­δρος του σωμα­τεί­ου ΕΝΕΔΕΠ και του Εργα­τι­κού Κέντρου Πει­ραιά, Μάρ­κος Μπε­κρής, ανέ­δει­ξε τη δίκαιη απαί­τη­ση των εργα­ζο­μέ­νων για μέτρα Υγεί­ας και ασφά­λειας που πρέ­πει να επι­βλη­θούν στους χώρους δου­λειάς, αλλά και να αφε­θούν ελεύ­θε­ροι οι συνά­δελ­φοι τους.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο