Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ: Καμιά εμπιστοσύνη στις ανέξοδες υποσχέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων της Κατοχής

«Καμιά εμπι­στο­σύ­νη στις ανέ­ξο­δες υπο­σχέ­σεις της κας Κων­στα­ντο­πού­λου για τη διεκ­δί­κη­ση των γερ­μα­νι­κών επα­νορ­θώ­σε­ων — πολε­μι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων της Κατο­χής», σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­σή της η ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ. 

Συγκε­κρι­μέ­να, ανα­φέ­ρει: «Η Ζ. Κων­στα­ντο­πού­λου θυμή­θη­κε τώρα προ­ε­κλο­γι­κά να υπο­σχε­θεί ότι θα διεκ­δι­κή­σει τις γερ­μα­νι­κές πολε­μι­κές απο­ζη­μιώ­σεις. Μάλι­στα! Είναι βλέ­πε­τε περί­ο­δος που νομί­ζει ότι θολώ­νο­ντας τα νερά σχε­τι­κά με τις επι­διώ­ξεις της μπο­ρεί να παρα­πλα­νή­σει τους αγω­νι­στές της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής μας Αντί­στα­σης, τις οικο­γέ­νειές τους και να καπη­λευ­τεί τους αγώ­νες τους, τους αγώ­νες της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και του ΚΚΕ που δεν έπα­ψαν ποτέ από την απε­λευ­θέ­ρω­ση μέχρι σήμε­ρα να διεκ­δι­κούν με πολύ­μορ­φη δρά­ση την πλη­ρω­μή από την ΟΔ Γερ­μα­νί­ας των γερ­μα­νι­κών επα­νορ­θώ­σε­ων πολε­μι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων. Απαι­τώ­ντας από τις ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις να διεκ­δι­κή­σουν από το γερ­μα­νι­κό κρά­τος την πλη­ρω­μή για τις κατα­στρο­φές στη χώρα και τα ναζι­στι­κά εγκλή­μα­τα στον λαό μας, ζήτη­μα που ως τώρα ουσια­στι­κά το αρνούνται.

Αλλά, πρέ­πει να θυμί­σου­με πως όταν ήρθε στη Βου­λή το σχε­τι­κό ψήφι­σμα για τη διεκ­δί­κη­ση των επα­νορ­θώ­σε­ων της ΟΔ Γερ­μα­νί­ας, η Ζ. Κων­στα­ντο­πού­λου ψήφι­σε, όπως και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα και απο­κόμ­μα­τα, το ψήφι­σμα που καμία δέσμευ­ση χρο­νι­κή και δέσμευ­ση για συγκε­κρι­μέ­νες ενέρ­γειες και παρεμ­βά­σεις προ­βλέ­πει για τη διεκ­δί­κη­σή τους, παρα­πέ­μπο­ντας έτσι το θέμα στις ελλη­νι­κές καλέν­δες… Αντί­θε­τα το ΚΚΕ στη Βου­λή έφε­ρε δικό του ψήφι­σμα-από­φα­ση που προ­έ­βλε­πε συγκε­κρι­μέ­νες δεσμεύ­σεις για τη διεκ­δί­κη­ση των πολε­μι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων που οφεί­λει η ΟΔ Γερ­μα­νί­ας στη χώρα μας, αλλά η κα Κων­στα­ντο­πού­λου αρνή­θη­κε να ψηφίσει…

Κραυ­γα­λέα ήταν η από­στα­ση της κας Κων­στα­ντο­πού­λου και όταν το ΚΚΕ έφε­ρε στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο τη σχε­τι­κή Ανα­φο­ρά της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ διε­θνο­ποιώ­ντας το ζήτη­μα. Όταν λοι­πόν συζη­τή­θη­κε το θέμα στην Επι­τρο­πή Ανα­φο­ρών για να απο­φα­σι­στεί αν θα το φέρει στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο για συζή­τη­ση από την πλευ­ρά της η τότε κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, εκλε­κτό στέ­λε­χος του οποί­ου ήταν η πρό­ε­δρος της Βου­λής τότε κα Κων­στα­ντο­πού­λου, αντί κάποιας σοβα­ρής παρέμ­βα­σης που θα ενί­σχυε τον αγώ­να των αντι­στα­σια­κών της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και του ΚΚΕ για τη διεκ­δί­κη­ση των πολε­μι­κών επα­νορ­θώ­σε­ων της Γερ­μα­νί­ας από τη χώρα μας, η κυβέρ­νη­ση περιο­ρί­στη­κε, απλώς, να στεί­λει ‑μάλι­στα την παρα­μο­νή της σχε­τι­κής συζή­τη­σης της Ανα­φο­ράς- το σχε­τι­κό πόρι­σμα της Βου­λής, το οποίο δεν έθε­τε θέμα διεκ­δί­κη­σης. Μάλι­στα το έστει­λε στην ελλη­νι­κή γλώσ­σα χωρίς καν μετά­φρα­ση (!), πράγ­μα που σημαί­νει πως κανέ­νας δεν το διά­βα­σε ούτε φυσι­κά το πήραν υπό­ψη — με κατά­λη­ξη τη μη παρα­πο­μπή του θέμα­τος στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο για συζή­τη­ση, κάτι που θα βοη­θού­σε στη διε­θνο­ποί­η­ση του ζητήματος.

Η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ), οι Από­γο­νοι και Φίλοι της Αντί­στα­σης καταγ­γέλ­λουν την “επι­χεί­ρη­ση καπη­λεί­ας” της αντί­στα­σης του λαού μας με το ΕΑΜ — ΕΛΑΣ, που οργα­νω­τής, ψυχή και ραχο­κο­κα­λιά ήταν οι κομ­μου­νι­στές και το ΚΚΕ, και των αγώ­νων τους για τη διεκ­δί­κη­ση των γερ­μα­νι­κών πολε­μι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων. Η Πλεύ­ση Ελευ­θε­ρί­ας προ­σποιεί­ται τώρα τον φίλο της αντί­στα­σης του λαού μας, ενώ είναι συνυ­πεύ­θυ­νη για τη συκο­φά­ντη­ση αυτού του αγώ­να. Άλλω­στε, όταν ήταν και η ίδια στέ­λε­χος στην κυβερ­νη­τι­κή εξου­σία ως… “πρώ­τη φορά αρι­στε­ρά”, απέ­φυ­γαν, όπως και οι κυβερ­νή­σεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, κάθε ουσια­στι­κή ενέρ­γεια για τη διεκ­δί­κη­ση των κατο­χι­κών πολε­μι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων από την ΟΔ Γερ­μα­νί­ας ‑μη στε­να­χω­ρή­σουν τους “φίλους και συμ­μά­χους στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ”.

Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ καλεί τους φίλους και απο­γό­νους ολό­κλη­ρο τον ελλη­νι­κό λαό, να μη δίνουν καμιά βάση στις χωρίς αντί­κρι­σμα προ­ε­κλο­γι­κές υπο­σχέ­σεις της Ζ. Κων­στα­ντο­πού­λου περί διεκ­δί­κη­σης των γερ­μα­νι­κών πολε­μι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων, κάτι που έχει ως μονα­δι­κό σκο­πό την εξα­πά­τη­ση των εργα­ζο­μέ­νων, του λαού μας και πιο ειδι­κά των αγω­νι­στών της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης και των οικο­γε­νειών τους, με στό­χο να κλέ­ψουν την ψήφο τους.

Για όλα τα παρα­πά­νω, η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ καλεί τους αντι­στα­σια­κούς αγω­νι­στές, τους απο­γό­νους και φίλους της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης, τους επα­να­πα­τρι­σμέ­νους πολι­τι­κούς πρό­σφυ­γες και τα παι­διά τους, όλο τον ελλη­νι­κό λαό, να κατα­δι­κά­σουν την απα­ρά­δε­κτη αρνη­τι­κή στά­ση των αστι­κών κομ­μά­των, ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ και των κομ­μά­των συμπλη­ρω­μά­των όπως η «Πλεύ­ση Ελευ­θε­ρί­ας» και η αρχη­γός της που υπη­ρέ­τη­σε την άρχου­σα τάξη ως στέ­λε­χος της κυβέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ, για­τί όχι μόνον αρνή­θη­καν να διεκ­δι­κή­σουν τις πολε­μι­κές απο­ζη­μιώ­σεις της ΟΔΓ, αλλά επι­χει­ρούν τώρα προ­ε­κλο­γι­κά να κοροϊ­δέ­ψουν τον λαό μας σχετικά.

Στις εκλο­γές που έρχο­νται να ενι­σχύ­σουν με την ψήφο τους το τιμη­μέ­νο ΚΚΕ που, εκτός των άλλων, πρω­το­στά­τη­σε και συνε­χί­ζει στα­θε­ρά να παλεύ­ει μαζί με τους αντι­στα­σια­κούς αγω­νι­στές για τη διεκ­δί­κη­ση των πολε­μι­κών επα­νορ­θώ­σε­ων της ΟΔ Γερ­μα­νί­ας στη χώρα μας για τις θυσί­ες και τις κατα­στρο­φές που προ­κά­λε­σαν τα κατο­χι­κά ναζι­στι­κά στρα­τεύ­μα­τα στη χώρα μας την περί­ο­δο της Κατο­χής, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις ευθύ­νες όλων των κομ­μά­των που κυβέρ­νη­σαν και των συμπλη­ρω­μά­των τους που αρνού­νται να τις διεκ­δι­κή­σουν. Καμιά εμπι­στο­σύ­νη στις πολι­τι­κές δυνά­μεις που έχουν δοκι­μα­στεί έχο­ντας αρνη­τι­κή συμ­βο­λή και στο μέτω­πο της διεκ­δί­κη­σης των γερ­μα­νι­κών πολε­μι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων, όπως η Ζ. Κωνσταντοπούλου.

Καλού­νται οι αγω­νι­στές και όλος ο λαός μας να συνε­χί­σουν τον αγώ­να μέχρι τη δικαίωση!».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο