Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιο είναι το μέλλον της Γης μετά τον «θάνατο» του Ήλιου;

Το ηλια­κό μας σύστη­μα και τα πάντα μέσα σε αυτό, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της Γης, θα έχουν πολύ δια­φο­ρε­τι­κή όψη, όταν ο Ήλιος πεθά­νει. Θα μπο­ρέ­σει, όμως, η Γη και οι άλλοι πλα­νή­τες να ξεφύ­γουν από τον Ήλιο ή θα εξα­φα­νι­στούν; Απά­ντη­ση στο ερώ­τη­μα αυτό επι­χει­ρεί να δώσει μελέ­τη που δημο­σιεύ­ε­ται στο περιο­δι­κό «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society» (MNRAS).

Ο Ήλιος καί­ει υδρο­γό­νο στον πυρή­να του, αλλά μόλις αυτό εξα­ντλη­θεί, θα δια­στα­λεί και θα γίνει ερυ­θρός γίγα­ντας, πριν κατα­λή­ξει λευ­κός νάνος. Αυτή είναι η τελι­κή κατά­στα­ση των άστρων με συνο­λι­κή μάζα μικρό­τε­ρη των 10 ηλια­κών μαζών όταν έχουν κάψει όλα τα καύ­σι­μά τους.

Όπως επι­ση­μαί­νουν οι ερευ­νη­τές, είναι σχε­δόν βέβαιο ότι ο Ήλιος θα συν­θλί­ψει και θα κατα­πιεί τους εσω­τε­ρι­κούς πλα­νή­τες, Ερμή και Αφρο­δί­τη. Η Γη, ακό­μα και αν ζήσει περισ­σό­τε­ρο από το άστρο της, τον Ήλιο, δυστυ­χώς και πάλι δεν θα είναι κατοι­κή­σι­μη. Θα μπο­ρού­σε όμως να τα πάει καλύ­τε­ρα από ορι­σμέ­να από τα φεγ­γά­ρια του Δία, τα οποία, σύμ­φω­να με την ερευ­νη­τι­κή ομά­δα, θα μπο­ρού­σαν να μετα­το­πι­στούν και να κομ­μα­τια­στούν, καθώς ο Ήλιος θα εξα­ντλεί την ενέρ­γειά του.

Για να κατα­λή­ξουν στα συμπε­ρά­σμα­τα αυτά για το πώς μπο­ρεί να μοιά­ζει το ηλια­κό μας σύστη­μα σε πέντε δισε­κα­τομ­μύ­ρια χρό­νια από τώρα, οι ερευ­νη­τές μελέ­τη­σαν τι συμ­βαί­νει σε πλα­νη­τι­κά συστή­μα­τα, όπως το δικό μας, όταν τα αστέ­ρια που τα φιλο­ξε­νούν γίνο­νται λευ­κοί νάνοι. Η μελέ­τη των λευ­κών νάνων είναι χρή­σι­μη, επει­δή προ­σφέ­ρει εικό­να για διά­φο­ρες πτυ­χές του σχη­μα­τι­σμού και της εξέ­λι­ξης των άστρων. Οι ερευ­νη­τές ήθε­λαν να μάθουν τι συμ­βαί­νει στους αστε­ροει­δείς, τα φεγ­γά­ρια και τους πλα­νή­τες που περ­νούν κοντά από λευ­κούς νάνους και δια­πί­στω­σαν ότι η τύχη αυτών των σωμά­των είναι πιθα­νό να είναι εξαι­ρε­τι­κά βίαιη και καταστροφική.

«Το αν η Γη μπο­ρεί απλώς να απο­μα­κρυν­θεί αρκε­τά γρή­γο­ρα πριν ο Ήλιος προ­λά­βει να την κάψει δεν είναι σαφές, αλλά (αν το κάνει) η Γη (και πάλι) θα χάσει την ατμό­σφαι­ρα και τον ωκε­α­νό της και δεν θα είναι πολύ ωραίο μέρος για να ζει κανείς», εξη­γεί ο καθη­γη­τής του Πανε­πι­στη­μί­ου του Γουόρ­γουικ, Μπό­ρις Γκένσικε.

Πάντως, ο ίδιος εκτι­μά ότι «τα θλι­βε­ρά νέα είναι ότι η Γη πιθα­νό­τα­τα απλώς θα κατα­βρο­χθι­στεί από έναν δια­στελ­λό­με­νο Ήλιο, πριν γίνει λευ­κός νάνος».

Αν ο πλα­νή­της μας κατα­βρο­χθι­στεί από τον Ήλιο μαζί με την Αφρο­δί­τη και τον Ερμή, αυτό θα άφη­νε τον Άρη και τους τέσ­σε­ρις γίγα­ντες αερί­ων, Δία, Κρό­νο, Ουρα­νό και Ποσει­δώ­να, σε τρο­χιά γύρω από τον Ήλιο που θα έχει γίνει λευ­κός νάνος. Την ίδια ώρα, οι επι­ζώ­ντες αστε­ροει­δείς και τα μικρό­τε­ρα φεγ­γά­ρια πιθα­νό­τα­τα θα δια­λυ­θούν και θα γίνουν σκό­νη πριν πέσουν στο νεκρό αστέρι.

Πάντως ο κ. Γκέν­σι­κε τονί­ζει ότι «ενώ πιστεύ­ου­με ότι είμα­στε στο σωστό δρό­μο με τις μελέ­τες μας, η μοί­ρα αυτών των συστη­μά­των είναι πολύ πιο πολύ­πλο­κη από ότι θα μπο­ρού­σα­με ποτέ να φανταστούμε».

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο