Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποτ-πουρί

Γρά­φει ο 2310net //

Είχα πολ­λά να γρά­ψω για διά­φο­ρα θέμα­τα οπό­τε είπα να κάνω ένα ποτ-που­ρί γρά­φο­ντας λίγα απ’ όλα. Τι να πρω­το­γρά­ψεις άλλω­στε αυτές τις μέρες;

 • Γρά­φω με τη γεύ­ση των αρι­στε­ρών δακρυ­γό­νων στο στό­μα. Είναι δια­φο­ρε­τι­κά, πιο δρο­σε­ρά. Ακούς την αξιο­πρέ­πεια στη γεύ­ση. Έχει μια αψά­δα που λένε και στις τηλεμαγειρικές.
 • Μιλά­με για προ­σχε­δια­σμέ­να επει­σό­δια. Η εικό­να του κέντρου της Αθή­νας το προ­μή­νυε από το πρωί.
 • Του­λά­χι­στον κατέ­βη­κε πολύς κόσμος στο δρό­μο. Κάτι είναι κι αυτό.
 • Πάμε και στο ζου­μί. Έχου­με ένα παρά­δο­ξο: Η ΝΔ συνε­χί­ζει χωρίς ηγέ­τη αλλά με συμπα­γή κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ηγέ­τη αλλά η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή του ομά­δα μοιά­ζει με την εθνι­κή στα παι­χνί­δια με τα νησιά Φερόε.
 • Με άλλα λόγια μια σύμπρα­ξη Τσί­πρα και ΝΔ θα ήταν εξαι­ρε­τι­κό μίγ­μα. Σαν εκεί­νες τις επο­χές που ο λαός απα­ντού­σε στις δημο­σκο­πή­σεις ότι θέλει κυβέρ­νη­ση Νέας Δημο­κρα­τί­ας και θεω­ρού­σε καταλ­λη­λό­τε­ρο πρω­θυ­πουρ­γό τον Σημίτη.
 • Τώρα που είπα Σημί­της τι θυμή­θη­κα. Θα απο­χω­ρή­σουν οι περισ­σό­τε­ροι παλαιο­συ­ρι­ζαί­οι από το κυβερ­νών κόμ­μα και θα μεί­νει ο Τσί­πρας μόνος του με τους ΠΑΣΟΚους.
 • Από αρχη­γός των Ατά­κτων θα γίνει αρχη­γός των Αρπάκτων.
 • Κιν­δυ­νεύ­ει να αδειά­σει τόσο πολύ το κόμ­μα του που δεν θα μεί­νει ούτε ένας που να πρό­λα­βε την επο­χή του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, να μην υπάρ­χει άνθρω­πος που θα θυμά­ται την Δαμα­νά­κη πρό­ε­δρο, τον Κου­βέ­λη Υπουρ­γό Δικαιοσύνης.
 • Σε κάθε τόνο ο Πρω­θυ­πουρ­γός τονί­ζει ότι δεν θέλει να ωραιο­ποι­ή­σει την Συμ­φω­νία. Και μόλις το λέει αυτό ακο­λου­θεί ένα 10λεπτο κρε­σέ­ντο στο οποίο μας ενη­με­ρώ­νει για το πόσο καλύ­τε­ρη είναι αυτή η συμ­φω­νία από τις προη­γού­με­νες, πόσο λίγη δημο­σιο­νο­μι­κή στε­νό­τη­τα θα επι­φέ­ρει και πως μπο­ρεί να βοη­θή­σει για να βγού­με από την κρί­ση. Που και να του άρε­σε δηλαδή…
 • Το γεγο­νός ότι τελευ­ταία μιλά­ει για τα πάντα σε πρώ­το ενι­κό προ­βλη­μα­τί­ζει κανέ­να από τα πιστά στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ;
 • Και ο ίδιος πάντως ο Πρω­θυ­πουρ­γός δεν συμ­φω­νεί όπως λέει με τα περισ­σό­τε­ρα μέτρα. Και αυτό έχει ιδιαί­τε­ρη σημα­σία για τη ζωή μας.
 • Είσαι αγρό­της και θα σε λιώ­σει το νέο Μνη­μό­νιο; Δεν έχει σημα­σία αφού θα ξέρεις ότι και ο Πρω­θυ­πουρ­γός δεν θα συμ­φω­νεί όταν σε υπερ­φο­ρο­λο­γεί ούτε όταν σου αλλά­ζει το ασφα­λι­στι­κό σου καθεστώς.
 • Είσαι χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χος και ετοι­μά­ζε­σαι να απο­χαι­ρε­τή­σεις το ΕΚΑΣ; Τον πόνο σου θα απα­λύ­νει η σκέ­ψη ότι ο Πρω­θυ­πουρ­γός συμ­φω­νεί μαζί σου ότι αυτά τα μέτρα δεν τα πιστεύ­ει ούτε ο ίδιος.
 • Είσαι εμπο­ρο­ϋ­πάλ­λη­λος και θα ανα­γκα­στείς να εργά­ζε­σαι και Κυρια­κές; Σκέ­ψου ότι η Κυβέρ­νη­ση δια­πραγ­μα­τεύ­τη­κε σκλη­ρά για να μπο­ρείς να εργά­ζε­σαι και τις Κυρια­κές και σκάσε.
 • Η ζωή μας θα γίνει καλύ­τε­ρα αφού τα νέα μέτρα θα είναι εμπροσθοβαρή!
 • Πάντως ο Μεϊ­μα­ρά­κης αν δεν κατα­φέ­ρει να εκλε­γεί κανο­νι­κός πρό­ε­δρος της ΝΔ μπο­ρεί να κάνει καριέ­ρα ως stand-up comedian. Ο μόνος ίσως στη ΝΔ που μπο­ρεί να σε κάνει να γελά­σεις με κάτι άλλο από την παρου­σία του.
 • 229 τα ΝΑΙ σε αυτό το Μνη­μό­νιο. Αυτό που είναι απο­τέ­λε­σμα πρα­ξι­κο­πή­μα­τος και εκβιασμών.
 • Η ψηφο­φο­ρία στη Βου­λή θα πρέ­πει να σημά­νει το τέλος των ψευ­δαι­σθή­σε­ων για τον δήθεν αρι­στε­ρό ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέ­πει να απο­τε­λέ­σει παρα­κα­τα­θή­κη και για το τέλος των ψευ­δαι­σθή­σε­ων και των ΣΥΡΙΖΑ που έρχο­νται στο μέλλον.
 • Αν θέλα­με να είμα­στε αυστη­ροί με την κυβέρ­νη­ση θα λέγα­με ότι είναι πρα­ξι­κό­πη­μα να νομο­θε­τείς εντε­λώς αντί­θε­τα με την πρό­σφα­τα εκφρα­σμέ­νη λαϊ­κή βού­λη­ση. Θα λέγα­με ότι είναι πρα­ξι­κό­πη­μα να κυβερ­νάς με τις ψήφους συμπα­ρά­στα­σης της αντι­πο­λί­τευ­σης και όχι της συμπο­λί­τευ­σης. Θα χαρα­κτη­ρί­ζα­με πρα­ξι­κό­πη­μα να απο­φα­σί­ζο­νται τα πάντα πίσω από κλει­στές πόρ­τες. Αλλά όποιος αντι­λαμ­βά­νε­ται τον κόσμο γύρω του κατα­νο­εί ότι δεν είναι πρα­ξι­κό­πη­μα, ταξι-κόπη­μα είναι.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο