Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΥ για παραλλαγή Όμικρον: Οι άνω των 60 ετών και οι ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν τα ταξίδια

Τα άτο­μα που κιν­δυ­νεύ­ουν από τον νέο κορο­νο­ϊό, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των άνω των 60 ετών, θα πρέ­πει να απο­φεύ­γουν τα ταξί­δια, συνέ­στη­σε σήμε­ρα ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας, μετά την εμφά­νι­ση της νέας ανη­συ­χη­τι­κής παραλ­λα­γής Όμικρον.

«Θα πρέ­πει να συστή­σου­με στους ανθρώ­πους που δεν έχουν καλή υγεία ή που κιν­δυ­νεύ­ουν να ανα­πτύ­ξουν μια σοβα­ρή μορ­φή της νόσου Covid-19 και να πεθά­νουν, ιδί­ως τα άτο­μα ηλι­κί­ας 60 ετών και άνω και εκεί­να που παρου­σιά­ζουν συν­νο­ση­ρό­τη­τες (για παρά­δειγ­μα: καρ­δια­κή νόσο, καρ­κί­νο και δια­βή­τη) να ανα­βά­λουν το ταξί­δι τους», γρά­φει ο ΠΟΥ στις νέες ταξι­διω­τι­κές συστά­σεις του.

Γενι­κό­τε­ρα, ο ΠΟΥ καλεί όλους τους ταξι­διώ­τες να «παρα­μέ­νουν σε επι­φυ­λα­κή», να εμβο­λιά­ζο­νται και να τηρούν τους υγειο­νο­μι­κούς κανό­νες δημό­σιας υγεί­ας, όποια κι αν είναι η εμβο­λια­στι­κή κατά­στα­σή τους, μετα­ξύ άλλων να χρη­σι­μο­ποιούν μάσκες, να σέβο­νται τα μέτρα κοι­νω­νι­κής απο­στα­σιο­ποί­η­σης και να απο­φεύ­γουν τους χώρους με συνω­στι­σμό και κακό εξαερισμό.

Την ίδια ώρα, αυτός ο οργα­νι­σμός, με έδρα τη Γενεύη, τις συστά­σεις του οποί­ου δεν ακο­λου­θούν πάντα τα 194 κρά­τη μέλη του, προει­δο­ποιεί ότι οι γενι­κές απα­γο­ρεύ­σεις στα ταξί­δια δεν θα εμπο­δί­σουν τη δια­σπο­ρά της παραλ­λα­γής Όμι­κρον του κορο­νοϊ­ού, καλώ­ντας τις χώρες να υιο­θε­τή­σουν μια προ­σέγ­γι­ση που θα βασί­ζε­ται σε μια αξιο­λό­γη­ση των κινδύνων.

«Οι γενι­κές απα­γο­ρεύ­σεις στα ταξί­δια δεν θα εμπο­δί­σουν τη διε­θνή δια­σπο­ρά και θα επι­βα­ρύ­νουν τις ζωές και τα μέσα δια­βί­ω­σης. Επι­πλέ­ον, μπο­ρεί να έχουν αρνη­τι­κό αντί­κτυ­πο στις παγκό­σμιες υγειο­νο­μι­κές προ­σπά­θειες κατά τη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας απο­θαρ­ρύ­νο­ντας τις χώρες να ανα­φέ­ρουν και να μοι­ρά­ζο­νται τα επι­δη­μιο­λο­γι­κά δεδο­μέ­να και τα δεδο­μέ­να προσ­διο­ρι­σμού αλλη­λου­χί­ας», τονί­ζει ο ΠΟΥ στο τεχνι­κό έγγραφο.

«Τα μέτρα θα μπο­ρού­σαν να περι­λαμ­βά­νουν τον έλεγ­χο των επι­βα­τών πριν από το ταξί­δι και/ή κατά την άφι­ξή τους και τη χρή­ση τεστ SARS-COV‑2 ή την επι­βο­λή καρα­ντί­νας σε διε­θνείς ταξι­διώ­τες, έπει­τα από ενδε­λε­χή αξιο­λό­γη­ση των κιν­δύ­νων», λέει ο ΠΟΥ στις ταξι­διω­τι­κές συστά­σεις του.

Του­λά­χι­στον 56 χώρες έχουν ανα­κοι­νώ­σει έως τις 28 Νοεμ­βρί­ου την εφαρ­μο­γή ταξι­διω­τι­κών μέτρων που στο­χεύ­ουν στο να καθυ­στε­ρή­σουν την εισα­γω­γή της Όμι­κρον, σημεί­ω­σε ο Οργανισμός.

«Όλα τα μέτρα πρέ­πει να είναι ανα­λο­γι­κά με τους κιν­δύ­νους, χρο­νι­κά περιο­ρι­σμέ­να και πρέ­πει να εφαρ­μό­ζο­νται με σεβα­σμό στην αξιο­πρέ­πεια των επι­βα­τών, των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των και των θεμε­λιω­δών ελευ­θε­ριών», γρά­φει ο ΠΟΥ.

Υπεν­θυ­μί­ζει, επί­σης, ότι «τα απα­ραί­τη­τα διε­θνή ταξί­δια, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ανθρω­πι­στι­κών και έκτα­κτης ανά­γκης ταξι­διών, των επα­να­πα­τρι­σμών και των αερο­με­τα­φο­ρών ειδών πρώ­της ανά­γκης, πρέ­πει να συνε­χί­σουν να απο­τε­λούν προτεραιότητα».

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο