Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρακτικές Συνδικαλιστικής ΜΑΦΙΑΣ της ΓΣΕΕ!

Γίνε­ται όργιο απει­λών και εκβια­σμών προς αντι­προ­σώ­πους στο συνέ­δριο της ΓΣΕΕ, από την συγκε­κρι­μέ­νη συν­δι­κα­λι­στι­κή ΜΑΦΙΑ, για να βάλουν την υπο­γρα­φή τους σε ένα χαρ­τί που δεν έχουν δια­βά­σει ή στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση τους δια­βά­ζουν μόνο την πρώ­τη και την τελευ­ταία παρά­γρα­φο. Τι είναι αυτό για το οποίο θέλουν να εμπλέ­ξουν και άλλο κόσμο;

Ταυ­τό­χρο­να η συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία της ηγε­τι­κής ομά­δας της ΓΣΕΕ Πανα­γό­που­λου-Καρα­γε­ωρ­γό­που­λου-Κιου­τσού­κη-Βασι­λό­που­λου, στέλ­νει στις ομο­σπον­δί­ες και στα Εργα­τι­κά Κέντρα το παρα­κά­τω μήνυμα:

munima

Τα σχό­λια είναι περιττά…

Πηγή: ΠΑΜΕ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο