Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προβλήματα στη λειτουργία κυβερνητικών ιστοσελίδων — Φόβοι για νέα επίθεση χάκερς

Προ­βλή­μα­τα paroysi;asthkanι στη λει­τουρ­γία ελλη­νι­κών κυβερ­νη­τι­κών ιστο­σε­λί­δων. Μετα­ξύ αυτών είναι η ιστο­σε­λί­δα της κυβέρ­νη­σης, του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών, του υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας ενώ προ­βλή­μα­τα παρου­σιά­στη­καν  και στην φόρ­τι­ση της ιστο­σε­λί­δας της Πυροσβεστικής.

Μετά τις 22:30 οι ιστο­σε­λί­δες παρου­σιά­ζο­νταν κανο­νι­κά στο Δια­δί­κτυο. Εκφρά­ζο­νται φόβοι για νέα επί­θε­ση χάκερς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο