Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προετοιμάζει για ήττα στην Ουκρανία ο Στόλτενμπεργκ; — «Να είμαστε προετοιμασμένοι για κακά νέα»

Να είναι έτοι­μη η δυτι­κή στρα­τιω­τι­κή συμ­μα­χία για άσχη­μα νέα από το ουκρα­νι­κό μέτω­πο ζήτη­σε μετα­ξύ άλλων ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ, σε συνέ­ντευ­ξή του το Σάβ­βα­το στο γερ­μα­νι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο ARD, την ίδια ώρα που το Κίε­βο συνε­χί­ζει να αμύ­νε­ται κατά της ρωσι­κής εισβολής.

«Οι πόλε­μοι εξε­λίσ­σο­νται σε φάσεις», είπε ο κ. Στόλ­τεν­μπεργκ και υπο­γράμ­μι­σε πως «πρέ­πει να στη­ρί­ξου­με την Ουκρα­νία και στις καλές και στις κακές στιγ­μές» ζητώ­ντας επι­πλέ­ον «να είμα­στε προ­ε­τοι­μα­σμέ­νοι για άσχη­μα νέα», χωρίς να είναι πιο συγκεκριμένος.

Αξί­ζει να σημειω­θεί πως την ίδια ώρα οι Δυτι­κοί σύμ­μα­χοι συζη­τούν για πυρο­μα­χι­κά και οικο­νο­μι­κή βοή­θεια για την Ουκρα­νία και καθώς η Μόσχα ενι­σχύ­ει τα επί­πε­δα στρα­τευ­μά­των της.

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν υπέ­γρα­ψε διά­ταγ­μα την Παρα­σκευή για αύξη­ση του αριθ­μού των στρα­τιω­τών κατά περί­που 170.000, φτά­νο­ντας συνο­λι­κά το 1,3 εκα­τομ­μύ­ρια. Οι πρώ­τες γραμ­μές έχουν μετα­κι­νη­θεί ελά­χι­στα τους τελευ­ταί­ους μήνες, παρά την αντε­πί­θε­ση του Κιέ­βου το καλο­καί­ρι, όμως οι Ουκρα­νοί, έχουν προ­κα­λέ­σει ζημιές βαθιά στο ρωσι­κό έδα­φος, ιδί­ως λόγω της χρή­σης πυραύ­λων cruise.

«Πρό­κει­ται για μεγά­λες νίκες, παρό­λο που δεν μπό­ρε­σαν να προ­χω­ρή­σουν στην πρώ­τη γραμ­μή», είπε ο Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ στη συνέ­ντευ­ξη και κάλε­σε τα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξή­σουν την παρα­γω­γή πυρο­μα­χι­κών, θρη­νώ­ντας την κατα­κερ­μα­τι­σμέ­νη κατά­στα­ση της αμυ­ντι­κής βιο­μη­χα­νί­ας της Ευρώπης.

Κάνο­ντας και αυτο­κρι­τι­κή σημεί­ω­σε πως «δεν είμα­στε σε θέση να συνερ­γα­στού­με τόσο στε­νά όσο θα έπρε­πε», ενώ κάλε­σε τις κυβερ­νή­σεις να κοι­τά­ξουν πέρα ​​από τα εθνι­κά τους συμ­φέ­ρο­ντα και να δουν τη μεγά­λη εικόνα.

«Μια νίκη για τον Πού­τιν δεν θα ήταν μόνο μια τρα­γω­δία για την Ουκρα­νία, αλλά θα απο­τε­λού­σε επί­σης κίν­δυ­νο για τους υπό­λοι­πους συμ­μά­χους» σημεί­ω­σε σχε­τι­κά ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΝΑΤΟ και υπο­γράμ­μι­σε πως «όσο περισ­σό­τε­ρο υπο­στη­ρί­ζου­με την Ουκρα­νία, τόσο πιο γρή­γο­ρα θα τελειώ­σει ο πόλεμος».

Πηγή: politico.eu μέσω ertnews.gr

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο