Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προσυνέδριο ΝΔ στο Ηράκλειο: Οι σύνεδροι προσήλθαν με τους… σουγιάδες τους!

Για προ­συ­νε­δρια­κό διά­λο­γο πήγαν ή για… «ξεκα­θά­ρι­σμα λογα­ρια­σμών»; Ο λόγος για όσους παρευ­ρέ­θη­καν σήμε­ρα στο προ­συ­νέ­δριο της ΝΔ στο Ηρά­κλειο Κρή­της, το οποίο πραγ­μα­το­ποιεί­ται παρου­σία του πρω­θυ­πουρ­γού και προ­έ­δρου του κόμ­μα­τος Κυριά­κο Μητσοτάκη.

Συγκε­κρι­μέ­να, το κου­τί δίπλα στο μηχά­νη­μα που τοπο­θε­τή­θη­κε στην είσο­δο του Λίντο, για τον έλεγ­χο των εισερ­χο­μέ­νων στο κλει­στό γυμνα­στή­ριο, γέμι­σε με…σουγιάδες!

Οι αστυ­νο­μι­κοί καλού­σαν τους πολί­τες να αφή­σουν μεταλ­λι­κά και άλλα αντι­κεί­με­να προ­κι­μέ­νου να μπουν στην αίθου­σα και αίσθη­ση προ­κά­λε­σε το πόσοι μικροί σου­γιά­δες μαζεύ­τη­καν στο κουτι!

Ο κάθε σου­γιάς φέρει το όνο­μα του κατό­χου, ώστε ο καθέ­νας να τον παρα­λά­βει κατά την έξο­δό του από το κτήριο.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο