Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προσφυγικό: Η μια τραγωδία διαδέχεται την άλλη. Δραματικές εικόνες (2 video και φωτό)

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Και ενώ η προ­σο­χή μας ήταν στραμ­μέ­νη στην επι­χεί­ρη­ση εκκέ­νω­σης της Ειδο­μέ­νης, η μια τρα­γω­δία δια­δε­χό­ταν την άλλη μετα­ξύ Λιβύ­ης και Ιτα­λί­ας, Όπου περισ­σό­τε­ροι από 13.000 πρό­σφυ­γες έφτα­σαν την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα. Ηδη έχει επι­βε­βαιω­θεί ότι  την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα βυθί­στη­καν ή ανα­τρά­πη­καν τρία σκά­φη με πρό­σφυ­γες και μέχρι στιγ­μής έχουν ανα­συρ­θεί 60 σοροί, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων τριών παι­διών. Εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι ακό­μη θεω­ρού­νται αγνο­ού­με­νοι. Επί­σης σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες δια­σω­θέ­ντων υπάρ­χει και τέταρ­το ναυά­γιο με 400 επιβαίνοντες.

 

Σύμ­φω­να με όσα είπαν δια­σω­θέ­ντες, το πλε­ού­με­νο αυτό (μικρό αλιευ­τι­κό) απέ­πλευ­σε από τις ακτές  της Λιβύ­ης μαζί με ένα μεγα­λύ­τε­ρο αλιευ­τι­κό και ένα φου­σκω­τό αργά το βρά­δυ της Τετάρ­της. Το φου­σκω­τό είχε δική του μηχα­νή. Το μικρό αλιευ­τι­κό, με 400 πρό­σφυ­γες, δεν είχε και το ρυμουλ­κού­σε το μεγα­λύ­τε­ρο αλιευ­τι­κό στο οποίο επέ­βαι­ναν 500 πρό­σφυ­γες. Κάποια στιγ­μή, το μικρό ρυμουλ­κό άρχι­σε να βάζει νερά και ο καπε­τά­νιος του μεγά­λου αλιευ­τι­κού έδω­σε εντο­λή να κοπούν τα σχοι­νιά ρυμούλ­κη­σης. Σε λίγο το μικρό αλιευ­τι­κό βυθί­στη­κε με απο­τέ­λε­σμα να πνι­γούν οι περισ­σό­τε­ροι από τους επι­βαί­νο­ντες. Οι πρό­σφυ­γες που επέ­βαι­να στα άλλα δύο σκά­φη δια­σώ­θη­καν ώρες αργό­τε­ρα. Η μαρ­τυ­ρία όλων των δια­σω­θέ­ντων είναι ίδια για το μικρό αλιευτικό.

Η Carlotta Sami είναι εκπρόσωπος Νότιας Ευρώπης της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Η Carlotta Sami είναι εκπρό­σω­πος Νότιας Ευρώ­πης της Υπα­της Αρμο­στεί­ας του ΟΗΕ

Ο εκπρό­σω­πος της Ύπα­της Αρμο­στεί­ας Federico Fossi δήλωσε.

«Η κατά­στα­ση είναι χαο­τι­κή, δεν μπο­ρού­με να είμα­στε σίγου­ροι για τους αριθ­μούς, αλλά φοβό­μα­στε ότι έως και 700 άνθρω­ποι μπο­ρεί να έχουν πνι­γεί σε τρία ναυά­για αυτή την εβδομάδα,”

nayagio_1

Το βίντεο είναι από την ανα­τρο­πή ξύλι­νου αλιευ­τι­κού  σκά­φους  την Τετάρ­τη 25 Μάη. Υπερ­πλή­ρες με περισ­σό­τε­ρους από 500 επι­βαί­νο­ντες πρόσφυγες.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο