Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προετοιμασίες για στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα — Δολοφονήθηκε ο πρώην διοικητής της Μπολιβαριανής Πολιτοφυλακής

“Το σενά­ριο της στρα­τιω­τι­κής επέμ­βα­σης στη Βενε­ζου­έ­λα έχει κατα­στρω­θεί από τη Διοί­κη­ση Νότου (CS) των Ενό­πλων Δυνά­με­ων των ΗΠΑ και εφαρ­μό­ζε­ται κατά γράμ­μα από τους συμ­μά­χους τους, την αντι­πο­λί­τευ­ση (MUD) μέσα στη Βενε­ζου­έ­λα. Το σχέ­διο προ­έ­βλε­πε αρχι­κά οι δυνά­μεις της αντε­πα­νά­στα­σης μέσα στη χώρα, να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για να εντεί­νουν τις ελλεί­ψεις βασι­κών ειδών που προ­κα­λούν οι μεγά­λες εται­ρεί­ες, καθώς επί­σης και οι δρά­σεις στο δρό­μο και η ένο­πλη βία, που ευνο­ούν την δημιουρ­γία των κατάλ­λη­λων συν­θη­κών για την άμε­ση στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση στη χώρα με τα μεγα­λύ­τε­ρα απο­θέ­μα­τα πετρε­λαί­ου στον κόσμο. Η δήλω­ση του αρχη­γού της CS, ναύ­αρ­χου Kurt W. Tidd, τα λέει όλα: «η έγκαι­ρη παρέμ­βα­σή μας σκια­γρα­φεί έναν δρό­μο για μια γρή­γο­ρη έξο­δο από το καθε­στώς»”, ανα­φέ­ρει σε άρθρο της η κου­βα­νι­κή ιστο­σε­λί­δα cubadebate.cu .

Το άρθρο του κου­βα­νού δημο­σιο­γρά­φου  Angel Guerra Cabrera, με τίτλο Προ­ε­τοι­μα­σί­ες για στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση στη Βενε­ζου­έ­λα, απο­κα­λύ­πτει  ότι  οι εξε­λί­ξεις των τελευ­ταί­ων βδο­μά­δων στη Βενε­ζου­έ­λα είναι άμε­σα συν­δε­δε­μέ­νες με τις  πραγ­μα­τι­κές επι­διώ­ξεις του αμε­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού και της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ:

«Τα 12 σημεία της δεύ­τε­ρης φάσης του σχε­δί­ου της CS στο ντο­κου­μέ­ντο που διέρ­ρευ­σε είναι απο­κα­λυ­πτι­κά. Σε αυτό προ­δι­κά­ζε­ται ότι “ή ήττα στις εκλο­γές και η εσω­τε­ρι­κή απο­σύν­θε­ση του λαϊ­κί­στι­κου και αντι-βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κού καθε­στώ­τος, αντα­να­κλά την επι­τυ­χία της πολι­τι­κής μας που προ­ω­θούν οι συμ­μα­χι­κές δυνά­μεις στην περιο­χή στην πρώ­τη φάση αυτής της επιχείρησης”.

Ανά­με­σα στις επι­τυ­χί­ες της, η CS δίνει έμφα­ση: α) στο να απο­δεί­ξει τον αυταρ­χι­κό χαρα­κτή­ρα και τις παρα­βιά­σεις των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των από την κυβέρ­νη­ση Μαδού­ρο (είπε ο γάι­δα­ρος τον πετει­νό κεφά­λα), β) επι­ση­μαί­νει τον μηχα­νι­σμό του “Εκτε­λε­στι­κού Δια­τάγ­μα­τος” ( του Tidd) για να δικαιο­λο­γή­σει την εφαρ­μο­γή “της πολι­τι­κής μας” που έχει “νομι­μο­ποί­η­ση στο Σύνταγ­μα και τους νόμους των ΗΠΑ”, γ) θεω­ρεί δεδο­μέ­νη “την διε­θνή απο­μό­νω­ση” της Βενε­ζου­έ­λας, δ) επι­διώ­κει την “Δημιουρ­γία ενός ευνοϊ­κού κλί­μα­τος για την εφαρ­μο­γή της Δημο­κρα­τι­κής Χάρ­τας του Οργα­νι­σμού Αμε­ρι­κα­νι­κών Κρα­τών (ΟΑΚ)” , “όπως το έχου­με συμ­φω­νή­σει με τον Luis Almagro Lemes” (τον ίδιο τον γραμ­μα­τέα του ΟΑΚ), σύμ­φω­να με το ντο­κου­μέ­ντο, ε) να θέσει στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη την υπό­θε­ση της ανθρω­πι­στι­κής κρί­σης, “η οποία επι­τρέ­πει την παρέμ­βα­ση με υπο­στή­ρι­ξη διε­θνών οργα­νι­σμών , συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και του ΟΗΕ”.»

Το άρθρο είναι απο­κα­λυ­πτι­κό και όσο αφο­ρά τον ρόλο της βενε­ζο­λά­νι­κης αντι­πο­λί­τευ­σης (θυμί­ζου­με ότι πλειο­ψή­φη­σε με δια­φο­ρά στις τελευ­ταί­ες εκλο­γές ένα­ντι του συνα­σπι­σμού που ηγού­ταν ο Μαδού­ρο), που παρά τις εσω­τε­ρι­κές δια­φο­ρές της συντάσ­σε­ται στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση του παρα­πά­νω σχε­δί­ου των ΗΠΑ:

«Σε αυτό το σχε­δια­σμό εντάσ­σο­νται και οι βίαιες δια­δη­λώ­σεις. Αυτή την εβδο­μά­δα η δεύ­τε­ρη από τις δύο δια­δη­λώ­σεις που οργά­νω­σε η αντι­πο­λί­τευ­ση, σύμ­φω­να με την ίδια, για το δημο­ψή­φι­σμα κατά του προ­έ­δρου Νικο­λάς Μαδού­ρο, έλη­ξε με βαν­δα­λι­σμούς και τραυ­μα­τι­σμούς φοι­τη­τών και αστυ­νο­μι­κών. Όπως εξη­γεί το σχέ­διο της CS, το δημο­ψή­φι­σμα είναι απλώς πρό­σχη­μα και αυτό επι­βε­βαιώ­νε­ται από το γεγο­νός ότι η MUD δεν έχει εκπλη­ρώ­σει τους όρους για την προ­κή­ρυ­ξή του. Και για να υπεν­θυ­μί­σει ποιος δια­τά­ζει, ένα στρα­τιω­τι­κό αερο­πλά­νο της CS παρα­βί­α­σε δύο φορές τις τελευ­ταί­ες μέρες τον ενα­έ­ριο χώρο της Βενε­ζου­έ­λας.» Ολό­κλη­ρο το άρθρο μετα­φρα­σμέ­νο, στην ιστο­σε­λί­δα prensa-rebelde.

Μέσα σε αυτό το κλί­μα η κυβέρ­νη­ση της Βενε­ζου­έ­λας ερευ­νά την δολο­φο­νία του διοι­κη­τή της Μπο­λι­βα­ρια­νής Εθνι­κής Πολι­το­φυ­λα­κής κατά τη διάρ­κεια της δια­κυ­βέρ­νη­σης του προ­έ­δρου Ούγκο Τσά­βες και πρώ­ην επι­κε­φα­λής της Προ­ε­δρι­κής Φρου­ράς, ο οποί­ος το Σαβ­βά­το 28/5 δέχτη­κε πολ­λα­πλούς πυρο­βο­λι­σμούς σε περιο­χή της πρω­τεύ­ου­σας της Βνε­ζου­έ­λας Καράκας.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σήμε­ρα στο prensa-rebelde οι αρχές της Βενε­ζου­έ­λας ανα­κοί­νω­σαν ότι η υπό­θε­ση ερευ­νά­ται, ενώ όπως δήλω­σε στην βενε­ζο­λά­νι­κη τηλε­ό­ρα­ση ο Υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, Δικαιο­σύ­νης και Ειρή­νης της χώρας εκτι­μά­ται ότι πρό­κει­ται για προ­με­λε­τη­μέ­νη δολο­φο­νία: «Μέσα σε ένα αντι­δη­μο­κρα­τι­κό κλί­μα που επι­χει­ρεί­ται να επι­βλη­θεί στον λαό της Βενε­ζου­έ­λας, σήμε­ρα χάθη­κε μια ζωή, του υπο­στρά­τη­γου Φέλιξ Αντό­νιο Βελά­σκες, ο οποί­ος δολο­φο­νή­θη­κε το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του στην Σάντα Μόνι­κα, κάτω από συν­θή­κες υπο­τι­θέ­με­νης κλο­πής του αυτο­κι­νή­του του».

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο