Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πυροβολώντας ένα «πτώμα»…

Κάποια μέσα μαζι­κής «ενη­μέ­ρω­σης»… ξεπερ­νούν και τον εαυ­τό τους προ­κει­μέ­νου να στη­ρί­ξουν την κυβέρ­νη­ση Σαμα­ρά-Βενι­ζέ­λου ενό­ψει της εκλο­γι­κής ανα­μέ­τρη­σης της άλλης Κυρια­κής. «Ο Άκης πλή­ρω­νε ποι­νι­κούς να βάζουν βόμ­βες…» σύμ­φω­να με πηχυαίο τίτλο της φυλ­λά­δας του «κομι­στή».

Στην προ­σπά­θειά τους να θολώ­σουν τα νερά και να απο­σπά­σουν την προ­σο­χή του λαού από τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τά του και τους υπαί­τιούς τους, επι­λεγ­μέ­νες «ειδή­σεις» περ­νούν μέσα από μεγε­θυ­ντι­κό φακό την ίδια στιγ­μή που οι σημα­ντι­κές ειδή­σεις δια­στρε­βλώ­νο­νται η απο­κρύ­πτο­νται. Το σύστη­μα ανα­κυ­κλώ­νει τη σήψη του πασχί­ζο­ντας με κάθε τρό­πο να εξα­σφα­λί­σει τη διαιώ­νι­ση της εξου­σί­ας του, μη διστά­ζο­ντας ακό­μα και να «πυρο­βο­λεί» ξανά και ξανά το «πτώ­μα» ενός πρώ­ην κορυ­φαί­ου στε­λέ­χους του πολι­τι­κού προ­σω­πι­κού του.

Η μπό­χα είναι απο­πνι­κτι­κή. Και μόνο ο λαός έχει τη δύνα­μη να την καθα­ρί­σει. Φτά­νει να το αποφασίσει.

Οικο­δό­μος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο