Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πώς κινούνται τα μέσα μεταφοράς στην Αττική

Από νωρίς το πρωί έχουν αρχί­σει να μπαί­νουν σε κανο­νι­κούς ρυθ­μούς τα δρο­μο­λό­για των λεω­φο­ρεί­ων-σε όσα το επι­τρέ­ψουν οι συν­θή­κες να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν- αφού λόγω των ισχυ­ρών χιο­νο­πτώ­σε­ων που επι­κρά­τη­σαν και χθες σε όλη την Αττι­κή είναι αυξη­μέ­νος ο κίν­δυ­νος εμφά­νι­σης παγε­τού κατά τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες.

Προ­τε­ραιό­τη­τα δίνε­ται στο κέντρο της Αθή­νας και του Πει­ραιά με στό­χο να καλυ­φθούν οι κεντρι­κοί οδι­κοί άξο­νες, ενώ παράλ­λη­λα θα κατα­βάλ­λο­νται προ­σπά­θειες για να κυκλο­φο­ρή­σουν οχή­μα­τα στους κεντρι­κούς άξο­νες των βορεί­ων, νοτί­ων και δυτι­κών προαστίων.

Από χθες ο ΟΑΣΑ σε συνερ­γα­σία με τις θυγα­τρι­κές εται­ρεί­ες ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ, προ­σπα­θούν ώστε να απο­κα­τα­στα­θεί, εκεί που το επι­τρέ­ψουν οι συν­θή­κες, η σημε­ρι­νή εξυ­πη­ρέ­τη­ση του επι­βα­τι­κού κοι­νού από τα Μέσα Μαζι­κής Μεταφοράς.

Σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση από τον ΟΑΣΑ, επο­πτι­κά συνερ­γεία της ΟΣΥ σε συνερ­γα­σία με την Τρο­χαία Αττι­κής διε­νερ­γούν αυτο­ψί­ες προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί η δυνα­τό­τη­τα εκτέ­λε­σης δρο­μο­λο­γί­ων σε όλο το δίκτυο.

Ωστό­σο μέχρι και χθες αργά το βρά­δυ τα δεδο­μέ­να στο οδι­κό δίκτυο της Αθή­νας καθι­στού­σαν πολύ δύσκο­λη την εκτέ­λε­ση των πρω­ι­νών δρο­μο­λο­γί­ων ειδι­κά στα βορειο­δυ­τι­κά και βορειο­α­να­το­λι­κά προ­ά­στια της Αθή­νας. Στη διάρ­κεια της ημέ­ρας θα επα­νε­κτι­μη­θεί η δυνα­τό­τη­τα εκτέ­λε­σης δρο­μο­λο­γί­ων στις συγκε­κρι­μέ­νες γραμμές.

ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ

Όσον αφο­ρά τον ηλε­κτρι­κό (γραμ­μή 1 του μετρό) τα δρο­μο­λό­για διε­ξά­γο­νται κανο­νι­κά στο τμή­μα Πει­ραιάς – Ειρή­νη. Εκτός λει­τουρ­γί­ας είναι το τμή­μα Ειρή­νη- Κηφισιά.

Οι γραμ­μές 2 και 3 του μετρό λει­τουρ­γούν κανο­νι­κά, όπως και χθες, εκτός από το τμή­μα Δουκ. Πλα­κε­ντί­ας – Αερο­δρό­μιο Ελ. Βενιζέλος.

Τέλος, κανο­νι­κά θα διε­ξά­γο­νται τα δρο­μο­λό­για του τραμ σε ολό­κλη­ρο το δίκτυο του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο