Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρέντη: Αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά σε επεισόδια στο κλειστό «Μ. Μερκούρη»

Σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση νοση­λεύ­ε­ται στο Γενι­κό Κρα­τι­κό Νοσο­κο­μείο Νικαί­ας ο τραυ­μα­τί­ας αστυ­νο­μι­κός, που χτυ­πή­θη­κε από ναυ­τι­κή φωτο­βο­λί­δα στο μηρό κατά την διάρ­κεια των επει­σο­δί­ων οπα­δών με αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις στο κλει­στό γυμνα­στή­ριο «Μελί­να Μερ­κού­ρη» στο Ρέντη, με απο­τέ­λε­σμα να χάσει πάρα πολύ αίμα μέχρι να μπο­ρέ­σουν οι συνά­δελ­φοί του και το ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ να τον μετα­φέ­ρουν στο νοσο­κο­μείο Νίκαιας.

Αξί­ζει μάλι­στα να σημειω­θεί πως το νοσο­κο­μείο χθες δεν εφη­μέ­ρευε όμως εκτά­κτως άνοι­ξε το τμή­μα Επει­γό­ντων Περι­στα­τι­κών προ­κει­μέ­νου να υπο­δε­χθεί και να παρά­σχει τις πρώ­τες βοή­θειες στον αστυ­νο­μι­κό, ο οποί­ος νοση­λεύ­ε­ται σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση και σύμ­φω­να με το ιατρι­κό ανα­κοι­νω­θέν οι επό­με­νες 48 ώρες θα είναι ιδιαί­τε­ρα κρί­σι­μες για την πορεία της υγεί­ας του.

Σύμ­φω­να με το ιατρι­κό ανα­κοι­νω­θέν του νοσο­κο­μείο ο αστυ­νο­μι­κός μετα­φέρ­θη­κε «σε κωμα­τώ­δη κατά­στα­ση», του «έγι­νε ενδο­τρα­χεια­κή δια­σω­λή­νω­ση» και μπή­κε στο χει­ρουρ­γείο, ενώ «κατά τις 23:25 υπέ­στη καρ­δια­κή ανα­κο­πή, έγι­νε ΚΑΡΠΑ και επα­νήλ­θε μετά από 10 λεπτά». Προ­σθέ­τει πως «ο ασθε­νής σε βαρειά γενι­κή κατά­στα­ση μετα­φέρ­θη­κε στις 01:30 της 8ης /12/2023 στην ΜΕΘ του Νοσο­κο­μεί­ου μας, όπου νοση­λεύ­ε­ται σε κρί­σι­μη κατάσταση».

Ανα­φο­ρι­κά με τα επει­σό­δια, χθες, Πέμ­πτη ήταν ένα αγώ­νας βόλεϊ Ολυ­μπια­κού – Πανα­θη­ναϊ­κού στο κλει­στό δημο­τι­κό γυμνα­στή­ριο στον Ρέντη. Όπως συμ­βαί­νει σε αυτές τις περι­πτώ­σεις υπάρ­χει στα­τι­κή φύλα­ξη, διμοι­ρί­ες των ΜΑΤ και άλλες αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις στον περί­βο­λο του γηπέ­δου. Κάποια στιγ­μή μια ομά­δα περί­που 150 ατό­μων, χού­λι­γκαν εμφα­νί­ζο­νται μπρο­στά στους αστυ­νο­μι­κούς και κάνουν επί­θε­ση με βόμ­βες μολό­τοφ, φωτο­βο­λί­δες ναυ­τι­κού τύπου, πέτρες και καδρό­νια. Ακο­λού­θη­σαν σκη­νές μάχης στην περιο­χή και μία από αυτές τις φωτο­βο­λί­δες καρ­φώ­νε­ται στο αρι­στε­ρό πόδι του αστυνομικού.

Αμέ­σως μετά το περι­στα­τι­κό ανα­πτύ­χθη­καν ισχυ­ρό­τα­τες αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις γύρω από το δημο­τι­κό γυμνα­στή­ριο, επέ­τρε­ψαν την έξο­δο μόνο σε γυναί­κες και ανή­λι­κα και γονείς οι οποί­οι ήταν εμφα­νώς ότι δεν είχαν καμία συμ­με­το­χή στα επει­σό­δια και στη συνέ­χεια έγι­ναν 424 προ­σα­γω­γές στη Διεύ­θυν­ση Αλλο­δα­πών Αττι­κής προ­κει­μέ­νου να γίνει εξα­κρί­βω­ση στοι­χεί­ων και να δια­πι­στω­θεί εάν και ποιοι εμπλέ­κο­νται στα συγκε­κρι­μέ­να επεισόδια.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο