Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρίξε «φόλα» στη Χρυσή Αυγή: Εχθρός των ζώων και του φιλοζωϊκού κινήματος η ναζιστική οργάνωση

Αυτοί που μισούν τον άνθρω­πο θα ‘ταν ποτέ δυνα­τό να αγα­πούν τα ζώα; Προ­φα­νώς και όχι. Ο λόγος για τους εγκλη­μα­τί­ες Ναζί της Χρυ­σής Αυγής που, παρά τις κατά και­ρούς προ­σπά­θειες τους να παρα­στή­σουν τους «φιλό­ζω­ους», έχει απο­κα­λυ­φθεί πλή­ρως το πραγ­μα­τι­κό απο­κρου­στι­κό τους πρόσωπο.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν δει το φως της δημο­σιό­τη­τας περι­πτώ­σεις βασα­νι­σμού και κακο­με­τα­χεί­ρι­σης ζώων από άτο­μα φασι­στι­κών αντι­λή­ψε­ων, χρυ­σαυ­γί­τες και λοι­πά ακρο­δε­ξιά δίποδα.

Τον Φεβρουά­ριο του 2017 δια­βά­σα­με την είδη­ση ότι χρυ­σαυ­γί­της ακρω­τη­ρί­α­σε τα αυτιά του σκύ­λου του και μάλι­στα ανέ­βα­σε το «κατόρ­θω­μα» του στο Facebook, απει­λώ­ντας και τρα­μπου­κί­ζο­ντας όποιον τολ­μού­σε να τον κατα­κρί­νει (zoosos.gr, 18/2/2017). Το γεγο­νός αυτό δεν είναι καθό­λου τυχαίο, καθώς οι «φιλό­ζω­οι» φασί­στες βλέ­πουν τα ζώα συντρο­φιάς (ιδιαί­τε­ρα τα σκυ­λιά) ως φονι­κά «εργα­λεία», ειδι­κά εκπαι­δευ­μέ­να ώστε να επι­τί­θε­νται κατ’ εντο­λή του αφεντικού.

Στο πλαί­σιο αυτό, η ναζι­στι­κή οργά­νω­ση έχει ταχθεί ανοι­χτά, μέσα στη Βου­λή (23 Ιανουα­ρί­ου 2014) υπέρ του «ακρω­τη­ρια­σμού των σκυ­λιών» (!) των κυνη­γών και των κτη­νο­τρό­φων. Όπως με τους ανθρώ­πους, έτσι και με τα ζώα, οι Ναζί θέλουν καθε­τί που βρί­σκε­ται γύρω τους να απο­τε­λεί πει­θή­νιο όργα­νο υπο­ταγ­μέ­νο στους σκο­πούς τους. Όταν λοι­πόν δεν έχουν κανέ­ναν ενδοια­σμό στο να μαχαι­ρώ­σουν και να σκο­τώ­σουν έναν πρό­σφυ­γα η μετα­νά­στη, είναι προ­φα­νές ότι δεν θα «κολ­λή­σουν» στο βασα­νι­σμό ενός ανυ­πε­ρά­σπι­στου ζώου.

Οι ίδιοι οι χρυ­σαυ­γί­τες εκπαι­δεύ­ο­νταν στο.… σφά­ξι­μο προ­βά­των και κατσι­κιών, πρω­τού ξεκι­νή­σουν τις δολο­φο­νι­κές τους επι­θέ­σεις απέ­να­ντι σε μετα­νά­στες και εργά­τες. Από τη δια­δι­κα­σία των κατα­θέ­σε­ων για την κατη­γο­ρία περί σύστα­σης εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης (που ξεκί­νη­σε μετά τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα), προ­κύ­πτει ότι μέλη της Χρυ­σής Αυγής εκπαι­δεύ­ο­νταν σε μαντριά περιο­χών της Αττι­κής, προ­βαί­νο­ντας «σε μαζι­κές σφα­γές αμνο­ε­ρι­φί­ων σε στά­νες, προ­κει­μέ­νου να τους διδα­χτεί η τεχνι­κή των χτυ­πη­μά­των με μαχαί­ρι στην καρωτίδα».

Καταψήφισαν το Άρθρο 24Α για την προστασία των ζώων

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι, στις 14 Φεβρουα­ρί­ου στη Βου­λή, οι 16 βου­λευ­τές της Χρυ­σής Αυγή ψήφι­σαν ΚΑΤΑ του Άρθρου 24Α που προ­έ­βλε­πε αυτο­τε­λή ανα­φο­ρά στην προ­στα­σία των ζώων.

Κατά του Άρθρου 24Α ψήφι­σαν επί­σης η Νέα Δημο­κρα­τία και 84 βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ, σε αντί­θε­ση με τους βου­λευ­τές του ΚΚΕ που ψήφι­σαν ΥΠΕΡ.

Το συμπέ­ρα­σμα που βγαί­νει είναι ότι χρυ­σαυ­γί­της και φιλό­ζω­ος είναι έννοιες ασυμ­βί­βα­στες. Όταν μισείς τους ανθρώ­πους είναι επό­με­νο ότι θα μισείς και τα ζώα. Η ναζι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία, από την οποία πηγά­ζει ο εγκλη­μα­τι­κός, μισάν­θρω­πος χαρα­κτή­ρας της Χρυ­σής Αυγής, δεν αφή­νει κανέ­να περι­θώ­ριο για όποια φιλο­ζω­ϊ­κή στά­ση ζωής.

Το ΚΚΕ ψήφι­σε υπέρ του Άρθρου 24Α για την προ­στα­σία των ζώων – Απορ­ρί­φθη­κε από τη Βουλή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο