Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρατσιστικό παραλήρημα για το ναυάγιο από αγεωγράφητη υποψήφια βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης»

Ο εθνι­κι­σμός και ο ρατσι­σμός πηγαί­νουν συχνά χέρι-χέρι με την αμορ­φω­σιά και την άγνοια. Πρό­σφα­το παρά­δειγ­μα αυτού απο­τε­λεί μια υπο­ψή­φια βου­λευ­τής της «Ελλη­νι­κής Λύσης» η οποία, στην προ­σπά­θειά της να χύσει ρατσι­στι­κό δηλη­τή­ριο για το τρα­γι­κό ναυά­γιο ανοι­χτά της Πύλου… μπέρ­δε­ψε τις χώρες.

Με ανάρ­τη­σή της, η υπο­ψή­φια βου­λευ­τής του Βελό­που­λου στο νομό Φωκί­δας Ιωάν­να Καπο­δί­στρια, ανα­ρω­τή­θη­κε για το δρο­μο­λό­γιο που είχε το σαπιο­κά­ρα­βο που μετέ­φε­ρε τους μετα­νά­στες και πρόσφυγες.

«Από Λιβύη είπαν ότι πήγαι­ναν… Ιτα­λία μέσω Ελλά­δας;;; Και να θες να το πιστέ­ψεις ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ βρε παι­διά!!!» έγρα­ψε και συνό­δευ­σε το σχό­λιό της μια δια­δρο­μή στο χάρ­τη που ξεκι­νά από το Μαρό­κο και φτά­νει μέχρι την… Κων­στα­ντι­νού­πο­λη! Θαυ­μά­στε την!

Δεν είναι βέβαια η πρώ­τη φορά που το εν λόγω ακρο­δε­ξιό «φυντά­νι» προ­βαί­νει σε ρατσι­στι­κές και εθνι­κι­στι­κές αναρ­τή­σεις. Για το ίδιο θέμα απο­κα­λεί τους ημι­θα­νείς πρό­σφυ­γες τους οποί­ους περί­με­ναν ασθε­νο­φό­ρα στο λιμά­νι της Καλα­μά­τας «εισβο­λείς» επι­ση­μαί­νο­ντας ότι… «πάνω από 10 ασθε­νο­φό­ρα» τους περι­μέ­νουν, και κατα­λή­γει: «Εντε­λώς ενη­με­ρω­τι­κά, όχι για να μην λέτε ότι δεν έχου­με ασθενοφόρα!!!».

Ο λαός, η νεο­λαία, οφεί­λει να απο­μο­νώ­σει τον εθνι­κι­σμό, το ρατσι­σμό και τους πολι­τι­κούς του εκφρα­στές όπως κι΄αυτοί εμφα­νί­ζο­νται (Βελό­που­λος, ΝΙΚΗ, Σπαρ­τιά­τες, Μπο­γδά­νοι, κλπ).

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο