Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου: Μόνοι τους και όλοι μας! ΤΩΡΑ ΚΚΕ!

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ…
Μόνοι τους και όλοι μας! ΤΩΡΑ ΚΚΕ!
ΣΕΛ.  4-15

Για να κερδίσουμε τη ζωή που μας αξίζει, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο!
Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό!
Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος απ’ τον δρόμο της ανατροπής.
Αυτόν τον δρόμο μπορεί να τον ανοίξει ο λαός, αν πιστέψει στη δύναμή του, με ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ παντού, και στις 21 Μάη

Η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ θα στεί­λει το «σήμα» ότι ένα μεγα­λύ­τε­ρο κομ­μά­τι των εργα­ζο­μέ­νων ανα­ζη­τεί μια δια­φο­ρε­τι­κή διέ­ξο­δο από τη σημε­ρι­νή καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα. Θα δυνα­μώ­σει την προ­ο­πτι­κή που προ­σφέ­ρει το Πρό­γραμ­μα εξου­σί­ας — δια­κυ­βέρ­νη­σης που κατα­θέ­τει το ΚΚΕ στον λαό.

Στις εκλο­γές δεν κρί­νε­ται ούτε το «ποιος», ούτε το «πώς» θα κυβερ­νή­σει! Ψήφο στο ΚΚΕ για να καούν τα αντι­λαϊ­κά σενά­ρια της επό­με­νης κυβέρ­νη­σης, όποια κι αν είναι αυτή, είτε «αυτο­δύ­να­μη» είτε «συνερ­γα­σί­ας».

ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
Μεγά­λη συναυ­λία για την Εργα­τι­κή Πρωτομαγιά
Την Κυρια­κή 30 Απρί­λη στο Σκο­πευ­τή­ριο Και­σα­ρια­νής |
Θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ | Συμ­με­τέ­χουν πολ­λοί καλλιτέχνες
ΣΕΛ.  11

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ
Η πρό­τα­ση του ΚΚΕ φωτί­ζει τη λύση για ασφα­λείς και φτη­νές μεταφορές
Η ειση­γη­τι­κή ομι­λία του Δ. Κου­τσού­μπα στην πετυ­χη­μέ­νη ημε­ρί­δα της ΚΕ το Σάβ­βα­το ¼
ΣΕΛ.  4-6

ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ
Γρί­φος για δυνα­τούς λύτες το «βρες τις διαφορές»
Το πρό­γραμ­μα του ενός απο­τε­λεί συνέ­χεια του άλλου, με κατά­λη­ξη να πλη­ρώ­νει πάντα ο λαός

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Κάλε­σμα της ΚΝΕ προς όλους τους φοι­τη­τές και τις φοιτήτριες
Ξεκί­νη­σαν και τα Μαθη­τι­κά Φεστιβάλ!
ΣΕΛ.  15

«ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ»
Φορ­τώ­νει την ακρί­βεια στους κτη­νο­τρό­φους και τον λαό
ΚΚΕ: Να εξα­σφα­λι­στούν στους κτη­νο­τρό­φους τιμές που να καλύ­πτουν το κόστος παρα­γω­γής και εισό­δη­μα επι­βί­ω­σης! | Παρέμ­βα­ση και στη Βουλή

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ
Μπλό­κο να βάλει ο λαός με τον αγώ­να και την ψήφο του στο ΚΚΕ
ΣΕΛ.  14

Δ. Κου­τσού­μπας: Το ΚΚΕ με συνέ­πεια στη­ρί­ζει τις δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις των Ρομά

8 ΑΠΡΙΛΗ | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΡΟΜΑ
Το ΚΚΕ στη­ρί­ζει τα δίκαια αιτή­μα­τα για μόρ­φω­ση, Υγεία, δου­λειά, κοι­νω­νι­κή ένταξη
Θερ­μή συνά­ντη­ση του Δ. Κου­τσού­μπα με εκπρο­σώ­πους της «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΕ» και επι­στή­μο­νες διαμεσολαβητές
Δια­χρο­νι­κές ευθύ­νες όλων των κυβερ­νή­σε­ων για τον κοι­νω­νι­κό απο­κλει­σμό. Ισχυ­ρό ΚΚΕ για να ανοί­ξει ο δρό­μος μιας καλύ­τε­ρης ζωής και για τους Ρομά, για το μέλ­λον των παι­διών τους
ΣΕΛ.  20-21

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ
Μπλό­κο να βάλει ο λαός με τον αγώ­να και την ψήφο του στο ΚΚΕ
ΣΕΛ.  14

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Ο λαός να στείλει στα σκουπίδια τη σάπια ιδεολογία τους

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά για το ποιος είναι αυτός που τρο­φο­δο­τεί τον φασισμό:

«Μπο­ρεί να αντι­λη­φθεί ευρύ­τε­ρος εργα­τι­κός — λαϊ­κός κόσμος πως η ίδια η κρα­τι­κή πολι­τι­κή τρο­φο­δο­τεί τον ρατσι­σμό και γιγα­ντώ­νει τον φασι­σμό, με τα μηδα­μι­νά ή απο­σπα­σμα­τι­κά μέτρα κοι­νω­νι­κής ένταξης.

Το παρά­δειγ­μα των μέτρων που είχε ανα­κοι­νώ­σει η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τον θάνα­το του μικρού Μάριου για προ­σλή­ψεις Ρομά στην αστυ­νο­μία είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό πως τρο­φο­δό­τη­σε τη δρά­ση και την επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία φασι­στι­κών ομά­δων, σε συν­θή­κες που η ανερ­γία χτύ­πα­γε “κόκ­κι­νο” στη συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή, για­τί πρό­κει­ται για μέτρα όχι μόνο απο­σπα­σμα­τι­κά αλλά και ανε­φάρ­μο­στα, όπως απο­δεί­χτη­κε από την ίδια τη ζωή.

Αλλά μιας και μιλά­με για φασι­σμό, δεν μπο­ρού­με να μην ανα­φερ­θού­με ότι σαν σήμε­ρα, πριν έναν χρό­νο, όλοι τους, πλην ΚΚΕ, έκα­τσαν “σού­ζα” στη Βου­λή στην ομι­λία του Ζελέν­σκι, ενώ όλοι μαζί χει­ρο­κρο­τού­σαν τους φασί­στες των Αζόφ, άλλοι όρθιοι και άλλοι καθι­στοί, για να μην παρα­πο­νιού­νται ότι τους λέμε και όλους ίδιους.

Τώρα με αφορ­μή την υπό­θε­ση με το κόμ­μα του ναζί Κασι­διά­ρη, η κυβέρ­νη­ση και διά­φο­ρα άλλα παπα­γα­λά­κια χύνουν κρο­κο­δεί­λια δάκρυα, όταν είναι οι ίδιοι που ανέ­χο­νται και στρώ­νουν το έδα­φος με την πολι­τι­κή τους στον ρατσι­σμό και τον ναζι­σμό, όταν είναι οι κυβερ­νή­σεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ που ευθύ­νο­νται για την καθυ­στέ­ρη­ση στη δίκη της Xρυ­σής Aυγής, που αν είχε ολο­κλη­ρω­θεί, δεν θα έμπαι­νε θέμα για τη συμ­με­το­χή τέτοιων ναζι­στών εγκλη­μα­τιών στις εκλογές.

Και τώρα προ­σπα­θούν να την απο­τρέ­ψουν με επι­κίν­δυ­νες δια­τά­ξεις απο­δί­δο­ντάς τους μάλι­στα τον τίτλο του “αντι­συ­στη­μι­κού”, όταν απο­δει­κνύ­ε­ται ότι τέτοια κόμ­μα­τα είναι σάρ­κα από τη σάρ­κα του συστή­μα­τος. Ο ίδιος ο λαός είναι που με τον αγώ­να του πρέ­πει να στεί­λει στον σκου­πι­δο­τε­νε­κέ της Ιστο­ρί­ας τέτοια κόμ­μα­τα μαζί με τη σάπια αντι­δρα­στι­κή και βαθιά συστη­μι­κή ιδε­ο­λο­γία τους».

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Φονι­κή κλι­μά­κω­ση της ισραη­λι­νής κατο­χι­κής βίας
ΣΕΛ.  37

Υπο­ψή­φια βου­λευ­τής με το ΚΚΕ στην Α’ Αθή­νας η Κων­στα­ντί­να Κούνεβα
ΣΕΛ.  11

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο