Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 19 Απριλίου

539 Yπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη της Φραν­κφούρ­της, με την οποία λήγει ο γαλ­λο-πρω­σι­κός πόλεμος.

1587 O Βρε­τα­νός ναύ­αρ­χος και πρώ­ην πει­ρα­τής σερ Φράν­σις Ντρέικ βυθί­ζει την ισπα­νι­κή αρμά­δα στο λιμά­νι του Κάδιξ, δίνο­ντας τέλος στη θαλασ­σο­κρα­το­ρία των Ισπα­νών και εγκαι­νιά­ζο­ντας την επο­χή της βρε­τα­νι­κής κυριαρ­χί­ας στις θάλασσες.

1770 O Τζέιμς Κουκ εντο­πί­ζει την Αυστραλία.

1770 H Μαρία Αντουα­νέ­τα παντρεύ­ε­ται εξ απο­στά­σε­ως τον Λου­δο­βί­κο τον 15ο.

1772 Γεν­νιέ­ται ο Άγγλος οικο­νο­μο­λό­γος Ντέι­βιντ Ρικάρ­ντο, ιδε­ο­λο­γι­κός εκπρό­σω­πος της αγγλι­κής βιο­μη­χα­νι­κής αστι­κής τάξης στην περί­ο­δο της βιο­μη­χα­νι­κής επα­νά­στα­σης και της πάλης των αστών κατά της αρι­στο­κρα­τί­ας των γαιο­κτη­μό­νων. Κύριο έργο του ήταν οι «Αρχές πολι­τι­κής οικο­νο­μί­ας και δημο­σιο­νο­μί­ας» (1817).

1775 Ξεκι­νά­ει ο Αμε­ρι­κα­νι­κός Πόλε­μος της Ανεξαρτησίας

19 Απρι­λί­ου 1775: Αρχί­ζει ο πόλε­μος για την Ανεξαρτησία

1824 πεθαί­νει ο Λόρ­δος Μπάι­ρον στο πολιορ­κού­με­νο Μεσολόγγι.

Λόρ­δος Μπάι­ρον, ένας επα­να­στά­της αριστοκράτης

1839 Υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη του Λον­δί­νου, με την οποία ανα­γνω­ρί­ζε­ται η ανε­ξαρ­τη­σία του Βελ­γί­ου και του Λου­ξεμ­βούρ­γου από την Ολλανδία.

1882 Τίθε­ται σε λει­τουρ­γία η σιδη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή Πελο­πον­νή­σου, δημιούρ­γη­μα του Χαρί­λα­ου Τρικούπη.

1882 Πεθαί­νει ο Κάρο­λος Δαρ­βί­νος, Άγγλος φυσιο­δί­φης, «πατέ­ρας» της θεω­ρί­ας της εξέ­λι­ξης των ειδών και της φυσι­κής επιλογής

Κάρο­λος Δαρ­βί­νος, κατέ­στη­σε «περιτ­τό» το ρόλο του Θεού στη «δημιουρ­γία» του ανθρώπου

1897 Ο John J. McDermott κερ­δί­ζει τον πρώ­το Μαρα­θώ­νιο της Βοστό­νης από­στα­σης 26 μιλί­ων και 385 γιάρ­δων σε 2:55.10. Ο Μαρα­θώ­νιος, που είναι ο παλαιό­τε­ρος τέτοιου είδους, θα διε­ξά­γε­ται κάθε χρό­νο τον Απρί­λιο (Patriots Day).

1906 Πεθαί­νει ο νομπε­λί­στας φυσι­κός Πιέρ Κιουρί.

1906 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται στην Αθή­να η Μεσο­λυ­μπιά­δα, με αφορ­μή την επέ­τειο 10 ετών από την τέλε­ση των πρώ­των σύγ­χρο­νων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων. Έλα­βαν μέρος 884 αθλη­τές από 20 χώρες, ανά­με­σά τους 300 Έλλη­νες και Ελλη­νί­δες. Η διορ­γά­νω­ση σημεί­ω­σε μεγά­λη επι­τυ­χία, αλλά δεν θα επι­βιώ­σει ως θεσμός, επει­δή η Ελλά­δα δεν αντέ­χει το οικο­νο­μι­κό κόστος.

1909 Η Τουρ­κία ανα­γνω­ρί­ζει τη βουλ­γα­ρι­κή αυτονομία.

1912 Ανα­τι­νάσ­σε­ται έξω από τη Σμύρ­νη, με τορ­πί­λη, το ατμό­πλοιο ”Τέξας”, στο οποίο επέ­βαι­ναν περί­που 200 επι­βά­τες, οι περισ­σό­τε­ροι έλλη­νες. Δια­σώ­θη­καν μόνο 71.

1919 Πεθαί­νει ο Μεξι­κά­νος επα­να­στά­της Εμι­λιά­νο Ζαπάτα

1931 Στο χωριό Μεταλ­λι­κό Κιλ­κίς η αστυ­νο­μία πυρο­βο­λεί τους χωρι­κούς που ξεση­κώ­θη­καν για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για την αυθαί­ρε­τη σύλ­λη­ψη δύο συγ­χω­ρια­νών τους. Από τις σφαί­ρες σκο­τώ­θη­καν 2 αγρότες.

1933 Η Βρε­τα­νία απο­φα­σί­ζει την απα­γό­ρευ­ση των εισα­γω­γών από την ΕΣΣΔ, επει­δή οι σοβιε­τι­κές αρχές κατα­δί­κα­σαν τρεις Βρε­τα­νούς για κατασκοπεία

1936 Δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για το κύμα εγκα­τά­στα­σης Εβραί­ων, οι Άρα­βες της Παλαι­στί­νης με επι­κε­φα­λής τον Χατζ Αμίν Αλ Χου­σεϊ­νί εξε­γεί­ρο­νται κατά των Βρε­τα­νών ιμπε­ρια­λι­στών που ελέγ­χουν την περιοχή.

1941 Σε συνεν­νό­η­ση με τη χιτλε­ρι­κή Γερ­μα­νία τα βουλ­γα­ρι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισβάλ­λουν σε Γιου­γκο­σλα­βία και Ελλάδα

1943 Οι Γερ­μα­νοί πνί­γουν στο αίμα την εξέ­γερ­ση των Εβραί­ων στο γκέ­το της Βαρσοβίας.

1945 Κατά το τέλος του Β Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, τα αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατα­λαμ­βά­νουν τη Λειψία

1961 Απο­τυγ­χά­νει η αμε­ρι­κα­νι­κής εμπνεύ­σε­ως «Επι­χεί­ρη­ση του Κόλ­που των Χοί­ρων», που ως σκο­πό είχε την ανα­τρο­πή του Φιντέλ Κάστρο

Η νίκη στον Κόλ­πο των Χοί­ρων έφε­ρε τον σοσια­λι­σμό στην Κούβα!

1961 Η Σιέ­ρα Λεό­νε γίνε­ται ανε­ξάρ­τη­το κράτος.

1966 Η Roberta Bignay είναι η πρώ­τη γυναί­κα, που παίρ­νει μέρος στον Μαρα­θώ­νιο της Βοστό­νης με χρό­νο 2:25.27

1967 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός πολι­τι­κός Κόν­ραντ Αντε­νά­ου­ερ, πρώ­τος καγκε­λά­ριος της Ο.Δ. Γερ­μα­νί­ας από το 1949 έως το 1963.

1971 Η ΕΣΣΔ σημειώ­νει ακό­μη μία πρω­τιά στο διά­στη­μα, με την εκτό­ξευ­ση του δια­στη­μι­κού σταθ­μού «Σαλιούτ».

1980  Συλ­λαμ­βά­νε­ται στην Καβά­λα η Ιτα­λί­δα Ροσά­να Ματιού­σι, γνω­στή ως «κοντέ­σα Ρόσα», μέλος των Ερυ­θρών Ταξιαρ­χιών, ενώ γίνο­νται έρευ­νες σε βάθος για το ρόλο της στην Ελλάδα.

1982  Οι ΗΠΑ απα­γο­ρεύ­ουν τα ταξί­δια στην Κού­βα από τις 15 Μαΐου.

1991 Επτά νεκροί και πολ­λοί τραυ­μα­τί­ες είναι ο απο­λο­γι­σμός της τρο­μο­κρα­τι­κής επί­θε­σης που σημειώ­νε­ται στα γρα­φεία της εται­ρί­ας «Air Courier», στην Πάτρα

1993 Στο Τέξας των ΗΠΑ, περισ­σό­τε­ρα από 80 άτο­μα, εκ των οποί­ων 17 παι­διά, καί­γο­νται σε πυρ­κα­γιά που σημειώ­νε­ται στο κτί­ριο, όπου είχε οχυ­ρω­θεί για 51 μέρες ο ψευ­δο­προ­φή­της Ντέι­βιντ Κορές, της αίρε­σης των Δαβι­δια­νών, μαζί με 95 οπα­δούς του

1995 Βόμ­βα σε παγι­δευ­μέ­νο αυτο­κί­νη­το ανα­τι­νά­ζει πολυώ­ρο­φο κτί­ριο στην Οκλα­χό­μα. Σκο­τώ­θη­καν 168 άτομα.

2005 Ο 78χρονος Γερ­μα­νός καρ­δι­νά­λιος Γιό­ζεφ Ράτσιν­γκερ εκλέ­γε­ται νέος πάπας, με το όνο­μα Βενέ­δι­κτος 16ος, δια­δε­χό­με­νος τον απο­θα­νό­ντα Ιωάν­νη Παύ­λο ΙΙ.

2011 Ο Φιντέλ Κάστρο με άρθρο του κάνει γνω­στό ότι δεν θα είναι μέλος της νέας Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος. Ο Φ. Κάστρο ήταν ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του κόμ­μα­τος από την ίδρυ­σή του, το 1965, ως το 2006

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο