Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 22 Ιανουαρίου

1781 Γεν­νιέ­ται ο λόρ­δος Βύρω­νας (Τζορτζ Γκόρ­ντον Νόελ Μπάι­ρον). Αγγλος ρομα­ντι­κός ποι­η­τής. Δια­δρα­μά­τι­σε εξέ­χο­ντα ρόλο στην κοι­νω­νι­κή ζωή της Ευρώ­πης ως πολέ­μιος της πολι­τι­κής και ιδε­ο­λο­γι­κής αντί­δρα­σης στην επο­χή της Ιερής Συμ­μα­χί­ας. Με το έργο του επη­ρέ­α­σε καθο­ρι­στι­κά την παγκό­σμια λογο­τε­χνία. Ενθερ­μος υπο­στη­ρι­κτής της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης του 1821, το 1824 απο­βι­βά­στη­κε στο Μεσο­λόγ­γι και με τη συμ­με­το­χή του στην Επα­νά­στα­ση έπαι­ξε σπου­δαίο ρόλο, τόσο στην προ­βο­λή της Ελλά­δας στο διε­θνές προ­σκή­νιο, όσο και στην εμψύ­χω­ση των αγωνιστών.

Λόρ­δος Μπάι­ρον, ένας επα­να­στά­της αριστοκράτης

1830 (π.ημ.) Πρω­τό­κολ­λο της ανε­ξαρ­τη­σί­ας του ελλη­νι­κού κρά­τους: Η διά­σκε­ψη του Λον­δί­νου, ύστε­ρα από αγγλι­κή πρό­τα­ση, δια­κη­ρύσ­σει την πολι­τι­κή ανε­ξαρ­τη­σία της Ελλά­δας με το άρθρο 1 του Πρω­το­κόλ­λου που υπο­γρά­φε­ται από τους πλη­ρε­ξου­σί­ους της Αγγλί­ας, της Γαλ­λί­ας και της Ρωσί­ας. Το άρθρο 1 ορί­ζει: “H Ελλάς θέλει σχη­μα­τί­σει έν Κρά­τος ανε­ξάρ­τη­τον, και θέλει χαί­ρει όλα τα δίκαια, πολι­τι­κά, διοι­κη­τι­κά και εμπο­ρι­κά, τα προ­σπε­φυ­κό­τα εις εντε­λή ανεξαρτησίαν”.

1863 Ο Όθω­νας και η δυνα­στεία του κηρύσ­σο­νται έκπτω­τοι από την Ελλά­δα και επι­κυ­ρώ­νε­ται το δημο­ψή­φι­σμα του Νοεμ­βρί­ου 1862 για την επι­λο­γή νέου βασι­λιά, που ήταν ευνοϊ­κό για τον Άγγλο πρί­γκι­πα Αλφρέδο.

1891 Γεν­νή­θη­κε ο Αντό­νιο Γκράμ­σι, από τους ιδρυ­τές του Κομου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ιταλίας

1905 (ν.ημ.) “Ματω­μέ­νη Κυρια­κή”: Η ρωσι­κή αυτο­κρα­το­ρι­κή φρου­ρά, σκο­τώ­νει πάνω από 500 εργά­τες, οι οποί­οι δια­δη­λώ­νουν ειρη­νι­κά, έξω από το χει­με­ρι­νό παλά­τι στην Αγία Πετρού­πο­λη. Η “Ματω­μέ­νη Κυρια­κή” απο­τε­λεί την απαρ­χή της πρώ­της ρωσι­κής επανάστασης.

Απευ­θυ­νό­με­νοι στους εργά­τες, οι Μπολ­σε­βί­κοι θα τονί­σουν τότε σε προ­κή­ρυ­ξή τους: «Δεν πρέ­πει να παρα­κα­λού­με τον τσά­ρο, δεν πρέ­πει να ταπει­νω­νό­μα­στε μπρο­στά στον άσπον­δο εχθρό μας, αλλά να τον γκρε­μί­σου­με από το θρό­νο… Η απε­λευ­θέ­ρω­ση των εργα­τών μπο­ρεί να είναι έργο μόνο των ίδιων των εργα­τών. Μην περι­μέ­νε­τε την ελευ­θε­ρία ούτε από τους παπά­δες, ούτε από τους τσά­ρους». Μετά τη «Ματω­μέ­νη Κυρια­κή», η επα­νά­στα­ση απλώ­θη­κε σ’ ολό­κλη­ρη τη Ρωσία, με απο­κο­ρύ­φω­ση την ένο­πλη Δεκεμ­βρια­νή εξέ­γερ­ση των εργα­τών της Μόσχας.

1923  Δημο­σιεύ­ε­ται το νομο­θε­τι­κό διά­ταγ­μα, που ψηφί­στη­κε 5 ημέ­ρες πριν (18/1) και με το οποίο αντι­κα­θί­στα­ται το Ιου­λια­νό ημε­ρο­λό­γιο από το Γρη­γο­ρια­νό. Όμως ο εορ­τα­σμός του ορθό­δο­ξου Πάσχα θα συνε­χί­σει να γίνε­ται με βάση το Ιου­λια­νό ημε­ρο­λό­γιο, με απο­τέ­λε­σμα να υπάρ­χει η δια­φο­ρά με το δυτι­κό, που ορί­ζε­ται μετα­ξύ 22/3 και 25/4, ενώ το ορθό­δο­ξο μετα­ξύ 4/4 και 8/5.

1938 Η Ελλά­δα νικά την Παλαι­στί­νη με 3–1 στο Τελ Αβίβ, με δύο γκολ του Κλε­άν­θη Βικε­λί­δη κι ένα του Αντώ­νη Μηγιά­κη. Είναι η πρώ­τη εκτός έδρας νίκη στην ιστο­ρία της εθνι­κής μας ομά­δας ποδοσφαίρου.

1949 Μετά από πολιορ­κία ενός περί­που μηνός, οι κομ­μου­νι­στές του Μάο κατα­λαμ­βά­νουν το Πεκίνο.

1960 Η Βου­λή απορ­ρί­πτει ως αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή την πρό­τα­ση νόμου, την οποία υπέ­βα­λε η ΕΔΑ, για τη χορή­γη­ση σύντα­ξης σε όλους τους αγρότες.

1976 Σε ποι­νές φυλά­κι­σης 15 μηνών έως 8,5 ετών κατα­δι­κά­ζο­νται οι επί­δο­ξοι δικτά­το­ρες, επι­κε­φα­λής της από­πει­ρας πρα­ξι­κο­πή­μα­τος το Φλε­βά­ρη του 1975.

1977 Πέθα­νε ο συγ­γρα­φέ­ας, Μενέ­λα­ος Λουντέμης

«Πρό­σφε­ρε αφει­δώ­λευ­τα τον οβο­λό του στα νεα­νι­κά σκιρ­τή­μα­τα της ψυχής»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο