Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου

1540 Ο πάπας Παύ­λος Γ’ εγκρί­νει επί­ση­μα το μονα­χι­κό “Τάγ­μα των Ιησου­ϊ­τών”, με την ονο­μα­σία Συντρο­φιά του Ιησού (Societas Iesu) και Γενι­κό Ηγού­με­νο τον Ιγνά­τιο Λογιόλα.

1669 Οι Οθω­μα­νι­κές δυνά­μεις κατα­λαμ­βά­νουν τον Χάν­δα­κα (Ηρά­κλειο) και ολο­κλη­ρώ­νουν την κατά­λη­ψη της Κρήτης.

1818 Γεν­νιέ­ται ο Γερ­μα­νός χημι­κός Άντολφ Βίλ­χελμ Χέρ­μαν Κόλμπε.

1821 Μετά από ένα δεκα­ε­τή πόλε­μο απε­λευ­θέ­ρω­σης, η ανε­ξαρ­τη­σία του Μεξι­κού ανα­γνω­ρί­ζε­ται από τον τελευ­ταίο ισπα­νό βικάριο.

1831 (π. ημ.): Δολο­φο­νεί­ται στο Ναύ­πλιο ο πρώ­τος Κυβερ­νή­της της Ελλά­δας, μετά την επα­νά­στα­ση του 1821, Ιωάν­νης Καπο­δί­στριας, από τους αδερ­φούς Μαυ­ρο­μι­χά­λη (9 Οκτω­βρί­ου 1831 με το νέο ημερολόγιο).

1834 Ξεκι­νά η δίκη των δικα­στών Γ. Τερ­τσέ­τη και Α. Πολυ­ζω­ΐ­δη, οι οποί­οι θα κατα­δι­κα­στούν σε τετρά­μη­νη φυλά­κι­ση για άρνη­ση δημό­σιας υπη­ρε­σί­ας επει­δή είχαν αρνη­θεί να υπο­γρά­ψουν την θανα­τι­κή κατα­δί­κη του Θ. Κολοκοτρώνη.

1905 Ο Άλμπερτ Αϊν­στάιν δια­τυ­πώ­νει, σε ηλι­κία 26 ετών, την ειδι­κή θεω­ρία της σχε­τι­κό­τη­τας και την περί­φη­μη εξί­σω­σή του Ε=mc2, σε άρθρο του στο γερ­μα­νι­κό περιο­δι­κό «Χρο­νι­κά της Φυσικής».

1917 Πέθα­νε ο Γάλ­λος μεταϊ­μπρε­σιο­νι­στής ζωγρά­φος, Εντ­γκάρ Ντεγκά

1918 Ο Ελλη­νι­κός Στρα­τός (Ι και ΧΙΙΙ Μεραρ­χί­ες) απε­λευ­θε­ρώ­νει ολό­κλη­ρη την Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία από τους Βουλγάρους.

1936 50 κανο­νιο­βο­λι­σμοί πέφτουν από τον Λυκα­βητ­τό και χοροί γίνο­νται στο Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο με αφορ­μή την έναρ­ξη των 7ων Βαλ­κα­νι­κών Αγώ­νων Στί­βου που διε­ξά­γο­νται στην Αθή­να, ύστε­ρα από άρνη­ση της Βουλ­γα­ρί­ας για τη διορ­γά­νω­σή τους λόγω οικο­νο­μι­κών δυσχε­ρειών. Ο Χρή­στος Μάντι­κας με 5 χρυ­σά (110 εμπό­δια, 400 εμπό­δια, 400μ, 4x100μ και 4x400μ) ανα­δει­κνύ­ε­ται σε μορ­φή των αγώ­νων που ολο­κλη­ρώ­νο­νται στις 6/10.

1938 Καθελ­κύ­ε­ται για το παρ­θε­νι­κό του ταξί­δι το μεγα­λύ­τε­ρο στην επο­χή του κρουα­ζιε­ρό­πλοιο της Βρε­τα­νί­ας, το «Βασί­λισ­σα Ελισάβετ».

1939 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Πολω­νία παρα­δί­δε­ται στους Γερ­μα­νούς, μετά από 26 ημέ­ρες πολιορ­κί­ας και περί­που 140.000 Πολω­νοί στρα­τιώ­τες πιά­νο­νται αιχμάλωτοι.

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία, η φασι­στι­κή Ιτα­λία και η αυτο­κρα­το­ρι­κή Ιαπω­νία υπο­γρά­φουν σύμ­φω­νο στρα­τιω­τι­κής συμ­μα­χί­ας, που έμει­νε στην ιστο­ρία ως «Άξων».

1941 Ιδρύ­ε­ται στην Αθή­να το Εθνι­κό Απε­λευ­θε­ρω­τι­κό Μέτω­πο (ΕΑΜ), με πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ. Το ένο­πλο τμή­μα του θα απο­τε­λέ­σει ο “Ελλη­νι­κός Λαϊ­κός Απε­λευ­θε­ρω­τι­κός Στρα­τός” (ΕΛΑΣ).

Το ΚΚΕ νους, ψυχή και αιμο­δό­της της ΕΑΜι­κής αντίστασης

1944 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Σοβιε­τι­κά και γιου­γκο­σλα­βι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισβάλ­λουν στη Γερμανία.

1950 Ομά­δα επι­στη­μό­νων του Σικά­γου μετα­τρέ­πουν την ατο­μι­κή ενέρ­γεια σε ηλε­κτρι­κή, χωρίς τη χρή­ση βρα­στή­ρων ή δυνα­μό (με το βομ­βαρ­δι­σμό συρ­μά­των με νετρόνια).

1951 Η γερ­μα­νι­κή Βου­λή ψηφί­ζει ομό­φω­να την κατα­βο­λή πολε­μι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων στους Εβραίους.

1952 Πεθαί­νει εξό­ρι­στος στον Άι-Στρά­τη ο Κώστας Γαβρι­η­λί­δης, ΓΓ του Αγρο­τι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας και υπουρ­γός Γεωρ­γί­ας της κυβέρ­νη­σης του Βου­νού (ΠΕΕΑ).

1953 Εγκα­θί­στα­ται στην Αθή­να ο πρώ­τος πρέ­σβης της ΕΣΣΔ.

1960 Το Μεξι­κό εθνι­κο­ποιεί όλες τις επιχειρήσεις.

1961 Η Σιέ­ρα Λεό­νε γίνε­ται δεκτή στον ΟΗΕ.

1970 Τερ­μα­τί­ζε­ται ο εμφύ­λιος πόλε­μος στην Ιορ­δα­νία με την υπο­γρα­φή συν­θή­κης κατά­παυ­σης του πυρός από το βασι­λία της Ιορ­δα­νί­ας, Χου­σε­ΐν και τον αρχη­γό της ΟΑΠ, Για­σέρ Αρα­φάτ. Η ένο­πλη σύγκρου­ση μετα­ξύ Παλαι­στι­νί­ων ανταρ­τών και των ιορ­δα­νι­κών κυβερ­νη­τι­κών στρα­τευ­μά­των είχε ως απο­τέ­λε­σμα 3.440 νεκρούς και 10.840 τραυματίες.

1972 γεν­νή­θη­κε η βρα­βευ­μέ­νη με Όσκαρ Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Γκουί­νεθ Πάλτροου

1972 Είκο­σι επτά χρό­νια μετά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, η Ιαπω­νία και η Κίνα τερ­μα­τί­ζουν την εμπό­λε­μη κατά­στα­ση των χωρών τους ανταλ­λάσ­σο­ντας πρεσβευτές.

1972 Την ίδια μέρα στην Ελλά­δα, θεμε­λιώ­νο­νται δύο μονά­δες του θερ­μοη­λε­κτρι­κού σταθ­μού της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα.

1980 Το Συμ­βού­λιο της Ευρώ­πης απο­δέ­χε­ται με συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία την πρό­τα­ση του Κων­στα­ντί­νου Καρα­μαν­λή για μόνι­μη διε­ξα­γω­γή των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων στην Ελλά­δα, σε χώρο κοντά στην Αρχαία Ολυμπία.

1984 Πέθα­νε ο κωμι­κός ηθο­ποιός της χρυ­σής επο­χής του ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, Χρό­νης Εξαρχάκος.

1989 Η Βου­λή ψηφί­ζει την παρα­πο­μπή στο Ανώ­τα­το Ειδι­κό Δικα­στή­ριο για την υπό­θε­ση Κοσκω­τά των Α. Παπαν­δρέ­ου, Α. Κου­τσό­γιωρ­γα, Π. Ρου­με­λιώ­τη, Γ. Πέτσου και Δ. Τσοβόλα.

1995 Βρε­τα­νία και Αργε­ντι­νή, 13 χρό­νια μετά τον πόλε­μο των Φόκλαντ, υπο­γρά­φουν συμ­φω­νία για την κοι­νή εκμε­τάλ­λευ­ση των κοι­τα­σμά­των πετρε­λαί­ου και φυσι­κού αερί­ου στο νοτιο­δυ­τι­κό Ατλαντικό.

1995 Τα Σκό­πια εντάσ­σο­νται στο Συμ­βού­λιο της Ευρώ­πης με το όνο­μα FYROM. Η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή συνέ­λευ­ση του Συμ­βου­λί­ου της Ευρώ­πης απο­φα­σί­ζει την έντα­ξη των Σκο­πί­ων με την ονο­μα­σία “Πρώ­ην Γιου­γκο­σλα­βι­κή Δημο­κρα­τία της Μακεδονίας”.

1998 Στις γενι­κές εκλο­γές στη Γερ­μα­νία, ηττώ­νται για πρώ­τη φορά εδώ και 16 χρό­νια οι Χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­τες του Χέλ­μουτ Κολ. Νέος καγκε­λά­ριος γίνε­ται ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της, Γκέρ­χαρντ Σρέντερ.

1999 Αρχί­ζει στο δικα­στή­ριο της Bow Street στο Λον­δί­νο η εκδί­κα­ση της αίτη­σης των ισπα­νι­κών αρχών για την έκδο­ση του πρώ­ην δικα­τά­το­ρα της Χιλής, Αου­γκού­στο Πινοσέτ.

2000 Ο Μιχά­λης Μου­ρού­τσος, χαρί­ζει στην Ελλά­δα το πρώ­το χρυ­σό μετάλ­λιο στο Τάε Κβον Ντο στην Ολυ­μπιά­δα του Σίδνεϊ, νικώ­ντας στον τελι­κό των 58 κιλών τον Ισπα­νό Γκα­μπριέλ Εσπάρ­τζα με 4–2. Την ίδια μέρα, η Ανα­στα­σία Κελε­σί­δου κατα­κτά το αργυ­ρό μετάλ­λιο στη δισκο­βο­λία με βολή 65.71 μέτρα.

2002 Το Ανα­το­λι­κό Τιμόρ γίνε­ται το 1910 μέλος του ΟΗΕ

2004 Με το αίμα επτά 15χρονων μαθη­τών βάφε­ται η άσφαλ­τος στο λεγό­με­νο Πέτα­λο του Μαλια­κού, στα Καμέ­να Βούρ­λα. Λεω­φο­ρείο του ΚΤΕΛ Τρι­κά­λων, που μετα­φέ­ρει 37 μαθη­τές και τέσ­σε­ρις καθη­γη­τές του Λυκεί­ου Φαρ­κα­δό­νας Τρι­κά­λων στην Αθή­να για να παρα­κο­λου­θή­σουν αγω­νί­σμα­τα των Παρα­ο­λυ­μπια­κών Αγώ­νων, συγκρού­ε­ται πλα­γιο­με­τω­πι­κά με ντα­λί­κα και στη συνέ­χεια ανα­τρέ­πε­ται. Η χώρα βυθί­ζε­ται σε βαρύ πέν­θος, το καλ­λι­τε­χνι­κό μέρος της Τελε­τής Λήξης των Παρα­ο­λυ­μπια­κών ματαιώ­νε­ται, ενώ ο Πρω­θυ­πουρ­γός δίνει εντο­λή να προ­χω­ρή­σουν ταχύ­τα­τα οι έρευ­νες και να απο­δο­θούν ευθύνες.

2013 Πεθαί­νει η τρα­γου­δί­στρια Πόλυ Πάνου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο