Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 28 Φεβρουαρίου

380 Ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου Θεο­δό­σιος ανα­γνω­ρί­ζει ως επί­ση­μη θρη­σκεία του κρά­τους το χριστιανισμό.

1770 Ο Θεό­δω­ρος Ορλόφ κατα­πλέ­ει στη Μάνη και παρα­κι­νεί τους κατοί­κους της να εξε­γερ­θούν κατά των Τούρ­κων. (Ορλο­φι­κά)

1826 Οι Τουρ­κο­αι­γύ­πτιοι κυριεύ­ουν τα νησά­κια Ντολ­μά και Πόρο στη λιμνο­θά­λασ­σα του Μεσο­λογ­γί­ου και δια­κό­πτουν κάθε επι­κοι­νω­νία της πόλης με τον έξω κόσμο.

1849 Αρχί­ζουν συστη­μα­τι­κά τα δρο­μο­λό­για ατμό­πλοιων από τη δυτι­κή στην ανα­το­λι­κή ακτή των ΗΠΑ. Το “Καλι­φόρ­νια”, που μετα­φέ­ρει χρυ­σο­θή­ρες είναι το πρώ­το πλοίο που φτά­νει στο Σαν Φραν­σί­σκο από τη Νέα Υόρ­κη, μετά από ταξί­δι 4 μηνών και 21 ημερών.

1854  Ιδρύ­ε­ται το Ρεπου­μπλι­κα­νι­κό Κόμ­μα των ΗΠΑ, με κύριο στό­χο την κατάρ­γη­ση της δουλείας.

1904 Ιδρύ­ε­ται στη Λισα­βό­να η Μπεν­φί­κα, η πιο διά­ση­μη ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα της Πορτογαλίας.

1922 Η Βρε­τα­νία ανα­κη­ρύσ­σει την Αίγυ­πτο κυρί­αρ­χο και ανε­ξάρ­τη­το κράτος.

1935 Ο δρ. Γουά­λας Κρά­δερς, χημι­κός στην αμε­ρι­κα­νι­κή χημι­κή βιο­μη­χα­νία «Du Pont», εφευ­ρί­σκει το νάιλον.

1940  Η ται­νία “Όσα Παίρ­νει ο Άνε­μος” σαρώ­νει τα Όσκαρ. Κερ­δί­ζει δέκα βρα­βεία, ένα ρεκόρ που δια­τή­ρη­σε για είκο­σι χρόνια.

1947 Το Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών εκδί­δει από­φα­ση για τη διά­λυ­ση της ΕΠΟΝ. Μετα­ξύ των κατη­γο­ριών που επι­στρά­τευ­σε το εμφυ­λιο­πο­λε­μι­κό κρά­τος ενα­ντί­ον της ΕΠΟΝ ήταν ότι ήθε­λε να κλέ­ψει το μυστι­κό της ατο­μι­κής βόμβας…

Αφιέ­ρω­μα στην ΕΠΟΝ (ένθε­το πρω­τό­τυ­πο ντοκιμαντέρ)

1953 Οι άγγλοι επι­στή­μο­νες Φράν­σις Κρικ και Τζέιμς Γουά­τσον ανα­κα­λύ­πτουν τη δομή του DNA. Για την ανα­κά­λυ­ψή τους αυτή, που χαρα­κτη­ρί­στη­κε ως η μεγα­λύ­τε­ρη του 20ου αιώ­να, τιμή­θη­καν με το βρα­βείο Νόμπελ το 1962.

1975  42 άτο­μα σκο­τώ­νο­νται στο χει­ρό­τε­ρο σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα της Βρε­τα­νί­ας, όταν εκτρο­χιά­ζε­ται τραί­νο στο μετρό του Λονδίνου.

1986 δολο­φο­νή­θη­κε ο Σου­η­δός πρω­θυ­πουρ­γός, Ούλοφ Πάλ­με, ενώ περ­πα­τού­σε με τη σύζυ­γό του σε δρό­μο της Στοκ­χόλ­μης. Μυστη­ριώ­δης οργά­νω­ση που ανα­λαμ­βά­νει την ευθύ­νη ανα­φέ­ρει ότι «η εξή­γη­ση πρέ­πει να ανα­ζη­τη­θεί στα βιβλία της Ιστορίας».

1991 Τερ­μα­τί­ζε­ται ο Πόλε­μος του Κόλ­που, καθώς Ιρα­κι­νοί στρα­τιώ­τες και Σύμ­μα­χοι δια­τάσ­σο­νται να στα­μα­τή­σουν τις επιθέσεις.

1997 Στο Ιράν, 1.000 νεκροί, 2.000 τραυ­μα­τί­ες και 40 κατε­στραμ­μέ­να χωριά είναι ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός του σει­σμού των 5,5 Ρίχτερ, που πλήτ­τει την περιο­χή Αρντεμπίλ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο