Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου 

42 π.Χ. Η πρώ­τη Μάχη των Φιλίπ­πων. Ο Μάρ­κος Αντώ­νιος και ο Οκτα­βια­νός επι­κρα­τούν των δολο­φό­νων του Καί­σα­ρα, Βρού­του και Κάσ­σιου. Ο Κάσ­σιος αυτοκτονεί.

1226 ο Άγιος Φρα­γκί­σκος της Ασί­ζης, προ­στά­της των ζώων και του περι­βάλ­λο­ντος και ιδρυ­τής του τάγ­μα­τος των Φραγκισκανών

1789 Κηρύσ­σε­ται η πρώ­τη Ημέ­ρα των Ευχα­ρι­στιών στις ΗΠΑ, από τον Τζορτζ Ουάσινγκτον.

1866 Θεμε­λιώ­νε­ται το Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο Αθηνών.

1863 Ο Αβρα­άμ Λίν­κολν ανα­κη­ρύσ­σει ως «Ημέ­ρα των Ευχα­ρι­στιών» την τελευ­ταία Πέμ­πτη του Νοεμβρίου.

1866 Θεμε­λιώ­νε­ται το Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο Αθηνών

1878 Υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη της Χαλέ­πας μετα­ξύ Κρη­τών επα­να­στα­τών και Τούρ­κων, με την οποία οι Κρή­τες απο­κτούν τα πρώ­τα επί­ση­μα προ­νό­μια αυτοδιοικήσεως.

1897 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Λουί Αραγκόν

Όταν ο Λουί Αρα­γκόν επι­σκέ­φτη­κε την Ελλά­δα (Με αφορ­μή την επέ­τειο θανά­του του, 24/12/1982)

1900 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας, Τόμας Γουλφ

1906 Η πρώ­τη διά­σκε­ψη για την ασύρ­μα­τη τηλε­γρα­φία στο Βερο­λί­νο υιο­θε­τεί το SOS ως σήμα κινδύνου.

1910 Οι Βρε­τα­νοί κωμι­κοί Τσάρ­λι Τσά­πλιν και Σταν Λόρελ φτά­νουν στις ΗΠΑ για περιο­δεία με βρε­τα­νι­κό θία­σο. Στη συνέ­χεια και οι δύο θα γίνουν σταρ του βωβού κινηματογράφου.

1912 Η Ελλά­δα, η Σερ­βία, η Βουλ­γα­ρία και το Μαυ­ρο­βού­νιο ζητούν επί­μο­να την εντός τριών ημε­ρών παρα­χώ­ρη­ση αυτο­νο­μί­ας στη Μακε­δο­νία, την Αλβα­νία και τη Σερβία.

1919 Γεν­νή­θη­κε ο βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Αμε­ρι­κα­νός οικο­νο­μο­λό­γος, Τζέιμς Μπιουκάναν

1919 Ο ελλη­νι­κός στρα­τός εισέρ­χε­ται στην Ξάν­θη, όπου τον υπο­δέ­χο­νται με φρε­νί­τι­δα ενθου­σια­σμού οι κάτοι­κοι, ενώ οι Βούλ­γα­ροι αρχί­ζουν να απο­χω­ρούν χωρίς επεισόδια.

1920 Δεν υπάρ­χει πια ελπί­δα σωτη­ρί­ας για το βασι­λιά της Ελλά­δας, Αλέ­ξαν­δρο, που μολύν­θη­κε από δάγκω­μα πιθή­κου. Το υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο συζη­τά το θέμα της δια­δο­χής του.

1926 Εγκαι­νιά­ζε­ται η 1η Διε­θνής Έκθε­ση Θεσσαλονίκης.

1929 Μετο­νο­μά­ζο­νται σε Γιου­γκο­σλα­βία τα Βασί­λεια της Σερ­βί­ας, της Κρο­α­τί­ας και της Σλοβενίας.

1932 Το Ιράκ, μετά την από­κτη­ση της αυτο­νο­μί­ας του, γίνε­ται μέλος της Κοι­νω­νί­ας των Εθνών.

1941 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ρόκερ, Τσά­μπι Τσέ­κερ, που έμει­νε στην ιστο­ρία για το θρυ­λι­κό «Τουίστ»

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ανα­τι­νάσ­σο­νται στο Παρί­σι έξι εβραϊ­κές συναγωγές.

1943 Οι γερ­μα­νι­κές δυνά­μεις κατο­χής κατα­στρέ­φουν το χωριό Λιγ­γιά­δες Ιωαν­νί­νων και δολο­φο­νούν 82 άνδρες, γυναί­κες και παιδιά.

1944 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Ναζί κατά την απο­χώ­ρη­σή τους από την Πελο­πόν­νη­σο ανα­τι­νά­ζουν τη διώ­ρυ­γα της Κορίν­θου, αφού πρώ­τα ρίχνουν μέσα βαγό­νια τραί­νου γεμά­τα με Ιτα­λούς αιχ­μα­λώ­τους, με απο­τέ­λε­σμα να κατα­πέ­σουν 60.000 κυβι­κά μέτρα χώμα. Οι εργα­σί­ες εκφρά­ξε­ως θα κρα­τή­σουν 5 χρόνια.

.…. Την ίδια μέρα στην Πολω­νία, κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, οι επα­να­στά­τες της Βαρ­σο­βί­ας παρα­δί­δο­νται στους Ναζί μετά από 65 μέρες μάχης. Νεκροί σχε­δόν 200.000 Πολωνοί.

1945 Ο Έλβις Πρί­σλεϊ παίρ­νει μέρος σε δια­γω­νι­σμό ταλέ­ντων, σε ηλι­κία 10 ετών. Κατα­λαμ­βά­νει τη δεύ­τε­ρη θέση και κερ­δί­ζει έπα­θλο 5 δολάρια.

1952 Γίνε­ται η πρώ­τη εγγρα­φή βίντεο σε μαγνη­το­ται­νία (βιντε­ο­κα­σέ­τα) στις ΗΠΑ, από τον Τζον Μιούλιν.

1954 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το τεύ­χος του περιο­δι­κού κόμικς «Μπλεκ», δημιουρ­γία των ιτα­λών Τζον Σιν­κέ­το, Ντά­ριο Γκου­τσόν και Πίτερ Σαρ­τό­ρι. Ο Μπλεκ είναι ένας «ξαν­θός γίγα­ντας», κυνη­γός στο επάγ­γελ­μα, που μάχε­ται τους βρε­τα­νούς αποι­κιο­κρά­τες στον πόλε­μο της Αμε­ρι­κά­νι­κης Ανε­ξαρ­τη­σί­ας στα τέλη του 18ου αιώνα.

1968 10 μέρες πριν τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Μεξι­κό 10.000 άτο­μα δια­δη­λώ­νουν στην “Πλα­τεία των 3 Πολι­τι­σμών”. Τα επει­σό­δια που ξεκί­νη­σαν την προη­γού­με­νη μέρα κορυ­φώ­νο­νται με την επέμ­βα­ση του στρα­τού, με απο­τέ­λε­σμα 260 νεκρούς και 1.200 τραυματίες.

1979 Αυτο­κτο­νεί ο φιλό­σο­φος Νίκος Πουλαντζάς.

1981 Τερ­μα­τί­ζε­ται η απερ­γία πεί­νας Ιρλαν­δών εθνι­κι­στών στις φυλα­κές Μέιζ του Μπέλ­φαστ, μετά από εφτά μήνες και δέκα θανάτους.

1987 Πέθα­νε ο σπου­δαί­ος Γάλ­λος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Ζαν Ανούιγ

1990 Η Δυτι­κή και η Ανα­το­λι­κή Γερ­μα­νία ενο­ποιού­νται και επίσημα

1993 Πέθα­νε η Κατε­ρί­να Γώγου, ποι­ή­τρια και ηθοποιός

1995 Δολο­φο­νι­κή από­πει­ρα στα Σκό­πια, κατά του προ­έ­δρου της πρώ­ην Γιου­γκο­σλα­βι­κής Δημο­κρα­τί­ας της Μακε­δο­νί­ας, Κίρο Γκλι­γκό­ροφ. Η από­πει­ρα γίνε­ται με έκρη­ξη παγι­δευ­μέ­νου αυτο­κι­νή­του, την ώρα που ο Γκλι­γκό­ροφ μετα­κι­νεί­ται από την κατοι­κία του στο Κοι­νο­βού­λιο. Ο πρό­ε­δρος τραυ­μα­τί­ζε­ται και χάνει το δεξί του μάτι, ενώ σκο­τώ­νε­ται ο οδη­γός του και τραυ­μα­τί­ζο­νται άλλα 4 άτομα.

1999 Στο 23ο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Ρυθ­μι­κής Γυμνα­στι­κής που ολο­κλη­ρώ­νε­ται στην Οσά­κα της Ιαπω­νί­ας η εθνι­κή μας ομά­δα του ανσάμπλ με τις Ειρή­νη Αϊν­δη­λή, Χαρά Καρυά­μη, Εύα Χρι­στο­δού­λου, Μαρία Γεωρ­γά­του και Άννα Πολ­λά­του κατα­κτά το πρώ­το χρυ­σό μετάλ­λιο στις “10 κορί­νες” με 19.816 βαθμούς.

2001 Πέθα­νε  ο κωμι­κός ηθο­ποιός του κινη­μα­το­γρά­φου, Κώστας Χατζηχρήστος.

2002 Σε ισό­βια κάθειρ­ξη μετα­τρέ­πε­ται η θανα­τι­κή ποι­νή του Kούρ­δου ηγέ­τη του PKK Αμπ­ντου­λάχ Οτσα­λάν, σύμ­φω­να με από­φα­ση του Δικα­στη­ρί­ου Κρα­τι­κής Ασφα­λεί­ας της Τουρκίας.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο