Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 8 Φεβρουαρίου

1600 Η Ιερά Εξέ­τα­ση κατα­δι­κά­ζει σε θάνα­το δια της πυράς τον φιλό­σο­φο Τζορ­ντά­νο Μπρού­νο, για­τί υπο­στή­ρι­ζε την ηλιο­κε­ντρι­κή θεω­ρία του Κοπέρνικου.

1692 Ενας για­τρός στο Σάλεμ της Μασα­χου­σέ­της απο­φαί­νε­ται ότι τρία κορί­τσια έχουν κυριευ­τεί από το Σατα­νά και εξα­σκούν τη μαγεία. Η δια­πί­στω­ση αυτή θα οδη­γή­σει αργό­τε­ρα στο «Κυνή­γι Μαγισ­σών του Σάλεμ», όπως έμει­νε στην ιστορία.

1828 Γεν­νή­θη­κε ο Ιού­λιος Βερν, Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας και “πατέ­ρας” της επι­στη­μο­νι­κής φαντασίας,

1833 Με Βασι­λι­κό Διά­ταγ­μα του Οθω­να, αντι­κα­θί­στα­ται ο Φοί­νι­κας- η πρώ­τη νομι­σμα­τι­κή μονά­δα της σύγ­χρο­νης Ελλά­δας- με την Δραχμή.

1912 O Εμμα­νου­ήλ Αργυ­ρό­που­λος γίνε­ται ο πρώ­τος Ελλη­νας αερο­πό­ρος, πετώ­ντας με ένα αερο­σκά­φος «Νιού­πορτ» 50 ίππων. Στη δεύ­τε­ρη πτή­ση, που εκτέ­λε­σε ο Αργυ­ρό­που­λος την ίδια μέρα, πέτα­ξε με τον τότε πρω­θυ­πουρ­γό της χώρας, Ελευ­θέ­ριο Βενιζέλο.

1916 Ποι­η­τές και καλ­λι­τέ­χνες συνα­ντώ­νται στο καμπα­ρέ Βολ­τέ­ρος της Ζυρί­χης και απο­φα­σί­ζουν να ιδρύ­σουν το κίνη­μα Ντα­ντά. Ηγε­τι­κή μορ­φή του, ο Ρου­μά­νος συγ­γρα­φέ­ας Τρι­στάν Τζαρά.

Βασι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά του κινή­μα­τος: 1) Αγα­νά­κτη­ση για τον παρα­λο­γι­σμό του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, 2) Αμφι­σβή­τη­ση και απέ­χθεια για τον σύγ­χρο­νο πολι­τι­σμό. Απόρ­ρι­ψη της αστι­κής κουλ­τού­ρας, 3) Απα­ντούν πιο πολύ με την πρό­κλη­ση, παρά με τις αισθη­τι­κές ιδέ­ες τους.

1921 Πεθαί­νει ο Πιοτρ Κρο­πότ­κιν, Ρώσος πρί­γκι­πας, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους θεω­ρη­τι­κούς του αναρχισμού

1972 Πέθα­νε ο ρεμπέ­της Μάρ­κος Βαμβακάρης

1981 Σε τρα­γω­δία κατα­λή­γει το ποδο­σφαι­ρι­κό ντέρ­μπυ Ολυ­μπια­κού- ΑΕΚ, στο γήπε­δο Καραϊ­σκά­κη στον Πει­ραιά. Δεκα­εν­νέα άτο­μα, τα περισ­σό­τε­ρα νεα­ρής ηλι­κί­ας, πεθαί­νουν από ασφυ­ξία όταν, για αδιευ­κρί­νι­στους λόγους, στρι­μώ­χνο­νται, στην έξο­δο της Θύρας 7 και πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο. Λίγο αργό­τε­ρα θα ξεψυ­χή­σει ακό­μη ένας στο «Τζά­νειο» Νοσο­κο­μείο του Πει­ραιά, όπου μετα­φέ­ρο­νται οι σοβα­ρά τραυ­μα­τι­σμέ­νοι. Εξι μήνες αργό­τε­ρα θα προ­στε­θεί ακό­μη ένας άνθρω­πος στον τρα­γι­κό κατά­λο­γο, ανε­βά­ζο­ντας τον αριθ­μό των νεκρών σε 21, καθώς δεν κατόρ­θω­σε να ξυπνή­σει ποτέ από το κώμα στο οποίο έπεσε.

1980 «Φεύ­γει» από τη ζωή ο Κρη­τι­κός λυρά­ρης και τρα­γου­δι­στής Νίκος Ξυλού­ρης, ο οποί­ος σφρά­γι­σε με τη φωνή του κάποιες από τις πιο δυνα­τές στιγ­μές του ελλη­νι­κού τρα­γου­διού. Τρα­γού­δια, που εμπνεύ­στη­καν και ενέ­πνευ­σαν την αντι­δι­κτα­το­ρι­κή πάλη κι έγι­ναν σύμ­βο­λα αντί­στα­σης κατά της χούντας.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο