Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σερίφηδες…

Καθώς κλι­μα­κώ­νε­ται η έντα­ση στη Μέση Ανα­το­λή, η ευρω­α­τλα­ντι­κή προ­πα­γάν­δα επα­νέρ­χε­ται στον προ­σφι­λή της …«πόλε­μο των πολι­τι­σμών», για να νομι­μο­ποι­ή­σει την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή του ΝΑΤΟ και των συμ­μά­χων του, που σπέρ­νουν φωτιά και μπα­ρού­τι σε όλη την υφή­λιο. Αρθρο­γρά­φοι στρα­τευ­μέ­νοι σ’ αυτήν την άθλια προ­πα­γάν­δα παρου­σιά­ζουν την επί­θε­ση του Ιράν στο Ισρα­ήλ ως ένα καπρί­τσιο των «οπι­σθο­δρο­μι­κών μου­λά­δων», που κυβερ­νούν το Ιράν ενά­ντια στην «πολι­τι­σμέ­νη Δύση», την οποία — κατά το αφή­γη­μά τους — εκπρο­σω­πεί το Ισρα­ήλ στη Μέση Ανα­το­λή. Οπό­τε, αυτο­νό­η­το το «δικαί­ω­μα του Ισρα­ήλ στην αυτο­ά­μυ­να», αυτο­νό­η­τη και η υπο­χρέ­ω­ση όλων να στα­θούν στο πλευ­ρό του κρά­τους — δολο­φό­νου, που υπε­ρα­σπί­ζε­ται τάχα τις «δυτι­κές αξί­ες» κόντρα στον σκο­τα­δι­σμό. Η κλι­μά­κω­ση όμως της έντα­σης ανά­με­σα στο Ιράν και το Ισρα­ήλ δεν προ­έ­κυ­ψε ξαφ­νι­κά το βρά­δυ του περα­σμέ­νου Σαβ­βά­του… Σε μια μακρά αλυ­σί­δα απει­λών και πολε­μι­κών επει­σο­δί­ων, το Ισρα­ήλ ήταν αυτό που βομ­βάρ­δι­σε πριν από λίγες μέρες το προ­ξε­νείο του Ιράν στη Δαμα­σκό, πλήγ­μα που ισο­δυ­να­μεί με επί­θε­ση σε ιρα­νι­κό έδαφος.

… «δυτικών αξιών»

Οι Ευρω­α­τλα­ντι­κοί προ­πα­γαν­δι­στές κάνουν υπερ­προ­σπά­θεια για να «θολώ­σουν» την πραγ­μα­τι­κή εικό­να των εξε­λί­ξε­ων. Αλλά και για να κρυ­φτούν κάτω από το χαλί η επι­θε­τι­κή πολι­τι­κή των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, οι σκλη­ροί αντα­γω­νι­σμοί και τα συγκρουό­με­να συμ­φέ­ρο­ντα ανά­με­σα στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά στρα­τό­πε­δα, που είναι το υπό­βα­θρο του πολέ­μου. Οσο για τις «δυτι­κές αξί­ες» που υπε­ρα­σπί­ζε­ται τάχα το Ισρα­ήλ απέ­να­ντι στα θεο­κρα­τι­κά — σκο­τα­δι­στι­κά καθε­στώ­τα της περιο­χής (να μη θυμη­θού­με τι γίνε­ται στη Σαου­δι­κή Αρα­βία, που είναι σύμ­μα­χος των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών), το ζού­με καθη­με­ρι­νά σε ζωντα­νή μετά­δο­ση, βλέ­πο­ντας τον ισραη­λι­νό στρα­τό να εξο­ντώ­νει πάνω από 35.000 Παλαι­στί­νιους, στην πλειο­ψη­φία τους άμα­χους γυναί­κες και παι­διά, να επε­κτεί­νει την κατο­χή, να απει­λεί γει­το­νι­κά κρά­τη με επέμ­βα­ση, να φυλα­κί­ζει ακό­μα και έφη­βους Παλαι­στί­νιους επει­δή αντι­δρούν στην κατο­χή. Αυτές είναι πράγ­μα­τι οι «αξί­ες» του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που στη­ρί­ζουν σε ρόλο «σερί­φη» την αστι­κή τάξη του Ισρα­ήλ, ως εμπρο­σθο­φυ­λα­κή και των δικών τους βρώ­μι­κων σχε­δια­σμών στην περιοχή.

Πηγή: 902.gr

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο