Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε επίπεδα ρεκόρ όλοι οι σκληροί δείκτες της πανδημίας

18 Απρί­λη σήμε­ρα και τα μαύ­ρα «στα­τι­στι­κά» της παν­δη­μί­ας σκαρ­φά­λω­σαν  σε 504.874.623 | 6.223.802 θάνα­τοι –στη χώρα μας 3.242.037 | 28.652 οι θάνα­τοι

Ενδει­κτι­κά την τελευ­ταία βδο­μά­δα τα περι­στα­τι­κά είναι 61.481 και 447 οι θάνα­τοι.

3.868 | 64 Θ [πηγή covid19.gov.gr]

5.673 | 51

8.017 | 49

8.223 | 82

9.308 | 62

11.061 | 70

15.331 | 69

Στο μετα­ξύ δεκά­δες χιλιά­δες οι επα­να­λοι­μώ­ξεις, αυξά­νο­νται οι εμβο­λια­σμέ­νοι που δια­σω­λη­νώ­νο­νται, με τον ιό να σέρ­νε­ται ανεξέλεγκτα

Προς σύγκρι­ση στην σοσια­λι­στι­κή Κούβα
(~ίδιος πλη­θυ­σμός με τη χώρα μας) τα νού­με­ρα είναι 1.100.073 | 8.521 (~1/3)

Πέντε μήνες μετά τη «λήξη συνα­γερ­μού» από την κυβέρ­νη­ση, η οποία βασι­ζό­ταν στα «ιδιαί­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κά» της μετάλ­λα­ξης «Ομι­κρον», παρα­μέ­νουν αμε­τά­βλη­τοι οι σκλη­ροί δεί­κτες της παν­δη­μί­ας με δεκά­δες νεκρούς και εκα­το­ντά­δες δια­σω­λη­νω­μέ­νους καθημερινά.

Το 83,37% των νεκρών είναι άνω των 65 και το 15,86% ανή­κει στην ηλι­κια­κή κατη­γο­ρία 40 — 64 ετών.

Η πλη­ρό­τη­τα στις ΜΕΘ Covid ανέρ­χε­ται στο 75–95% και στις απλές κλί­νες Covid είναι 50–60%.

Στο μετα­ξύ, όλο και ανοί­γει η πλατ­φόρ­μα για τη χορή­γη­ση της 2ης ανα­μνη­στι­κής δόσης (4η δόση), για την ηλι­κια­κή ομά­δα 70 — 79 ετών και 60 — 69 ετών. Μέχρι στιγ­μής έχουν κλεί­σει ραντε­βού ~40.000 άτο­μα στην ηλι­κια­κή ομά­δα άνω των 80 ετών.

πηγή

Θυμίζουμε βασικά σημεία από την Ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ για τα δύο χρόνια πανδημίας

1.

Με τους αγώ­νες τους «κάτω από τις μάσκες» οι εργα­ζό­με­νοι απέ­δει­ξαν έμπρα­κτα ότι «μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό».

2.

Εξα­κο­λου­θού­με να μετρά­με εκα­τόμ­βες νεκρών, τα νοσο­κο­μεία είναι γεμά­τα ασθε­νείς και τα μεγα­θή­ρια της ιδιω­τι­κής υγεί­ας συνε­χί­ζουν να κερ­δο­σκο­πούν, ενώ η εργα­τι­κή — λαϊ­κή οικο­γέ­νεια στε­νά­ζει από την ακρί­βεια που κατα­τρώ­ει το λαϊ­κό εισόδημα.

3.

Οι τρα­γι­κές απώ­λειες σε ανθρώ­πι­νες ζωές, λόγω Covid σε όλο τον κόσμο, που συνε­χί­ζο­νται μέχρι σήμε­ρα, δεν ήρθαν ξαφ­νι­κά. Είχε προη­γη­θεί η απα­ξί­ω­ση και συρ­ρί­κνω­ση του όποιου δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, λόγω δημο­σιο­νο­μι­κών επι­λο­γών της ΕΕ και όχι μόνο. Σε αυτό το υπό­βα­θρο δια­χει­ρί­στη­καν και την παν­δη­μία όλες οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις, κεντρο­δε­ξιές και κεντρο­α­ρι­στε­ρές, δεξιές και «αρι­στε­ρές», μονο­κομ­μα­τι­κές και συνεργασίας

4.

Παρά τις επι­μέ­ρους δια­φο­ρές στη δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας, ιδιαί­τε­ρα στην πρώ­τη φάση της εκδή­λω­σής της, η στρα­τη­γι­κή τους είναι ενιαία και έχει ως κρι­τή­ριο τη δια­σφά­λι­ση της στα­θε­ρό­τη­τας του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος και την αντι­με­τώ­πι­ση των επι­πτώ­σε­ων στην οικο­νο­μία από τη σκο­πιά της στή­ρι­ξης του κεφαλαίου.

5.

Η παν­δη­μία άνοι­ξε σε όλη την έκτα­ση και φανέ­ρω­σε στην Ελλά­δα και όλο τον καπι­τα­λι­στι­κό κόσμο, ακό­μα και στις μεγά­λες καπι­τα­λι­στι­κές οικο­νο­μί­ες — «πρό­τυ­πο» για τις αντι­δρα­στι­κές ανα­διαρ­θρώ­σεις, τη βαθιά αντι­λαϊ­κό­τη­τα, αλλά και ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα — χρε­ο­κο­πία των συστη­μά­των Υγεί­ας στον καπι­τα­λι­σμό, τα οποία λιγό­τε­ρο ή περισ­σό­τε­ρο είναι κατ’ όνο­μα «δημό­σια». Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, όμως, είναι όλα τους εμπορευματοποιημένα.

Ο λόγος που αυτά έγι­ναν φύλ­λο — φτε­ρό και άφη­σαν απρο­στά­τευ­το τον κάθε λαό, είναι ακρι­βώς ότι οικο­δο­μού­νται πάνω στα σαθρά υλι­κά των νόμων της αγο­ράς, της θεω­ρί­ας κόστους — οφέ­λους, του ίδιου του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος, που αντι­με­τω­πί­ζει κρί­σι­μες λαϊ­κές ανά­γκες ως εμπόρευμα.

Χιλιά­δες ασθε­νείς απο­κλεί­στη­καν, άλλοι από τις ανα­γκαί­ες εξε­τά­σεις, άλλοι από θερα­πεί­ες και χει­ρουρ­γεία, για να αντέ­ξει την «πίε­ση» των ασθε­νών από Covid-19.

6.

Σε όλες τις καπι­τα­λι­στι­κές χώρες, μπρο­στά σε μια τόσο κρί­σι­μη κατά­στα­ση, καμία αστι­κή κυβέρ­νη­ση δεν έθι­ξε το «άγιο δισκο­πό­τη­ρο», τα κέρ­δη των καπι­τα­λι­στι­κών επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων τόσο στην Υγεία, όσο και στο σύνο­λό τους. Το λαϊ­κό αίτη­μα για «επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας», για να ανα­κου­φι­στεί η πίε­ση στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, όχι απλά δεν έγι­νε πρά­ξη, αλλά αντί­θε­τα, στη χώρα μας η κυβέρ­νη­ση κρά­τη­σε τον ιδιω­τι­κό τομέα covid-free, κατά του­λά­χι­στον 95% των κλι­νών του.

Αύξη­σε την απο­ζη­μί­ω­ση για τις ελά­χι­στες κλί­νες ΜΕΘ, που αυτός παρα­χώ­ρη­σε για non Covid περι­στα­τι­κά και επέ­τρε­ψε την κερ­δο­σκο­πία με τα τεστ και τη λοι­πή νοση­ρό­τη­τα, αφού εκα­το­ντά­δες ασθε­νείς οδη­γού­νται χωρίς άλλη διέ­ξο­δο στην πανά­κρι­βη κλί­νη των ιδιω­τι­κών μεγα­θη­ρί­ων της Υγείας.

Ταυ­τό­χρο­να, οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι δέχτη­καν πακτω­λό δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων κρα­τι­κής ενί­σχυ­σης, που προ­έ­κυ­ψαν από τη φορο­λο­γία μισθω­τών και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, στη­ρί­χθη­καν με εκπτώ­σεις φόρων, δωρε­άν εργα­σία των εργα­ζο­μέ­νων, νομι­μο­ποι­ή­θη­καν χιλιά­δες απο­λύ­σεις, εντα­τι­κο­ποι­ή­θη­κε η εργα­σία αξιο­ποιώ­ντας και τη χρή­ση νέων τεχνολογιών.

Την ίδια στιγ­μή, μεγά­λοι εργα­σια­κοί χώροι και μέσα μετα­φο­ράς έγι­ναν εστί­ες υπερ­με­τά­δο­σης της παν­δη­μί­ας, χωρίς να παίρ­νο­νται που­θε­νά μέτρα προ­στα­σί­ας και να μπαί­νουν περιο­ρι­σμοί που θα μπο­ρού­σαν να πλή­ξουν την κερ­δο­φο­ρία των μεγά­λων επιχειρήσεων.

7.

Η παν­δη­μία απο­τέ­λε­σε «όχη­μα» για το πέρα­σμα σει­ράς αντερ­γα­τι­κών μέτρων, στο όνο­μα της αντι­με­τώ­πι­σης των συνε­πειών από τους περιο­ρι­σμούς που τέθη­καν στην οικο­νο­μία. Η κυβέρ­νη­ση δεν στα­μά­τη­σε στιγ­μή να νομο­θε­τεί και να εφαρ­μό­ζει ομο­βρο­ντία αντερ­γα­τι­κών νόμων και ρυθ­μί­σε­ων για τη στή­ρι­ξη της κερ­δο­φο­ρί­ας του κεφαλαίου.

8.

Το ΚΚΕ είχε τη δική του μεγά­λη συμ­βο­λή για να πιστέ­ψει ο λαός ότι μπο­ρεί να τα κατα­φέ­ρει μόνο αν παλεύ­ει, αγω­νί­ζε­ται, οργα­νώ­νε­ται και δεν υπο­κύ­πτει στην οργα­νω­μέ­νη τρο­μο­κρα­τία από το κεφά­λαιο, τα αστι­κά κόμ­μα­τα και ΜΜΕ περί «ατο­μι­κής ευθύ­νης».

9.

Το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα με τη συμ­βο­λή του ΚΚΕ απο­δό­μη­σε το επι­κίν­δυ­νο και παρα­λυ­τι­κό αφή­γη­μα της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ για «εθνι­κή ενό­τη­τα», ότι «είμα­στε όλοι μαζί», ότι «είναι κοι­νός ο εχθρός», προ­κει­μέ­νου να εξα­σφα­λί­σει σιγή «νεκρο­τα­φεί­ου», ώστε να μη μιλά­ει κανείς για τον κίν­δυ­νο από την εγκλη­μα­τι­κή έλλει­ψη μέτρων ενί­σχυ­σης του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, μέτρων προ­στα­σί­ας στους τόπους δου­λειάς, στα σχο­λεία και στα μέσα μαζι­κής μεταφοράς.
Δεν της πέρα­σε, παρό­λο που πολύ­τι­μο συμπα­ρα­στά­τη είχε τον ΣΥΡΙΖΑ τού «θα λογα­ρια­στού­με μετά», της «εθνι­κής συνεν­νό­η­σης», του «πολι­τι­κού μορα­τό­ριουμ», «των υπουρ­γών κοι­νής απο­δο­χής». Είναι μια ακό­μη από­δει­ξη ότι ο λαός μας δεν έχει να περι­μέ­νει καλύ­τε­ρες μέρες από τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει υπη­ρε­τή­σει την πολι­τι­κή της Υγεί­ας — εμπό­ρευ­μα ως κυβέρ­νη­ση και που είναι δεσμευ­μέ­νος στην ίδια στρα­τη­γι­κή της ΕΕ.

10.

Δύο χρό­νια μετά είναι πολύ περισ­σό­τε­ρο ορα­τό πως η παν­δη­μία αξιο­ποι­ή­θη­κε για να εντα­θεί η κατα­στο­λή απέ­να­ντι στο οργα­νω­μέ­νο λαϊ­κό κίνημα.

11.

Η δια­φαι­νό­με­νη υπο­χώ­ρη­ση του επι­δη­μι­κού κύμα­τος δεν σημαί­νει το τέλος της παν­δη­μί­ας. Κανέ­νας εφη­συ­χα­σμός δεν χωρά, τα δύσκο­λα για την υγεία της εργα­τι­κής τάξης και των λαϊ­κών στρω­μά­των είναι μπρο­στά. Η κατά­στα­ση θα επι­δει­νω­θεί ακό­μα περισ­σό­τε­ρο, αφού η πολι­τι­κή και τα μέτρα που δια­μόρ­φω­σαν αυτό το άθλιο και επι­κίν­δυ­νο σύστη­μα Υγεί­ας για τον λαό παρου­σιά­ζο­νται ως λύση.

Το «νέο ΕΣΥ», που σχε­διά­ζει και προ­ω­θεί η κυβέρ­νη­ση, προ­βλέ­πει νέο κύκλο καταρ­γή­σε­ων και συγ­χω­νεύ­σε­ων νοσο­κο­μεί­ων και κλι­νι­κών, συμπρά­ξεις δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα (ΣΔΙΤ) για να κερ­δο­φο­ρεί περισ­σό­τε­ρο ο ιδιω­τι­κός τομέ­ας. Προ­βλέ­πει, επί­σης, τη λει­τουρ­γία του ΕΟΠΥΥ ως ιδιω­τι­κής ασφα­λι­στι­κής εταιρείας

Υπάρ­χει δρό­μος, υπάρ­χουν δυνα­τό­τη­τες για μια κοι­νω­νία και ένα σύστη­μα Υγεί­ας που θα μπο­ρού­σαν να αντι­με­τω­πί­σουν αλλιώς την πανδημία.

12.

Οι εξε­λί­ξεις στον τομέα της Υγεί­ας επι­βε­βαιώ­νουν ότι δύο δρό­μους ανά­πτυ­ξης έχει μπρο­στά του ο λαός. Τον δρό­μο που θα έχει ως κρι­τή­ριο την ικα­νο­ποί­η­ση των κοι­νω­νι­κών ανα­γκών ή τον σημε­ρι­νό δρό­μο που αντι­με­τω­πί­ζει την Υγεία ως εμπό­ρευ­μα. Από την έκβα­ση αυτής της αντι­πα­ρά­θε­σης θα κρι­θεί και η κατά­κτη­ση του συστή­μα­τος Υγεί­ας που θα υπη­ρε­τεί τις κοι­νω­νι­κές ανάγκες.

Το ΚΚΕ παλεύ­ει για μια κοι­νω­νία με τέτοια οργά­νω­ση της παρα­γω­γής και των υπη­ρε­σιών, όλης της οικο­νο­μί­ας, που η ανά­πτυ­ξή της θα καθο­ρί­ζε­ται με απο­κλει­στι­κό γνώ­μο­να όχι το επι­χει­ρη­μα­τι­κό κέρ­δος, αλλά τις σύγ­χρο­νες λαϊ­κές ανά­γκες και στην Υγεία.

Με δωρε­άν υπη­ρε­σί­ες καθο­λι­κές, κατο­χυ­ρω­μέ­νες, που θα δια­σφα­λί­ζει το εργα­τι­κό κρά­τος με πλή­ρη αξιο­ποί­η­ση όλων των σύγ­χρο­νων δυνα­το­τή­των, στην επι­στή­μη και στην τεχνολογία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο