Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σπ. Χαλβατζής: Οι αντιδικτατορικοί αγωνιστές συνεχίζουν να διεκδικούν όλα όσα δικαιούται η χώρα μας από το γερμανικό κράτος

Τοπο­θέ­τη­ση του Σπύ­ρου Χαλ­βα­τζή, Προ­έ­δρου του ΣΦΕΑ Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–74, στην εκδή­λω­ση του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου Διεκ­δί­κη­σης Οφει­λών της Γερ­μα­νί­ας προς την Ελλάδα

Αγα­πη­τοί φίλοι και φίλες, συναγωνιστές

Εχουν ειπω­θεί πάρα πολ­λά σχε­τι­κά με το θέμα τα τελευ­ταία χρό­νια. Συγκρο­τή­θη­καν επι­τρο­πές και στη Βου­λή και άλλες από οργα­νώ­σεις και κινή­σεις. ΄Εγι­ναν παρεμ­βά­σεις και από την ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, Πανελ­λή­νια Ενω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας και εδώ και στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο. Καμιά απά­ντη­ση, αλλά και καμιά στή­ρι­ξη του αιτή­μα­τος από τα κόμ­μα­τα που είναι στην Ευρω­βου­λή, εκτός από το ΚΚΕ και τον κ. Νότη Μαριά. Να σημειώ­σου­με ότι, κάθε φορά που έρχο­νταν το θέμα στην Ελλη­νι­κή βου­λή, όλοι οι υπουρ­γοί των εξω­τε­ρι­κών, έδι­ναν την ίδια απά­ντη­ση. Οτι, δηλα­δή, το θέμα είναι ανοι­χτό. Ωστό­σο, αυτό που είναι το κύριο αφο­ρά στο γεγο­νός, ότι, καμιά ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση ύστε­ρα από τον Βο Παγκό­σμιο Πόλε­μο δεν πήρε συγκε­κρι­μέ­να μέτρα και δεν διεκ­δί­κη­σε τα Ελλη­νι­κά δίκαια και τις απαι­τή­σεις που υπάρ­χουν. Δεν διεκ­δί­κη­σε αυτά που οφεί­λει το Γερ­μα­νι­κό κρά­τος προς την Ελλά­δα. Και οφεί­λει το Γερ­μα­νι­κό κρά­τος πολ­λά και εντε­λώς συγκεκριμένα.

Πρώ­τον, οφεί­λει, είναι το υπο­χρε­ω­τι­κό, ανα­γκα­στι­κό δάνειο, που πήραν οι δυνά­μεις της Ναζι­στι­κής Γερ­μα­νι­κής κατο­χής. Δεύ­τε­ρον. Οφεί­λει για­τί οι χιτλε­ρι­κές ορδές λεη­λά­τη­σαν και κατέ­στρε­ψαν τις υπο­δο­μές της χώρας. Δρό­μους, λιμά­νια αερο­δρό­μια, εργο­στά­σια, γεφύ­ρια κ.ά. Τρί­τον, οφεί­λει για­τί με τις θηριω­δί­ες τους δολο­φό­νη­σαν χιλιά­δες ΄Ελλη­νες πολί­τες άντρες, γυναί­κες και μωρά παι­διά. ΄Εφτα­σαν στα ολο­καυ­τώ­μα­τα πόλε­ων, χωριών και τόπων θυσί­ας. Και τελευ­ταία, η επι­χεί­ρη­ση ανα­θε­ώ­ρη­σης της ιστο­ρί­ας, που είναι η επί­ση­μη πολι­τι­κή της Ε.Ε, συνι­στά μέγα κίν­δυ­νο. Αλλα­ξαν λ.χ. την ημέ­ρα της Νίκης, της συντρι­βής του φασι­σμού, Ναζι­σμού, την 9η Μαϊ­ου 1945 και την αντι­κα­τέ­στη­σαν ως ημέ­ρα της Ευρώ­πης. Καθη­γη­τές αμε­ρι­κά­νι­κων πανε­πι­στη­μί­ων, με Ελλη­νι­κά ονο­μα­τε­πώ­νυ­μα, που έχουν μόνι­μο στα­σί­δι σε ιδιω­τι­κά και κρα­τι­κά ΜΜΕ αρθρο­γρα­φούν και υπο­στη­ρί­ζουν ότι δεν φταί­νε οι ναζι­στές κατα­κτη­τές για τα εγκλή­μα­τά τους, αλλά φταί­ει η δρά­ση των αντι­στα­σια­κών οργα­νώ­σε­ων, του ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, των κομ­μου­νι­στών. Αυτή η δρά­ση οδη­γού­σε τους ναζι­στές στα μπλό­κα, στα εγκλή­μα­τα, στις δολο­φο­νί­ες ανθρώ­πων, στην κατα­στρο­φή των υπο­δο­μών. Τέταρ­τον, οφεί­λει να επι­στρέ­ψει τους αρχαιο­λο­γι­κούς θησαυ­ρούς που έκλε­ψαν από τα Μου­σεία και άλλους αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους.

Να θυμη­θού­με ότι πριν από πολ­λά χρό­νια και συγκε­κρι­μέ­να ‑Το 1959 έγι­ναν κάποιες κινή­σεις για τη ρύθ­μι­ση αυτών των υπο­χρε­ώ­σε­ων του Γερ­μα­νι­κού κρά­τους χωρίς ουσια­στι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα. ‑Το 1961 υπήρ­ξε άλλη μια ανα­φο­ρά στο πρό­βλη­μα, χωρίς η τότε κυβέρ­νη­ση της ΕΡΕ του Κωνστ. Καρα­μαν­λή να προ­χω­ρή­σει στις δια­δι­κα­σί­ες διεκδίκησης.

-Το 1991 ήρθαν και πάλι στο προ­σκή­νιο αυτές οι διεκ­δι­κή­σεις, απαι­τή­σεις ύστε­ρα από ερώ­τη­ση που είχε γίνει στη Βου­λή από βου­λευ­τές του ΚΚΕ. ‑Το 1993 που ήταν μια κρί­σι­μη χρο­νιά άνοι­ξε ξανά το θέμα και η Πολω­νία, καθώς και κάποιες άλλες χώρες πήραν πρα­κτι­κά μέτρα για τις διεκ­δι­κή­σεις τους και έλα­βαν ένα μέρος των απαι­τή­σε­ών τους από το Γερ­μα­νι­κό κράτος.

Δια­χρο­νι­κά, λοι­πόν, όλες οι κυβερ­νή­σεις, μονο­κομ­μα­τι­κές, δικομ­μα­τι­κές, είτε τρι­κομ­μα­τι­κές δεν έπρα­ξαν τα δέο­ντα. Δεν διεκ­δί­κη­σαν όλα αυτά που είναι ΑΠΑΙΤΗΤΑ. ΝΑΙ, από τη μεριά των Ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων δεν έγι­νε καμιά συγκε­κρι­μέ­νη προ­σπά­θεια, για τη διεκ­δί­κη­ση αυτών που οφεί­λει η Γερ­μα­νία. Αυτή, δυστυ­χώς, είναι η σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Ακού­σα­με όλα αυτά τα χρό­νια πολ­λές υπο­σχέ­σεις από επί­ση­μα χεί­λη. Ακό­μα και πολ­λές κορώ­νες ακού­στη­καν. Το ΚΥΡΙΟ είναι ότι ΚΑΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. Εδώ και 74 από τη συντρι­βή του Ναζι­σμού. Από τότε, δηλα­δή, που η δρά­ση των αντι­στα­σια­κών οργα­νώ­σε­ων σε όλη την Ευρώ­πη και του ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, εδώ στην πατρί­δα μας, με την καθο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή και θυσία του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, καρ­φώ­θη­κε στο Ράϊχ­σταγκ η Κόκ­κι­νη σημαία.

Τώρα, γίνο­νται συνα­ντή­σεις, πραγ­μα­το­ποιού­νται Ημε­ρί­δες, γίνο­νται ομι­λί­ες, ξοδεύ­ο­νται ώρες και γρά­φο­νται σελί­δες επί σελί­δων. Ακού­στη­καν κατά και­ρούς και στα πλαί­σια της Ελλη­νι­κής βου­λής προ­τά­σεις. Να διε­θνο­ποι­ή­σου­με το πρό­βλη­μα. Να πάμε στα κοι­νο­βού­λια των χωρών που σχε­τί­ζο­νται με το πρό­βλη­μα, να μιλή­σου­με με προ­έ­δρους άλλων κοι­νο­βου­λί­ων, να κάνου­με και άλλους κοι­νω­νούς των απαι­τή­σε­ών μας. Το πρό­βλη­μα δεν θα το λύσουν ούτε οι Επι­τρο­πές, ούτε γενι­κά και αόρι­στα τα κοι­νο­βού­λια. ΄Οποιος δεν θέλει να προ­χω­ρή­σει πρα­κτι­κά και συγκε­κρι­μέ­να, μπο­ρεί να συγκρο­τεί Επι­τρο­πές και να συζη­τά. Το θέμα βρί­σκε­ται στα χέρια της κυβέρ­νη­σης. Σήμε­ρα, στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Η κυβέρ­νη­ση πρέ­πει, είναι υπο­χρε­ω­μέ­νη, όπως άλλω­στε, ήταν υπο­χρε­ω­μέ­νες και ΟΛΕΣ οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις που δεν έκα­ναν ουσια­στι­κά τίπο­τα, δεν προ­χώ­ρη­σαν πρα­κτι­κά και συγκε­κρι­μέ­να. Σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση να πάρει την ανά­λο­γη πρω­το­βου­λία και να προχωρήσει.

Το πρό­βλη­μα θα μπει στις ράγες του από τη στιγ­μή που η Ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση θα κατα­θέ­σει το συγκε­κρι­μέ­νο φάκελ­λο των απαι­τή­σε­ών μας προς το Γερ­μα­νι­κό κρά­τος. Ολα τα άλλα απλά θα συντη­ρούν μια συζή­τη­ση που θα είναι ατέρ­μο­νη, χωρίς καμιά προ­ο­πτι­κή ικα­νο­ποί­η­σης των απαι­τη­τών διεκ­δι­κή­σε­ων της Ελλάδας.

Και οι Ελλη­νι­κές διεκ­δι­κή­σεις είναι απαιτητές.

Ο ΣΦΕΑ, όλοι οι αντι­δι­κτα­το­ρι­κοί αγω­νι­στές δεν μένουν μακρυά. Συνε­χί­ζουν να διεκ­δι­κούν όλα όσα δικαιού­ται η χώρα μας από το Γερ­μα­νι­κό κράτος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο