Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην φυλακή οι έξι που συνελήφθησαν για την τρομοκρατική οργάνωση “Σύμπραξη Εκδίκησης”

Στην φυλα­κή οδη­γή­θη­καν μετά τις απο­λο­γί­ες τους οι έξι κατη­γο­ρού­με­νοι για συμ­με­το­χή στην τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση “Σύμπρα­ξη Εκδί­κη­σης”, για την οποία κατη­γο­ρού­νται και τέσ­σε­ρις κρα­τού­με­νοι σε σωφρο­νι­στι­κά καταστήματα.

Οι έξι, όπως και οι έγκλει­στοι συγκα­τη­γο­ρού­με­νοι τους, βαρύ­νο­νται με κακουρ­γη­μα­τι­κού βαθ­μού κατη­γο­ρί­ες που αφο­ρούν συνο­λι­κά πέντε ενέρ­γειες της οργά­νω­σης, τρεις μέσα στο 2023 και δύο τους δύο μήνες του τρέ­χο­ντος έτους, στην Αθή­να , την Θεσ­σα­λο­νί­κη και την Λάρισα.

Ενώ­πιον της Ανα­κρί­τριας απο­λο­γή­θη­καν σήμε­ρα και οι δύο προ­ερ­χό­με­νοι από τις ένο­πλες δυνά­μεις με την ειδι­κό­τη­τα του πυρο­τε­χνουρ­γού με τον έναν εκ των οποί­ων να εμπλέ­κε­ται ‚σύμ­φω­να με την δικο­γρα­φία, στην απο­στο­λή φακέ­λου με εκρη­κτι­κά στο γρα­φείο προ­έ­δρου Εφε­τών στο Δικα­στι­κό Μέγα­ρο Θεσ­σα­λο­νί­κης πριν λίγες ημέ­ρες. Σύμ­φω­να με την έρευ­να της Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής υπη­ρε­σί­ας , γενε­τι­κό υλι­κό του εν λόγω κατη­γο­ρού­με­νου εντο­πί­στη­κε στον φάκε­λο που έφθα­σε στο γρα­φείο της δικα­στι­κής λει­τουρ­γού. Απο­λο­γία έδω­σε επί­σης και η γυναί­κα που συνε­λή­φθη για την υπό­θε­ση , συμ­βία ενός εκ των κατη­γο­ρου­μέ­νων, η οποία φέρε­ται επί­σης εμπλε­κό­με­νη με ενέρ­γειες της οργά­νω­σης που αφο­ρούν τοπο­θέ­τη­ση εκρηκτικών.

Ανά­με­σα στους έγκλει­στους κατη­γο­ρού­με­νους είναι και ο φερό­με­νος ως αρχη­γός της οργά­νω­σης ο οποί­ος κρα­τεί­ται στις φυλα­κές Δομο­κού ‑κυρί­ως για ληστεί­ες- από όπου, σύμ­φω­να με την δικο­γρα­φία, συντό­νι­ζε τις επι­θέ­σεις που εκτε­λού­σαν τα μέλη — εκτε­λε­στι­κός βραχίωνας.

Κατά την απο­λο­γη­τι­κή δια­δι­κα­σία, που ξεκί­νη­σε το πρωί, φαί­νε­ται πως οι τέσ­σε­ρις από τους έξι κατη­γο­ρού­με­νους αρνή­θη­καν όσα τους κατα­λο­γί­ζο­νται ενώ ένας εκ των κατη­γο­ρου­μέ­νων απο­δέ­χθη­κε μία επι­μέ­ρους πρά­ξη από όσες περι­λαμ­βά­νο­νται στο κατη­γο­ρη­τή­ριο σε βάρος του. Συγκε­κρι­μέ­να φέρε­ται να απο­δέ­χθη­κε ότι ήταν ο οδη­γός της μοτο­σι­κλέ­τας που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ως μέσο δια­φυ­γής, κατά την βομ­βι­στι­κή επί­θε­ση στην Εθνι­κή Τρά­πε­ζα στα Πετρά­λω­να και να μην απο­δέ­χθη­κε καμία άλλη πρά­ξη. Αντί­στοι­χα , η γυναί­κα κατη­γο­ρου­μέ­νη, απο­δέ­χθη­κε όπως και ο σύντρο­φος της , ότι βρέ­θη­κε με το αυτο­κί­νη­το της στην Εθνι­κή Τρά­πε­ζα στα Πετρά­λω­να , ισχυ­ρι­ζό­με­νη πως δεν γνώ­ρι­ζε τι επρό­κει­το να συμβεί.

Ο έκτος κατη­γο­ρού­με­νος , ένας από του πυρο­τε­χνουρ­γούς, φέρε­ται να μην απά­ντη­σε στις ερω­τή­σεις της Ανα­κρί­τριας , τηρώ­ντας το δικαί­ω­μα σιω­πής. Σε δήλω­ση του ο συνή­γο­ρος ενός εκ των κατη­γο­ρου­μέ­νων Νίκος Αλε­τράς είπε ανά­με­σα σε άλλα πως με αφορ­μή την συγκε­κρι­μέ­νη δικο­γρα­φία “ανα­δει­κνύ­ε­ται ακό­μα περισ­σό­τε­ρο η επι­τα­κτι­κή ανά­γκη του δια­χω­ρι­σμού των απο­δι­δό­με­νων πρά­ξε­ων σε κάθε κατη­γο­ρού­με­νο ξεχω­ρι­στά με αυτο­τέ­λεια και φυσι­κά όχι, με την συνή­θη αντί­θε­τη διω­κτι­κή πρα­κτι­κή των in rem διώ­ξε­ων στα πλαί­σια του διω­κτι­κού μαν­δύα του άρθρου 187Α περί τρο­μο­κρα­τι­κών πρά­ξε­ων, που κατα­λή­γει στο νομι­κά παρά­δο­ξο απο­τέ­λε­σμα, του να απο­λο­γού­νται το σύνο­λο των κατη­γο­ρου­μέ­νων ακό­μα και για πρά­ξεις με τις οποί­ες δεν σχε­τί­ζο­νται αυτουργικά”.

 

Κώστας Βάρ­να­λης 39+1 παι­δι­κά ποιήματα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο