Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στη λίστα των «μη φιλικών κρατών» έβαλε η Μόσχα την Ελλάδα

Η Μόσχα προ­σέ­θε­σε την Ελλά­δα μαζί με άλλες τέσ­σε­ρις χώρες της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης στον κατά­λο­γο με τα «μη φιλι­κά προς τη Ρωσία κρά­τη», περιο­ρί­ζο­ντας και τον αριθ­μό διπλω­μα­τι­κών υπαλ­λή­λων που μπο­ρεί να δια­τη­ρεί η Αθή­να στη Ρωσία

Όπως ανα­κοί­νω­σε την Παρα­σκευή η υπη­ρε­σία Τύπου του ρωσι­κού υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου, η Ελλά­δα, η Δανία, η Σλο­βα­κία, η Σλο­βε­νία ​​και η Κρο­α­τία προ­στέ­θη­καν στη λίστα των χωρών με μη φιλι­κές σχέ­σεις με τη Ρωσία: «Η κυβέρ­νη­ση ενη­μέ­ρω­σε τον κατά­λο­γο των ξένων κρα­τών που δια­πράτ­τουν εχθρι­κές ενέρ­γειες κατά των ρωσι­κών διπλω­μα­τι­κών και προ­ξε­νι­κών απο­στο­λών στο εξω­τε­ρι­κό. Ο κατά­λο­γος περι­λαμ­βά­νει τώρα επί­σης την Ελλά­δα, τη Δανία, τη Σλο­βα­κία, τη Σλο­βε­νία ​​και την Κρο­α­τία», ανέ­φε­ρε η δήλωση.

Το σχε­τι­κό εκτε­λε­στι­κό διά­ταγ­μα του Ρώσου Προ­έ­δρου Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν για αντί­με­τρα ως απά­ντη­ση σε εκλαμ­βα­νό­με­νες ως εχθρι­κές ενέρ­γειες ξένων κρα­τών εγκρί­θη­κε στις 23 Απρι­λί­ου 2021. Το έγγρα­φο προ­βλέ­πει τον περιο­ρι­σμό της δυνα­τό­τη­τας (μέχρι την πλή­ρη απα­γό­ρευ­ση) για τέτοιες χώρες να προ­σλαμ­βά­νουν Ρώσους εργα­ζο­μέ­νους για τις πρε­σβεί­ες τους, τα προ­ξε­νεία και τα γρα­φεία αντι­προ­σω­πεί­ας κρα­τι­κών φορέων.

«Ο κατά­λο­γος, που εγκρί­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση, εκτός από τα ονό­μα­τα των χωρών, προσ­διο­ρί­ζει τον αριθ­μό των ατό­μων στη Ρωσία, με τα οποία διπλω­μα­τι­κές απο­στο­λές μη φιλι­κών χωρών και τα προ­ξε­νι­κά τους γρα­φεία μπο­ρούν να συνά­πτουν συμ­βά­σεις εργα­σί­ας. Έτσι, σύμ­φω­να με το νέο διά­ταγ­μα, Η Ελλά­δα έχει όριο 34 άτο­μα, η Δανία 20 και η Σλο­βα­κία 16. Η Σλο­βε­νία ​​και η Κρο­α­τία δεν μπο­ρούν να προ­σλά­βουν υπαλ­λή­λους για τις διπλω­μα­τι­κές απο­στο­λές και τα προ­ξε­νι­κά τους ιδρύ­μα­τα», ανέ­φε­ρε το υπουρ­γι­κό συμβούλιο.

Από τον Μάιο του 2021, έχουν επι­βλη­θεί περιο­ρι­σμοί στις διπλω­μα­τι­κές απο­στο­λές των ΗΠΑ και της Τσεχίας.

Ο κατά­λο­γος που εγκρί­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση δεν είναι ορι­στι­κός και, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τις συνε­χι­ζό­με­νες «εχθρι­κές ενέρ­γειες» ξένων κρα­τών κατά των ρωσι­κών απο­στο­λών στο εξω­τε­ρι­κό, μπο­ρεί να επεκταθεί.

Πηγή: TASS / Καθημερινή

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο