Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγχρονισμός

Εκα­το­ντά­δες πρό­σφυ­γες πνί­γο­νται στη Μεσό­γειο. Μέλη της ναζι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας εξα­πο­λύ­ουν δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση σε βάρος μαρ­τύ­ρων κατη­γο­ρί­ας. Ο αρχη­γι­κός πυρή­νας της ναζι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας δικά­ζε­ται ως εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση. Ιστο­σε­λί­δα που πρό­σκει­ται σε αυτόν δημο­σιο­ποιεί τα στοι­χεία των μαρ­τύ­ρων. Εφη­με­ρί­δα που λει­τουρ­γεί σχε­δόν ως επί­ση­μο όργα­νο της συμ­μο­ρί­ας ζητά­ει να πετά­ξου­με τους μετα­νά­στες στη θάλασ­σα για να μη μας φάνε. Ο Πρω­θυ­πουρ­γός συνα­ντιέ­ται με τον υπουρ­γό Δημό­σιας Τάξης και από κοι­νού συστή­νουν νέα μονά­δα κατα­στο­λής των διαδηλώσεων.

Την ίδια ώρα, στις μακρι­νές ΗΠΑ που υπο­κί­νη­σαν τη στρα­τιω­τι­κή δικτα­το­ρία του 1967, απο­φα­σί­ζου­με να τους δώσου­με χρή­μα­τα που δεν έχου­με για να αγο­ρά­σου­με εξο­πλι­στι­κά και τους χαρί­ζου­με και την εκμε­τάλ­λευ­ση των πετρελαίων.

Παράλ­λη­λα, εργά­τες ταξι­κά ασυ­νεί­δη­τοι δια­δη­λώ­νουν εργο­δο­τι­κά και προ­σκυ­νούν φασί­στες επει­δή τους υπό­σχο­νται ότι η κόλα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σής τους θα συνε­χι­στεί. Η υπε­ρα­ξία προ­σφέ­ρε­ται στις υπο­γε­γραμ­μέ­νες με αίμα δίμη­νες συμ­βά­σεις. Ο ταξι­κός πόλε­μος απο­τε­λειώ­νει ό,τι άφη­σε η ταξι­κή τους ειρή­νη. Στρα­τός και Εκκλη­σία ανα­βα­πτί­ζο­νται σε πνευ­μα­τι­κά κέντρα δια­φώ­τι­σης του υπνω­τι­σμέ­νου λαού. Μοιά­ζει ιδα­νι­κό το περι­βάλ­λον για την επέ­τειο της 21ης Απριλίου…

2310net

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο