Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συζήτηση του 902.gr με πανεπιστημιακό από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια — Πραγματική εικόνα για τις φοιτητικές κινητοποίησεις

Ο 902.gr επι­κοι­νώ­νη­σε σήμε­ρα με τον Μανώ­λη Ρού­λη, βοη­θό καθη­γη­τή στο Πανε­πι­στή­μιο της Πεν­συλ­βα­νία, δίνο­ντας τον λόγο σε ανθρώ­πους που συμ­με­τέ­χουν στις τρο­με­ρές κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τών και πανε­πι­στη­μια­κών των ΗΠΑ που συνε­χί­ζο­νται παρά την άγρια κατα­στο­λή της «προ­ο­δευ­τι­κής» κυβέρ­νη­σης Μπαί­ντεν και της εφό­δου των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων στο πανε­πι­στή­μιο Κολού­μπια και UCLA που έρι­ξαν πλα­στι­κές σφαί­ρες στο ψαχνό.

Όσα μας ανα­φέ­ρει, είναι χρή­σι­μα στοι­χεία στην προ­σπά­θεια να απο­κα­λύ­πτε­ται η αλή­θεια κόντρα στην εμε­τι­κή, κυρί­ως, και ορι­σμέ­νες φόρες «εκλε­πτυ­σμέ­νη» προ­πα­γάν­δα γύρω από την πραγ­μα­τι­κή εικό­να, τις πραγ­μα­τι­κές διεκ­δι­κή­σεις και τα αιτή­μα­τα όσων στα Πανε­πι­στή­μια των ΗΠΑ αντι­στέ­κο­νται στη σφα­γή του Παλαι­στη­νια­κού λαού από το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισραήλ.

Σε πάνω από 40 ιδρύματα κινητοποιήσεις — σχεδόν 1600 συλλήψεις φοιτητών

Ο Μ. Ρου­λης μας λέει πως οι κινη­το­ποι­ή­σεις εξα­πλώ­νο­νται γρή­γο­ρα, σε όλη τη χώρα, και για αυτό το λόγο είναι δύσκο­λο να υπο­λο­γί­σει κανείς σε πόσα ιδρύ­μα­τα γίνο­νται κινη­το­ποι­ή­σεις αυτήν τη στιγ­μή. Σε παρα­πά­νω από 40 ιδρύ­μα­τα πάντως έχουν γίνει συλ­λή­ψεις, περί­που 1600 φοι­τη­τών συνολικά!

Όμως, δημιουρ­γεί σε όλους μας μεγά­λο ενθου­σια­σμό η εικό­να που μας μετα­φέ­ρει ο Μ. Ρού­λης ότι παρά την κατα­στο­λή και ως απά­ντη­ση σε αυτή την άγρια επί­θε­ση οι κινη­το­ποι­ή­σεις μαζι­κο­ποιού­νται ακό­μη περισ­σό­τε­ρο, εκφρά­ζο­ντας την οργή που συσ­σω­ρεύ­ε­ται εδώ και και­ρό για το ρόλο της Αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης στο έγκλη­μα, αλλά και για τις επεν­δύ­σεις αμε­ρι­κα­νι­κών πανε­πι­στη­μί­ων στη βιο­μη­χα­νία όπλων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων εται­ριών Ισραη­λι­νών συμφερόντων.

«Ελευθερία έκφρασης» και «επιφανείς ευεργέτες» στα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ

Εν μέσω αυτού του σημα­ντι­κού αγώ­να γκρε­μί­ζο­νται με εμβλη­μα­τι­κό τρό­πο και μια σει­ρά από μύθοι γύρω από τα Πανε­πι­στή­μια-επι­χει­ρή­σεις. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κές οι παρεμ­βά­σεις και οι απαι­τή­σεις «επι­φα­νών» δωρη­τών, που απει­λούν ότι θα δια­κό­ψουν τις «δωρε­ές» τους αν οι κινη­το­ποι­ή­σεις δεν αντι­με­τω­πι­στούν απο­φα­σι­στι­κά από τις διοικήσεις.

Ο Μ. Ρού­λης μας ανέ­φε­ρε πως παρ’ όλες τις πιέ­σεις και τον τρό­πο που οι διοι­κή­σεις των ιδρυ­μά­των αντι­με­τω­πί­ζουν τις κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τών (που καλούν σε επέμ­βα­ση των δυνά­με­ων κατα­στο­λής), κάτω και από την πίε­ση του Κογκρέ­σου, το σύν­θη­μα «Κάτω τα χέρια από τους φοι­τη­τές μας!», είναι ένα σύν­θη­μα που ακού­γε­ται πλέ­ον στα Αμε­ρι­κα­νι­κά πανεπιστήμια.

Το γεγο­νός και μόνο ότι έχει ανοί­ξει συζή­τη­ση περί νέου Μακαρ­θι­σμού στα Αμε­ρι­κα­νι­κά πανε­πι­στή­μια, μας τόνι­σε ο Μ. Ρού­λης, είναι ενδει­κτι­κό για το κλί­μα που επι­κρα­τεί. Γίνε­ται μια επί­μο­νη προ­σπά­θεια να παρου­σια­στεί η κατα­δί­κη της σφα­γής, της κατο­χής και της βαρα­βα­ρό­τη­τας της Ισραη­λι­νής κυβέρ­νη­σης και των IDF, ως υπο­κί­νη­ση μίσους κατά των Εβραί­ων ανά τον κόσμο (!) ή κατά των Ισραη­λι­νών γενι­κά. Την ίδια στιγ­μή βλέ­που­με πλή­θος Εβραί­ων, εντός και εκτός Ισρα­ήλ, να κατα­δι­κά­ζουν αυτή τη βαρ­βα­ρό­τη­τα, και να ξυλο­κο­πού­νται ή να συλ­λαμ­βά­νο­νται για αυτό.

Ο Μ. Ρού­λης μας καταγ­γέλ­λει ότι στή­νο­νται καθη­με­ρι­νά απί­στευ­τες προ­βο­κά­τσιες «αντι­ση­μι­τι­σμού» ‑ερα­σι­τε­χνι­κού επι­πέ­δου όπως σχο­λιά­ζει- στους χώρους τον κινητοποιήσεων.

Προ­σπα­θούν έτσι να δημιουρ­γή­σουν κλί­μα φόβου σε όσους θέλουν να αντι­δρά­σουν καθώς η δημό­σια ενα­ντί­ω­ση στη σφα­γή από έναν φοι­τη­τή ή καθη­γη­τή μπο­ρεί να ερμη­νευ­τεί ως “αντι­ση­μι­τι­σμός” και να υπάρ­ξουν σοβα­ρές κυρώσεις.

Είναι επί­σης ανη­συ­χη­τι­κό ότι ονό­μα­τα μελών του διδα­κτι­κού προ­σω­πι­κού του Columbia, τα οποία ήταν υπό εσω­τε­ρι­κή εξέ­τα­ση για «αμφι­λε­γό­με­να» σχό­λια, παρα­δό­θη­καν σε επι­τρο­πή του Κογκρέ­σου από την πρό­ε­δρο του πανε­πι­στη­μί­ου, ύστε­ρα από σχε­τι­κή απαί­τη­ση της επιτροπής!

Τα συνθήματα αυτού του αγώνα

Εξαι­ρε­τι­κό ενδια­φέ­ρον έχουν όσα μας λέει ο Μ. Ρού­λης για τα συν­θή­μα­τα που ακού­γο­νται στα πανε­πι­στή­μια των ΗΠΑ και δεί­χνουν και αυτά ότι δεν μιλά­με για μια απλή διαμαρτυρία.

Καυ­τη­ριά­ζο­ντας αυτή την χυδαία αλλά και γελοία προ­σπά­θεια να κατη­γο­ρη­θούν οι φοι­τη­τές για αντι­σημ­τι­σμό, ο Μ. Ρού­λης επι­ση­μαί­νει ότι σε καμία περί­πτω­ση δεν ακού­γο­νται συν­θή­μα­τα αντι­ση­μι­τι­κά, άλλω­στε, συμ­με­τέ­χουν άνθρω­ποι όλων των θρη­σκευ­μά­των στις κινη­το­ποι­ή­σεις, και Εβραί­οι φυσικά.

Ενδει­κτι­κά, μας έστει­λε και σχε­τι­κά video από την κινη­το­ποί­η­ση που συμ­με­τεί­χε στο πανε­πι­στή­μιο της Πεν­συλ­βά­νια, λίγο πριν γίνει η επι­κοι­νω­νία μας.

Στις κινη­το­ποι­ή­σεις ακού­γο­νται τα συν­θή­μα­τα «Free Palestine» και «Stop genocide», φυσι­κά, καθώς και ένα πλή­θος από συν­θή­μα­τα-αιτή­μα­τα που δεί­χνουν ότι οι φοι­τη­τές δεν αρκού­νται σε μια απλή δια­μαρ­τυ­ρία. Όπως για παρά­δειγ­μα για «divestment», δηλα­δή απο-επέν­δυ­ση από τη βιο­μη­χα­νία όπλων, ή «Liberation! Liberation! No more funds from our tuition!», δηλα­δή για απε­λευ­θέ­ρω­ση (της Παλαι­στί­νης) και όχι χρη­μα­το­δό­τη­ση (της γενο­κτο­νί­ας) μέσω των διδάκτρων.

Ακού­με επί­σης, μας λέει ο Μ. Ρού­λης: «People united will never be defeated!», (λαός ενω­μέ­νος ποτέ νικη­μέ­νος), «We are in your every tower, this is called people’s power!» (είμα­στε στον κάθε πύρ­γο σας, αυτό σημαί­νει δύνα­μη του λαού), αλλά και μια δια­σκευή του εργα­τι­κού τρα­γου­διού «Which side are you on?» (με ποια πλευ­ρά είσαι?).

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι συνένοχοι στο έγκλημα

Τέλος, μας ανέ­φε­ρε πως οι κινη­το­ποι­ή­σεις που γίνο­νται συμ­βά­λουν σημα­ντι­κά στο ξεμπρό­στια­σμα της «προ­ο­δευ­τι­κής» κυβέρ­νη­σης Μπάι­ντεν, τονί­ζο­ντας ταυ­τό­χρο­να πως η στή­ρι­ξη των Αμε­ρι­κα­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων (Δημο­κρα­τι­κών και Ρεπου­μπλι­κά­νων) στο Ισρα­ήλ απο­τε­λεί στρα­τη­γι­κή επι­λο­γή των ΗΠΑ και η συνε­νο­χή τους στο δια­χρο­νι­κό έγκλη­μα κατά του Παλαι­στι­νια­κού λαού είναι προφανής.

Οι όποιες προ­σπά­θειες γίνο­νται, από τη μεριά των Δημο­κρα­τι­κών κυρί­ως, να δια­σκε­δά­σουν τις εντυ­πώ­σεις και να εμφα­νι­στούν ως οι «θεμα­το­φύ­λα­κες» της ειρή­νης που προ­σπα­θούν να συνε­τί­σουν τον Νετα­νιά­χου, φαί­νε­ται να πεί­θουν ολο­έ­να και λιγό­τε­ρο κόσμο, προ­σέ­θε­σε, κλεί­νο­ντας την επι­κοι­νω­νία μας.

Ευχα­ρι­στού­με πολύ τον Μ. Ρού­λη για την άμε­ση αντα­πό­κρι­σή του. Καλή δύνα­μη στη συνέ­χεια των κινητοποιήσεων!

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο