Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνάντηση Μπάιντεν-Ζελένσκι: Νέα φάση κλιμάκωσης της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης

Νέο βήμα κλι­μά­κω­σης και μεγα­λύ­τε­ρης εμπλο­κής των ΗΠΑ στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση με τη Ρωσία στην Ουκρα­νία και στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη απο­τε­λεί η χθε­σι­νή επί­σκε­ψη του Ουκρα­νού Προ­έ­δρου Β. Ζελέν­σκι στην Ουά­σιγ­κτον, όπου είχε συνο­μι­λί­ες με τον Αμε­ρι­κα­νό ομό­λο­γό του Τζο Μπάι­ντεν και συμ­βού­λους Ασφα­λεί­ας των ΗΠΑ, ενώ στη συνέ­χεια είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί να απευ­θυν­θεί στο Κογκρέσο.

Ηδη πριν προ­σγειω­θεί ο Ζελένκ­σι στις ΗΠΑ ο Λευ­κός Οίκος είχε προ­α­ναγ­γεί­λει νέο πακέ­το στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας προς το Κίε­βο, ύψους 1,85 δισ. δολα­ρί­ων, με «ποιο­τι­κά άλμα­τα» στην αμε­ρι­κα­νι­κή στήριξη.

Το νέο πακέ­το περι­λαμ­βά­νει μία συστοι­χία πυραύ­λων αερά­μυ­νας «Patriot», δίνο­ντας «σημα­ντι­κή ώθη­ση» στις ικα­νό­τη­τες των ουκρα­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων, καθώς και κιτ που μετα­τρέ­πουν τα πυρά των μαχη­τι­κών αερο­σκα­φών σε «έξυ­πνες βόμ­βες» ακριβείας.

Περι­λαμ­βά­νο­νται επί­σης πρό­σθε­τα πυρο­μα­χι­κά για τα συστή­μα­τα πολ­λα­πλής εκτό­ξευ­σης πυραύ­λων HIMARS, βλή­μα­τα ακρί­βειας για το πυρο­βο­λι­κό και πολ­λά ακό­μα πυρο­μα­χι­κά, διά­φο­ρα στρα­τιω­τι­κά οχή­μα­τα (HMMWVs) και φορ­τη­γά κ.ά.

Με το νέο πακέ­το, το συνο­λι­κό ύψος της αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας προς το Κίε­βο φτά­νει τα 21,9 δισ. δολά­ρια από την αρχή της δια­κυ­βέρ­νη­σης Μπάι­ντεν και περί­που 21,2 δισ. δολά­ρια από την έναρ­ξη της ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρανία.

«Οι παρα­δό­σεις όπλων συνε­χί­ζο­νται, η γκά­μα των παρε­χό­με­νων όπλων επε­κτεί­νε­ται. Ολα αυτά οδη­γούν σε επι­δεί­νω­ση της σύγκρου­σης και δεν προ­οιω­νί­ζο­νται τίπο­τα καλό για την Ουκρα­νία», ανέ­φε­ρε ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμ. Πεσκόφ, σχο­λιά­ζο­ντας την επί­σκε­ψη του Ζελέν­σκι στις ΗΠΑ.

«300 μέρες πέρα­σαν από τη βάρ­βα­ρη επί­θε­ση» της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, είπε ο Μπάι­ντεν υπο­δε­χό­με­νος τον Ουκρα­νό Πρό­ε­δρο, ενώ δια­βε­βαί­ω­σε ότι οι Αμε­ρι­κα­νοί και οι «σύμ­μα­χοί» τους — στην Ευρώ­πη, η Ιαπω­νία κ.ά. — στέ­κο­νται στο πλευ­ρό της Ουκρανίας.

Την ίδια ώρα, μετά από διευ­ρυ­μέ­νη σύσκε­ψη στο ρωσι­κό υπουρ­γείο Αμυ­νας ανα­κοι­νώ­θη­καν νέοι, σύγ­χρο­νοι διη­πει­ρω­τι­κοί πύραυ­λοι που θα τεθούν σύντο­μα σε υπη­ρε­σία, δια­τή­ρη­ση της ετοι­μό­τη­τας των πυρη­νι­κών δυνά­με­ων της Ρωσί­ας, αύξη­ση του αριθ­μού των Ενό­πλων Δυνά­με­ων και μεγα­λύ­τε­ρη στρα­τιω­τι­κή παρου­σία στα δυτι­κά σύνορα.

«Ποιοτικό άλμα» με πυραύλους «Patriot» και «έξυπνες βόμβες»

Τα πυραυ­λι­κά συστή­μα­τα «Patriot», πολύ­πλο­κα, ακρι­βή και ακρι­βά, έχουν περι­γρα­φεί ως το «χρυ­σό πρό­τυ­πο» της αερά­μυ­νας των ΗΠΑ. Το ΝΑΤΟ τα προ­στα­τεύ­ει ιδιαί­τε­ρα και απαι­τεί­ται από το προ­σω­πι­κό που τα χει­ρί­ζε­ται — σχε­δόν 100 σε ένα τάγ­μα για κάθε όπλο — να είναι κατάλ­λη­λα εκπαιδευμένο.

Η παρά­δο­ση των «Patriot» είναι επί­σης σημά­δι ότι η καλύ­τε­ρη τεχνο­λο­γία του ΝΑΤΟ βρί­σκε­ται «στο τρα­πέ­ζι» για να βοη­θή­σει την Ουκρα­νία να κερ­δί­σει τον πόλε­μο, ή του­λά­χι­στον να απο­κρού­σει τη Ρωσία.

Η συστοι­χία πυραύ­λων «Patriot» ανα­φέ­ρε­ται ότι «θα είναι ένα κρί­σι­μο πλε­ο­νέ­κτη­μα» ενά­ντια στα μαζι­κά ρωσι­κά χτυ­πή­μα­τα των τελευ­ταί­ων μηνών. Τα ουκρα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα θα εκπαι­δευ­τούν να χρη­σι­μο­ποιούν αυτά τα συστή­μα­τα σε τρί­τη χώρα, κάτι που «θα πάρει μερι­κούς μήνες» σύμ­φω­να με Αμε­ρι­κα­νό αξιωματούχο.

Το δεύ­τε­ρο σημα­ντι­κό στοι­χείο του πακέ­του είναι τα πυρο­μα­χι­κά ακρι­βεί­ας για ουκρα­νι­κά αερο­σκά­φη. Τα ουκρα­νι­κά αερο­σκά­φη είναι εξο­πλι­σμέ­να σε μεγά­λο βαθ­μό με πυρο­μα­χι­κά που εκτο­ξεύ­ο­νται κατά προ­σέγ­γι­ση. Η νέα συμ­φω­νία ανα­φέ­ρε­ται ότι θα περι­λαμ­βά­νει την προ­μή­θεια κιτ καθο­δή­γη­σης ή Πυρο­μα­χι­κών Κοι­νής Αμε­σης Επί­θε­σης (JDAM), τα οποία η Ουκρα­νία μπο­ρεί να βιδώ­σει σε μη κατευ­θυ­νό­με­νους πυραύ­λους ή βόμ­βες. Αυτό θα αυξή­σει την ακρί­βειά τους και το ποσο­στό κατα­στρο­φής των ρωσι­κών στό­χων. Η Ουκρα­νία έχει εφο­δια­στεί με όλο και περισ­σό­τε­ρα στοι­χεία δυτι­κού τύπου πυρο­βο­λι­κού ακρι­βεί­ας, όπως «Howitzer», και πυραύ­λους, όπως HIMARS.

Το 28ο πακέτο για την Ουκρανία

Οπως είπε σχε­τι­κά με το νέο πακέ­το ο Αμε­ρι­κα­νός ΥΠΕΞ Αντ. Μπλίν­κεν, ο Λευ­κός Οίκος ενέ­κρι­νε την 28η ανά­λη­ψη όπλων και εξο­πλι­σμού των ΗΠΑ για την Ουκρα­νία από τον Αύγου­στο του 2021, κάτι που «θα δώσει στην Ουκρα­νία διευ­ρυ­μέ­νες δυνα­τό­τη­τες αερά­μυ­νας και χτυ­πη­μά­των ακρι­βεί­ας, καθώς επί­σης πρό­σθε­τα πυρο­μα­χι­κά και κρί­σι­μο εξοπλισμό».

Στην ανα­κοί­νω­ση του Πεντα­γώ­νου επι­ση­μαί­νε­ται ότι από τα 1,85 δισ. δολά­ρια του νέου πακέ­του το 1 δισ. αφο­ρά όπλα και εξο­πλι­σμούς από τα απο­θέ­μα­τα του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού, τα δε 850 εκατ. δολά­ρια χρη­μα­το­δό­τη­ση προς την αμε­ρι­κα­νι­κή πολε­μι­κή βιο­μη­χα­νία για την παρα­γω­γή νέων όπλων και την απο­στο­λή τους στην Ουκρανία.

«Η σημε­ρι­νή βοή­θεια περι­λαμ­βά­νει για πρώ­τη φορά το σύστη­μα αερά­μυ­νας “Patriot”, ικα­νό να καταρ­ρί­πτει πυραύ­λους “Κρουζ”, βαλ­λι­στι­κούς πυραύ­λους μικρής εμβέ­λειας και αερο­σκά­φη σε σημα­ντι­κά υψη­λό­τε­ρο ανώ­τα­το όριο από τα προη­γού­με­να συστή­μα­τα αερά­μυ­νας», δήλω­σε ο Μπλίν­κεν και πρό­σθε­σε: «Οι ΗΠΑ θα συνε­χί­σουν να υπο­στη­ρί­ζουν την Ουκρα­νία για όσο χρεια­στεί, έτσι ώστε να βρί­σκε­ται στην ισχυ­ρό­τε­ρη δυνα­τή θέση στο τρα­πέ­ζι των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων όταν έρθει η ώρα».

«Εξαι­ρε­τι­κά σημα­ντι­κή» χαρα­κτη­ρί­ζει ανά­λυ­ση του CNN την αιφ­νι­δια­στι­κή επί­σκε­ψη του Ζελέν­σκι στις ΗΠΑ, στο πρώ­το του ταξί­δι στο εξω­τε­ρι­κό μετά τη ρωσι­κή εισβο­λή 10 μήνες πριν. Επί­σης, ότι σημα­το­δο­τεί τον «ιστο­ρι­κό ρόλο» του Μπάι­ντεν στην «ανα­βί­ω­ση της δυτι­κής συμ­μα­χί­ας» και ότι απο­τε­λεί «ένα αναμ­φι­σβή­τη­το σημά­δι υπο­στή­ρι­ξης των ΗΠΑ και της Δύσης στη μάχη της Ουκρα­νί­ας» ενα­ντί­ον της Ρωσίας.

Εξάλ­λου, το ταξί­δι του Ζελέν­σκι στην Ουά­σιγ­κτον, τον μεγα­λύ­τε­ρο υπο­στη­ρι­κτή του πολέ­μου με τη Ρωσία, «προ­σπα­θεί να δημιουρ­γή­σει μια άμε­ση συσχέ­τι­ση μετα­ξύ της υπο­στή­ρι­ξης των ΗΠΑ και της επι­βί­ω­σης ή της μελ­λο­ντι­κής νίκης της Ουκρα­νί­ας», σημειώ­νει Δημο­κρα­τι­κός γερου­σια­στής, μέλος της Επι­τρο­πής Ενό­πλων Υπηρεσιών.

Ολομέτωπη στρατιωτική ενίσχυση αναγγέλλει η Ρωσία

Την ίδια στιγ­μή ο Ρώσος Πρό­ε­δρος Βλ. Πού­τιν συμ­με­τεί­χε χθες σε διευ­ρυ­μέ­νη συνε­δρί­α­ση της ηγε­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Αμυ­νας, αναγ­γέλ­λο­ντας τον εκσυγ­χρο­νι­σμό των ρωσι­κών εξο­πλι­σμών με στό­χο να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν στο «πεδίο», αλλά και την «ετοι­μό­τη­τα μάχης» των πυρη­νι­κών δυνάμεων.

Μετα­ξύ άλλων ανα­κοί­νω­σε σημα­ντι­κές επεν­δύ­σεις σε πολ­λούς τομείς του στρα­τού, στις οποί­ες συγκα­τα­λέ­γο­νται αύξη­ση του μεγέ­θους των Ενό­πλων Δυνά­με­ων, επι­τά­χυν­ση των οπλι­κών προ­γραμ­μά­των και ανά­πτυ­ξη μιας νέας γενιάς υπε­ρη­χη­τι­κών πυραύλων.

Ο Πού­τιν και ο υπουρ­γός Αμυ­νας Σ. Σοϊ­γκού παρου­σί­α­σαν μια σει­ρά κινή­σεις στην κατεύ­θυν­ση της προ­ε­τοι­μα­σί­ας της Ρωσί­ας για «ανα­πό­φευ­κτες συγκρού­σεις» με τους «εχθρούς» της, καθι­στώ­ντας σαφές ότι ο κύριος αντί­πα­λος είναι το ΝΑΤΟ, που θέλει να απο­δυ­να­μώ­σει και να δια­σπά­σει τη Ρωσία.

«Σχε­δόν όλο το δυνα­μι­κό του ΝΑΤΟ χρη­σι­μο­ποιεί­ται ενα­ντί­ον της Ρωσί­ας» στην Ουκρα­νία, επε­σή­μα­νε ο Ρώσος Πρό­ε­δρος, ανα­δει­κνύ­ο­ντας την ανά­γκη να αυξη­θούν οι στρα­τιω­τι­κές δυνα­τό­τη­τες της χώρας αλλά και να αξιο­ποι­η­θεί η «τερά­στια στρα­τιω­τι­κή εμπει­ρία που απο­κτή­θη­κε στη Συρία» και να ανα­λυ­θεί «η εμπει­ρία του ΝΑΤΟ».

Αντί­στοι­χα, ο Σοϊ­γκού υπεν­θύ­μι­σε ότι «27 χώρες έχουν ήδη δαπα­νή­σει 97 δισ. δολά­ρια για προ­μή­θειες όπλων στην Ουκρα­νία», ενώ οι ΗΠΑ και οι «σύμ­μα­χοί» τους δαπα­νούν «μεγά­λα ποσά για τον πόλε­μο της πληροφορίας».

Δήλω­σε επί­σης ότι «θα συνε­χί­σου­με να βελ­τιώ­νου­με την ετοι­μό­τη­τα μάχης των πυρη­νι­κών δυνά­με­ων» και προει­δο­ποί­η­σε πως «οι πυρη­νι­κές μας δυνά­μεις είναι σε θέση να παρέ­χουν στρα­τη­γι­κή αποτροπή».

Σύντομα σε ετοιμότητα μάχης οι νέοι διηπειρωτικοί πύραυλοι «Sarmat»

Μετα­ξύ άλλων οι «κορυ­φαί­οι διη­πει­ρω­τι­κοί βαλ­λι­στι­κοί πύραυ­λοι Sarmat (ICBM)», ικα­νοί να φέρουν πυρη­νι­κές κεφα­λές και να κατα­φέ­ρουν πυρη­νι­κά πλήγ­μα­τα στις ΗΠΑ, θα τεθούν σύντο­μα για πρώ­τη φορά σε ετοι­μό­τη­τα μάχης, δια­βε­βαί­ω­σε ο Πού­τιν, για να προ­σθέ­σει ότι πυραυ­λι­κά συστή­μα­τα «Yars» συνε­χί­ζουν να παρα­δί­δο­νται στα ρωσι­κά στρατεύματα.

Το πυρη­νο­κί­νη­το υπο­βρύ­χιο «Generalissimus Suvorov», οπλι­σμέ­νο με βαλ­λι­στι­κούς πυραύ­λους «Bulava», εντά­χθη­κε στο ρωσι­κό Πολε­μι­κό Ναυ­τι­κό, ανα­κοί­νω­σε ο Σοϊ­γκού και πρό­σθε­σε ότι άλλα πυρη­νι­κά υπο­βρύ­χια εκτε­λούν στα­θε­ρά προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες απο­στο­λές μάχης στις καθο­ρι­σμέ­νες περιοχές.

Επί­σης, το Πολε­μι­κό Ναυ­τι­κό έχει αρχί­σει να εφο­διά­ζε­ται με τελευ­ταί­ας τεχνο­λο­γί­ας υπε­ρη­χη­τι­κούς πυραύ­λους Κρουζ «Zircon», ένα όπλο νέας γενιάς που ανα­πτύσ­σε­ται τα τελευ­ταία χρό­νια από τη Μόσχα.

«Στις αρχές Γενά­ρη η φρε­γά­τα “Ναύ­αρ­χος Γκορ­σκόφ” θα είναι εξο­πλι­σμέ­νη με νέους πυραύ­λους “Zircon”, που δεν υπάρ­χουν αντί­στοι­χοι σε όλο τον κόσμο», τόνι­σε ο Ρώσος Πρόεδρος.

Το επό­με­νο έτος το ρωσι­κό Ναυ­τι­κό θα απο­κτή­σει στρα­τη­γι­κά και πολ­λα­πλών χρή­σε­ων υπο­βρύ­χια, ποντο­πό­ρα πλοία και πλοία υποστήριξης.

Ταυ­τό­χρο­να, η εμπει­ρία του πολέ­μου στην Ουκρα­νία έδει­ξε τη σημα­σία των drones, είπε ο Πού­τιν. Σύμ­φω­να με τον ίδιο, η από­δο­ση των όπλων πρέ­πει να ελέγ­χε­ται σε πραγ­μα­τι­κές συν­θή­κες μάχης, ενώ ευχα­ρί­στη­σε σχε­δια­στές και μηχα­νι­κούς εξο­πλι­σμών που πηγαί­νουν τακτι­κά στην πρώ­τη γραμ­μή, προ­σαρ­μό­ζο­ντας την από­δο­ση των όπλων.

Οπως τόνι­σε ο Πού­τιν, οι τεχνο­λο­γί­ες τεχνη­τής νοη­μο­σύ­νης θα πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποιού­νται σε όλα τα επί­πε­δα λήψης απο­φά­σε­ων, η δε εμπει­ρία των τελευ­ταί­ων μηνών απο­κα­λύ­πτει ότι τα οπλι­κά συστή­μα­τα που λει­τουρ­γούν γρή­γο­ρα και σχε­δόν αυτό­μα­τα είναι τα πιο αποτελεσματικά.

Ενισχύονται στρατιωτικά τα δυτικά σύνορα της Ρωσίας

Περαι­τέ­ρω, ο Ρώσος Πρό­ε­δρος ενέ­κρι­νε τις προ­τά­σεις του υπουρ­γεί­ου Αμυ­νας για διαρ­θρω­τι­κές αλλα­γές στις Ενο­πλες Δυνά­μεις και δια­βε­βαί­ω­σε ότι θα αντι­με­τω­πι­στούν «οι προ­κλή­σεις που προ­έ­κυ­ψαν κατά τη διάρ­κεια της ειδι­κής στρα­τιω­τι­κής επιχείρησης».

«Δεδο­μέ­νης της επι­θυ­μί­ας του ΝΑΤΟ να δημιουρ­γή­σει στρα­τιω­τι­κό δυνα­μι­κό κοντά στα ρωσι­κά σύνο­ρα, καθώς και να επε­κτεί­νει τη συμ­μα­χία με τη Φιν­λαν­δία και τη Σου­η­δία, απαι­τού­νται αντί­ποι­να για τη δημιουρ­γία κατάλ­λη­λης ομά­δας στρα­τευ­μά­των στη βορειο­δυ­τι­κή Ρωσία».

Ο Σοϊ­γκού ανα­κοί­νω­σε τη δημιουρ­γία μιας νέας Στρα­τιω­τι­κής Περι­φέ­ρειας του Λένιν­γκραντ στη βορειο­δυ­τι­κή Ρωσία για τη δημιουρ­γία δύο «στρα­τη­γι­κών εδα­φι­κών ενώ­σε­ων των Ενό­πλων Δυνά­με­ων — πρό­κει­ται για τις Στρα­τιω­τι­κές Περι­φέ­ρειες της Μόσχας και του Λένιν­γκραντ». Ενι­σχύ­ο­νται στρα­τιω­τι­κά η Δυτι­κή, η Κεντρι­κή και η Ανα­το­λι­κή Περι­φέ­ρεια και ο Βόρειος Στό­λος, ενώ το ρωσι­κό υπουρ­γείο Αμυ­νας πρό­τει­νε ακό­μα τη συγκρό­τη­ση τριών τμη­μά­των μηχα­νο­κί­νη­των τυφε­κί­ων, στις περιο­χές Ζαπο­ρί­ζια και Χερ­σώ­να, και ένα σώμα στρα­τού στην Καρε­λία, στα σύνο­ρα με τη Φινλανδία.

Επι­πλέ­ον, ο Σόι­γκου απο­κά­λυ­ψε ότι το υπουρ­γείο σχε­δί­α­ζε να ανα­πτύ­ξει περαι­τέ­ρω τα αερο­με­τα­φε­ρό­με­να στρα­τεύ­μα­τα της χώρας και «πρέ­πει να δημιουρ­γη­θούν δύο επι­πλέ­ον τμή­μα­τα αερο­πο­ρι­κής επίθεσης».

Ο στρα­τός της χώρας θα επε­κτα­θεί από 1 εκατ. προ­σω­πι­κό σήμε­ρα σε 1,5 εκατ., ενώ τίθε­ται και στό­χος για 695.000 εθε­λο­ντές συμ­βα­σιού­χους στρα­τιώ­τες, συνέ­χι­σε ο Σοϊ­γκού. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η Ρωσία ανέ­πτυ­ξε άλλους 150.000 στρα­τιώ­τες στο πεδίο στην Ουκρα­νία, τους μισούς από τον συνο­λι­κό αριθ­μό εφέ­δρων που κινη­το­ποι­ή­θη­καν το φθινόπωρο.

Στο μετα­ξύ, σε μια κίνη­ση που προ­κα­λεί ερω­τή­μα­τα, η Λευ­κο­ρω­σία ανα­κοί­νω­σε χθες ότι περιο­ρί­ζει «προ­σω­ρι­νά» την είσο­δο, προ­σω­ρι­νή δια­μο­νή και μετα­κί­νη­ση σε τμή­μα­τα της νοτιο­α­να­το­λι­κής περι­φέ­ρειας Γκό­μελ, που συνο­ρεύ­ει με την Ουκρα­νία και τη Ρωσία. Τον Οκτώ­βρη η Λευ­κο­ρω­σία άρχι­σε γυμνά­σια «ενα­ντί­ον πρά­ξε­ων δολιο­φθο­ράς», όπως τα χαρα­κτή­ρι­σε, στην περι­φέ­ρεια Γκό­μελ, και περί­που 9.000 Ρώσοι στρα­τιω­τι­κοί έφτα­σαν στη Λευ­κο­ρω­σία προ­κει­μέ­νου να εντα­χθούν σε ένα κοι­νό στρα­τιω­τι­κό σώμα που έχει σχηματιστεί.

Ριζο­σπά­στης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο