Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνάντηση του Θ. Παφίλη με τον Π. Μπελέρη και τον Θ. Γκούμα, Πρόεδρο της Ένωσης Χειμαρριωτών Αθήνας

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα στη Βου­λή, με τον Παύ­λο Μπε­λέ­ρη, γιο του Φρέ­ντη Μπε­λέ­ρη, και τον Θεό­δω­ρο Γκού­μα πρό­ε­δρο της Ένω­σης Χει­μαρ­ριω­τών Αθή­νας, σχε­τι­κά με τη φυλά­κι­ση του εκλεγ­μέ­νου δημάρ­χου Χει­μάρ­ρας, καθώς και για τα συνο­λι­κό­τε­ρα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει η Ομο­γέ­νεια στην Αλβανία.

Ο Θανά­σης Παφί­λης, σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, «σημεί­ω­σε πως το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή χαρα­κτή­ρι­σε απα­ρά­δε­κτη τη σύλ­λη­ψη και φυλά­κι­ση για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα του εκλεγ­μέ­νου σήμε­ρα δημάρ­χου Χει­μάρ­ρας Φρ. Μπε­λέ­ρη και κάλε­σε την αλβα­νι­κή κυβέρ­νη­ση και τις αρμό­διες αρχές να προ­χω­ρή­σουν άμε­σα στην απε­λευ­θέ­ρω­σή του». Υπεν­θύ­μι­σε, ακό­μα, τη «στα­θε­ρή θέση του ΚΚΕ υπέρ των δικαιω­μά­των των Ελλή­νων Ομο­γε­νών στην Αλβα­νία, ιδιαί­τε­ρα για την υπε­ρά­σπι­ση των πολι­τι­κών τους δικαιω­μά­των, της απρό­σκο­πτης λει­τουρ­γί­ας των σχο­λεί­ων για την εκμά­θη­ση της ελλη­νι­κής γλώσ­σας, καθώς και της προ­στα­σί­ας της περιου­σί­ας τους».

Ο Παύ­λος Μπε­λέ­ρης και ο Θεό­δω­ρος Γκού­μας «ευχα­ρί­στη­σαν το ΚΚΕ για τη στα­θε­ρή του αλλη­λεγ­γύη στα δικαιώ­μα­τα της Ομο­γέ­νειας όλο αυτό διάστημα».

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο