Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: «Μαλλιά κουβάρια» έγιναν οι σύνεδροι — Απείλησε με αποχώρηση η «Ομπρέλα» — Παρέμβαση Τσίπρα

Μεγά­λη έντα­ση επι­κρά­τη­σε σήμε­ρα, τέταρ­τη και τελευ­ταία ημέ­ρα του 3ου Συνε­δρί­ου του ΣΥΡΙΖΑ, με την εσω­κομ­μα­τι­κή ομά­δα «Ομπρέ­λα» να απει­λεί μέχρι και με απο­χώ­ρη­ση από τις ψηφοφορίες.

Αφορ­μή για το… μακε­λείο ήταν η δια­φω­νία των συνέ­δρων ανα­φο­ρι­κά με την αυτο­πρό­σω­πη ή ηλε­κτρο­νι­κή εγγρα­φή μελών στο κόμμα.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, η «Ομπρέ­λα» κατέ­θε­σε πρό­τα­ση που προ­βλέ­πει απο­κλει­στι­κά την αυτο­πρό­σω­πη — και όχι ηλε­κτρο­νι­κή εγγρα­φή — μελών, όπως προ­βλέ­πε­ται στην πρό­τα­ση της επι­τρο­πής καταστατικού.

Στην ψηφο­φο­ρία που ακο­λού­θη­σε με ανά­τα­ση χει­ρός δεν μπο­ρού­σε να βγει ξεκά­θα­ρο απο­τέ­λε­σμα. Με παρέμ­βα­ση του γραμ­μα­τέα του κόμ­μα­τος Δημή­τρη ΤΖα­να­κό­που­λου εγι­νε προ­σπά­θεια να εκτο­νω­θεί το κλί­μα, και προ­τά­θη­κε να ψηφι­στούν και αυτές οι τρο­πο­λο­γί­ες, στις 15 Μαΐ­ου, μαζί με την ψηφο­φο­ρία για εκλο­γή προ­έ­δρου και ΚΕ από τη βάση του κόμματος.

Εκ μέρους της «Ομπρέ­λας» παρε­νέ­βη ο Πάνος Σκουρ­λέ­της ο οποί­ος απέρ­ρι­ψε την πρό­τα­ση Τζα­να­κό­που­λου. Ακο­λού­θη­σε ψηφο­φο­ρία ξανά δια ανα­τά­σε­ως της χει­ρός επί της πρό­τα­σης Τζα­να­κό­που­λου η οποία και εγκρί­θη­κε. Ο Π. Σκουρ­λέ­της ωστό­σο, κατήγ­γει­λε τη δια­δι­κα­σία και ανα­κοί­νω­σε ότι η «Ομπρέ­λα» δεν θα συμ­με­τά­σχει και απο­χω­ρεί, με απο­τέ­λε­σμα να προ­κλη­θεί μεγά­λη ένταση.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, Τζα­να­κό­που­λος και Σκουρ­λέ­της αντάλ­λα­ξαν βαριές κου­βέ­ντες, ενώ έγι­νε από­πει­ρα από τον Ευκλεί­δη Τσα­κα­λώ­το να ηρε­μή­σουν τα πνεύ­μα­τα με τον ίδιο να προ­τεί­νει να συνε­χί­σει ο ΣΥΡΙΖΑ με το υπάρ­χον κατα­στα­τι­κό και να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ένα κατα­στα­τι­κό συνέδριο.

Παρέμβαση Τσίπρα

Στην δια­δι­κα­σία παρε­νέ­βη ο Αλέ­ξης Τσί­πρας λέγο­ντας ότι δεν υπάρ­χει ανά­γκη για κατα­στα­τι­κό συνέδριο,καθώς το ζήτη­μα του κατα­στα­τι­κού μπο­ρεί να συζη­τη­θεί σε διαρ­κές συνέ­δριο, κομ­μα­τι­κά καθώς ούτως ή άλλως όσοι προ­σέλ­θουν στις κάλ­πες της 15ης Μαΐ­ου, θα έρθουν με φυσι­κή παρου­σία, συνε­πώς θα πλη­ρεί­ται ο όρος της αυτο­πρό­σω­πης συμμετοχής.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο