Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνέντευξη του Δ. Κουτσούμπα στον «Real FM»: «Να εκφραστεί η μέγιστη αλληλεγγύη στους λαούς Τουρκίας και Συρίας» (AUDIO)

Σε όλα τα θέμα­τα της επι­και­ρό­τη­τας ανα­φέρ­θη­κε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στη συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό «Real FM» και τον δημο­σιο­γρά­φο Ν. Χατζηνικολάου.

Ανα­φε­ρό­με­νος στον κατα­στρο­φι­κό σει­σμό που έπλη­ξε την Τουρ­κία και τη Συρία υπεν­θύ­μι­σε πως το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή έχει τονί­σει την ανά­γκη να εκφρα­στεί η μέγι­στη δυνα­τή αλλη­λεγ­γύη στους δύο λαούς. «Και εμείς θα δού­με απο­στο­λές συντρό­φων μας εκεί, έχου­με επα­φή με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας και με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Συρί­ας, ενη­με­ρω­νό­μα­στε για την κατά­στα­ση η οποία πραγ­μα­τι­κά είναι τρα­γι­κή», είπε.

Επί­σης, υπο­γράμ­μι­σε πως πρέ­πει να αρθεί άμε­σα το εμπάρ­γκο που έχουν επι­βά­λει στη Συρία η ΕΕ, το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ. Συμπλή­ρω­σε δε πως είναι απα­ρά­δε­κτη και η στά­ση του Ερντο­γάν, ο οποί­ος την ώρα που συμ­βαί­νει αυτή η τρα­γω­δία βομ­βαρ­δί­ζει σει­σμό­πλη­κτες περιοχές.

Σχε­τι­κά με την τρο­πο­λο­γία για τους όρους συμ­με­το­χής των κομ­μά­των στις εκλο­γές, τόνι­σε πως η κυβερ­νη­τι­κή ρύθ­μι­ση είναι επι­κίν­δυ­νη, καθώς επι­διώ­κει να ανοί­ξει γενι­κή συζή­τη­ση περί κομ­μά­των που δεν εξυ­πη­ρε­τούν την εύρυθ­μη λει­τουρ­γία του δημο­κρα­τι­κού πολι­τεύ­μα­τος. Πρό­σθε­σε πως η πρό­τα­ση του ΣΥΡΙΖΑ είναι στην ίδια κατεύ­θυν­ση με αυτήν της ΝΔ.

Για τις υπο­κλο­πές σημεί­ω­σε πως το ΚΚΕ επι­μέ­νει στην απο­κά­λυ­ψη του θεσμι­κού πλαι­σί­ου που επι­τρέ­πει αυτόν τον βούρ­κο, το οποίο έχει την υπο­γρα­φή όλων των κομ­μά­των που έχουν κυβερ­νή­σει. Υπεν­θύ­μι­σε πως η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ αρνή­θη­κε να προ­χω­ρή­σει την έρευ­να για τις υπο­κλο­πές — «συνα­κρο­ά­σεις» σε βάρος του ΚΚΕ, ενώ η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ συνέ­χι­σε στην ίδια ρότα.

Ανα­φο­ρι­κά με την ακρί­βεια και τις εξε­λί­ξεις στην οικο­νο­μία, υπο­γράμ­μι­σε πως οι προ­τά­σεις νόμου και οι τρο­πο­λο­γί­ες του ΚΚΕ για την ανα­κού­φι­ση του λαού, που απέρ­ρι­ψαν όλα τα άλλα κόμ­μα­τα, «είναι ενταγ­μέ­νες σε μια ριζι­κά δια­φο­ρε­τι­κή κατεύ­θυν­ση». Εξή­γη­σε πως η αιτία της ακρί­βειας έχει όνο­μα και λέγε­ται καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη, προ­σθέ­το­ντας πως μια σει­ρά μέτρα ανα­κού­φι­σης σχε­τί­ζο­νται με μια συνο­λι­κό­τε­ρη πολι­τι­κή που εφαρ­μό­ζε­ται η οποία αφο­ρά την απε­λευ­θε­ρω­μέ­νη αγο­ρά, το Χρη­μα­τι­στή­ριο Ενέρ­γειας, το εμπό­ριο ρύπων κ.ά.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας εξέ­φρα­σε τη στή­ρι­ξη του ΚΚΕ στις κινη­το­ποι­ή­σεις των καλ­λι­τε­χνών. Επι­σή­μα­νε ότι πρέ­πει τα πτυ­χία τους να είναι ενταγ­μέ­να στην Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση και να ανα­βαθ­μι­στούν ουσια­στι­κά οι καλ­λι­τε­χνι­κές σχολές.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο