Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνεχίζει η αστυνομία «ακάθεκτη» το ένα λάθος πίσω απ’ τ’ άλλο στην υπόθεση του γυναικοκτόνου της 28χρονης

Εννέα ημέ­ρες μετά τη γυναι­κο­κτο­νία έξω από το Α.Τ. των Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων, η αστυ­νο­μία και το σωφρο­νι­στι­κό σύστη­μα εξα­κο­λου­θούν να χει­ρί­ζο­νται προ­βλη­μα­τι­κά την υπό­θε­ση, παρά το εγκλη­μα­τι­κό φιά­σκο και τις υπο­σχέ­σεις του υπουρ­γεί­ου ΠΡΟ.ΠΟ. για σοβα­ρό­τε­ρα μέτρα και ανά­λη­ψη ευθύνης.

Ειδι­κό­τε­ρα, η από­πει­ρα αυτο­κτο­νί­ας του 39χρονου γυναι­κο­κτό­νου, στην τουα­λέ­τα του κελιού του στον Κορυ­δαλ­λό, φανέ­ρω­σε πως οι σωφρο­νι­στι­κοί υπάλ­λη­λοι υπο­βάθ­μι­σαν την υπό­θε­ση και δεν ακο­λού­θη­σαν τις πρέ­που­σες οδη­γί­ες κατά την κρά­τη­ση του κατηγορούμενου.

Αρχι­κά, κρα­τεί­το στην Ε΄ Πτέ­ρυ­γα των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού, ενώ υπήρ­χε δυνα­τό­τη­τα κρά­τη­σής του σε ειδι­κό χώρο στο ψυχια­τρείο των φυλα­κών υπό την πλή­ρη επι­τή­ρη­σή του από κάμε­ρες. Αντι­θέ­τως, απο­φα­σί­στη­κε ‑μετά από γνω­μά­τευ­ση ψυχιά­τρου των φυλα­κών- πως δεν υφί­στα­ται λόγος να μετα­φερ­θεί στο ψυχιατρείο.

Έτσι απο­φα­σί­στη­κε να παρα­μεί­νει σε ειδι­κό τμή­μα της Ε΄ Πτέ­ρυ­γας των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού με διαρ­κή επι­τή­ρη­ση. Ωστό­σο, όπως απο­δεί­χθη­κε, αυτή δεν ήταν η ορθή από­φα­ση και το μέτρο κρί­θη­κε ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κό. Λίγο μετά τη 1:00 τα ξημε­ρώ­μα­τα της περα­σμέ­νης Κυρια­κής, ο δεσμο­φύ­λα­κας που πέρα­σε έξω από το κελί δια­πί­στω­σε ότι δεν βρί­σκε­ται μέσα ο 39χρονος και λίγο αργό­τε­ρα εντο­πί­στη­κε αναί­σθη­τος στο πάτω­μα. Για το συμ­βάν και τις συν­θή­κες υπό τις οποί­ες απο­πει­ρά­θη­κε να αυτο­κτο­νή­σει ο γυναι­κο­κτό­νος, δια­τά­χθη­κε έρευ­να από τον εισαγ­γε­λέα φυλακών.

Χθες το βρά­δυ, ο δολο­φό­νος Θανά­σης Κου­ρέ­λης πήρε εξι­τή­ριο από το «Αττι­κό» νοσο­κο­μείο. Αρχι­κά, απο­φα­σί­σθη­κε η μετα­φο­ρά του στο νοσο­κο­μείο των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού, αλλά τελι­κά δεν έγι­νε δεκτός με εισή­γη­ση των αρμο­δί­ων ιατρών, οι οποί­οι έκρι­ναν ότι το νοσο­κο­μείο των φυλα­κών έχει εξο­πλι­σμό Κέντρου Υγεί­ας και δεν θα μπο­ρού­σε να παρέ­χει ιατρι­κή βοή­θεια σε ασθε­νή που έχει βγει από τη ΜΕΘ. Σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ του in.gr, φέρε­ται να δια­πι­στώ­θη­κε ότι δεν είχαν στα­λεί γρα­πτές υπο­δεί­ξεις για την περαι­τέ­ρω νοση­λεία του 39χρονου και ποιες επι­πλο­κές μπο­ρεί να αντι­με­τώ­πι­ζε. Ως εκ τού­του ανα­ζη­τεί­το νοσο­κο­μείο για να μετα­φερ­θεί. Τελι­κά δια­κο­μί­στη­κε στο Τζά­νειο όπου υπάρ­χουν υπο­δο­μές για τη νοση­λεία κρατούμενων.

Προ­κύ­πτουν επι­πλέ­ον ερω­τή­μα­τα για τους λόγους που απο­φα­σί­στη­κε το εσπευ­σμέ­νο εξι­τή­ριο από το νοσο­κο­μείο και κατά πόσο αυτό οφεί­λε­ται στη αδυ­να­μία διαρ­κούς φρού­ρη­σης. Σε κάθε περί­πτω­ση, παρα­μέ­νουν άγνω­στες οι συν­θή­κες κάτω από τις οποί­ες θα κρα­τεί­ται όταν επι­στρέ­ψει στις φυλα­κές Κορυδαλλού.

(Πηγή: Efsyn)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο